Hopp til hovedinnhold

Valget 2021

Våre viktigste saker

Fellesforbundets viktigste saker vil gi et bedre arbeidsliv og et bedre samfunn. Vi ønsker en rødgrønn regjering etter valget i 2021.

Nå er det snart stortingsvalg. Vi skal bestemme hvem som skal sitte på stortinget og hvem som skal styre regjeringen de neste fire årene.  

Fellesforbundet engasjerer seg i politikken. Som fagbevegelse så løser vi mange av våre saker med arbeidsgiverne. Men ofte trenger vi politikken for å hjelpe oss. Det er politikken som bestemmer hvor lett det skal være å ansette midlertidig og i deltids stillinger. Politikken er viktig når vi skal omstille oss til mer klimavennlig industri og arbeidsplasser. Det er også politikken som sørger for at vi har velferdstjenester som skole og helse som er tilgjengelig for alle.  

For oss er saken klar når vi oppsummerer hva partiene vil: vi trenger et regjeringsskifte i Norge. 

Forskjellene har økt i Norge og på flere viktige områder har dagens regjering innført politikk som ikke har vært til det beste for vanlig arbeidstakere. De rødgrønne partiene har vist at de har politikk som vil gjøre livene til arbeidsfolk bedre både på jobb og privat.  

Bruk stemmeretten. Altfor mange lar være å gjøre det.  Skal du være med å bestemme må du stemme. Denne brosjyren forteller litt om hvilke saker som er viktige for vanlig arbeidsfolk. Håper den kan hjelpe deg å bestemme deg og til diskusjoner foran valget. 

Godt valg!  

Jørn Eggum 
Forbundsleder 

Flere faste heltidsjobber 

Arbeidsfolk fortjener trygghet i arbeid. Da må faste og direkte ansettelser være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Det gir trygghet for arbeid og inntekt. Vi vil ikke ha et samfunn hvor folk står med lua i hånda og holder kjeft i frykt for å miste jobben. 

Vi vil at alle skal ha rett på fast ansettelse - uansett yrke, alder og hvor du kommer fra. Heltid må være hovedregelen for ansettelser. Det må være arbeidsgiver som begrunner behov for deltid og ikke arbeidstaker som må begrunne behov for heltid.  

En ny regjering må:  

 • Begrense adgangen til midlertidige ansettelser. 
 • Sikre flere heltidsstillinger ved å flytte bevisbyrden fra arbeidstaker til arbeidsgiver. 
 • Stoppe misbruk av tilkallingsvikarer. 
 • Fjerne muligheten til at arbeidstakere som i realiteten er ansatt blir registrert som selvstendig næringsdrivende. 

Vi er lei av prat og festtaler om at faste heltidsjobber skal være hovedregelen, uten at det følges opp med politikk. Derfor må vi ha et regjeringsskifte nå! 

Begrens bemanningsbransjen 

Bemanningsbransjens vekst truer faste ansettelser, satsing på lærlinger og det organiserte arbeidslivet. Arbeidsgiveransvaret pulveriseres og bidrar til splittelse mellom folk som jobber på samme sted. Problemet er ikke ordinære vikaroppdrag, men når innleie blir regelen heller enn unntaket, som det har blitt i bygg og deler av industrien. 

En ny regjering må:

 • Redusere innleie og omgåelsen av regelverket for innleie. Fjerne adgangen for bedrifter uten tariffavtale til å leie inn ved midlertidige behov. 
 • Forby innleie fra bemanningsforetak i bransjer og områder hvor det er i ferd med å ta overhånd. 
 • Styrke kontrollen med innleie og at reglene følges.   
 • Styrke offentlig arbeidsformidling. 

Solberg-regjeringen beskrev innstramningene i innleieregelverket som sitt største politiske nederlag. Nå trenger vi en regjering som vil sørge for hele og faste stillinger. 

Mer organisert og mer seriøst arbeidsliv 

Useriøse aktører har for stort spillerom i det norske arbeids- og næringslivet. Det rammer oss alle, direkte eller indirekte. Vi skal ha et arbeidsliv der flere er organiserte, der ansatte har en lønn å leve av der det er anstendige og trygge vilkår for alle. 

Fellesforbundet kjemper mot sosial dumping, lavlønnskonkurranse og arbeidslivskriminalitet - og for et arbeidsliv der alle kommer trygt hjem fra jobb. For å lykkes trenger vi en sterk fagbevegelse, gode partsforhold og et sterkt og velfungerende lov- og avtaleverk med myndigheter og bedrifter som følger opp. 

En ny regjering må:

 • Styrke Arbeidstilsynet og påse at offentlige etater samarbeider bedre enn i dag. 
 • Sørge for at staten og kommunen kun handler inn fra seriøse aktører med faste ansatte fagarbeidere og lærlinger. 
 • Sørge for at tariffavtaler gir en fordel når det offentlige kjøper varer og tjenester.
 • Bidra til at allmenngjøringsordning effektivt bidrar til å sikre en minstelønn å leve av. 

Vi trenger ikke flere endeløse beskrivelser av hva som bør gjøres. Vi må ha kraftfulle og strenge tiltak nå! 

Stopp sosial dumping i transportbransjen / trygg trafikk 

Transportarbeidere sikrer at varer og mennesker kommer trygt frem. Deres arbeidsvilkår er viktig for alles trygghet. Vi trenger en organisering av bransjen som gir den tryggheten og som ikke gir konkurransefordeler til useriøse aktører. Dagens regjering har gjennomført en storstilt liberalisering av drosjenæringen. 

En ny regjering må: 

 • Sikre rettferdige og likeverdige konkurransevilkår.   
 • Innføre strengere kabotasjeregler for gods- og turbuss. 
 • Styrke kontrollvirksomhetene med særlig vekt på HMS, trafikksikkerhet og allmenngjort lønn. 
 • Sikre ordnede forhold i taxibransjen og et forsvarlig tilbud i hele landet.  
 • Sikre et godt kollektivtilbud med stabile rammevilkår.  
 • Frikortbestemmelser i landsomfattende tariffavtaler skal fortsatt være skattefrie. 

Styrk lærlingeordningen og retten til etterutdanning 

Lærlinger er fremtidens fagarbeidere. De sørger for påfyll av den viktigste kompetansen for store deler av arbeidslivet. Fag- og svennebrev gir trygghet, omstillingsevne og faglig yrkesstolthet og må løftes i utdanningssystemet.  

Fellesforbundet vil styrke lærlingmodellen med opplæring i bedrift.  

En ny regjering må: 

 • Jobbe aktivt for flere læreplasser i bedriftene. 
 • Jobbe aktivt for attraktive karrieremuligheter i fagene. 
 • Styrke kvaliteten i læretiden gjennom bedriftsopplæring. 
 • Rekruttere flere ungdommer til yrkesfagene. 
 • Rekruttere flere jenter til bygg og industri. 
 • Etablere eget nasjonalt kompetansesenter for yrkesfag. 

Det grønne skiftet og det nye digitale næringslivet skal bygges på fagarbeideren. Den norske fagarbeideren skal fortsatt være omstillingsdyktig, selvstendig og ha evnen til å tilegne seg nye krav som følge av utviklingen av teknologien. For å være konkurransedyktig som arbeidstaker og stå lenge i jobb, må det bli mye lettere å sikre seg kompetansepåfyll ved siden av jobben. 

Etter- og videreutdanning  

Teknologisk utvikling og stadig større faglige krav i arbeidslivet gjør at ingen blir ferdig utdannet. Det er behov for kompetanseheving for alle. Fagarbeidere har blitt hengende etter selv om det i mange tilfeller er nettopp denne kompetansen som trengs for å sikre konkurransedyktige næringer og grønn omstilling.  

En ny regjering må: 

 • Sikre en lovfestet rett til gratis etterutdanning uten tap av inntekt. 
 • Legge fram en kompetansereform for alle. 
 • Bidra til modellen utviklet gjennom kompetanse-bransjeprogrammene, der tillitsvalgte lokalt på bedriftene er med å utvikle tilbud, blir en nasjonal modell og at disse utvides.  
 • Sørge for at bedriftene og tillitsvalgte gjennomfører etterutdanning for alle, gjennom systematisk og forpliktende samarbeid. 

Sterkere satsing på industri 

Industri.png

For å finansiere vår felles offentlige velferd også i framtiden, må vi eksportere mer og da må det bygges mer industri. Norsk eksport har stått på stedet hvil i nesten 20 år, mens verdenshandelen har doblet seg. Uten inntektene fra olje og gass går Norge med dundrende underskudd på Statsbudsjettet hvert eneste år. Norge har dårligst utvikling av alle OECD-land og vi må øke vår eksportandel for å skape flere arbeidsplasser og finansiere velferden.  

Vi mener vi fortsatt skal satse på å videreutvikle vår olje- og gassindustri. Samtidig må vi forberede oss på at den kan bli mindre. Norge trenger en strategi for å utnytte vår kompetanse og løfte flere næringer.  

En ny regjering må: 

 • Rette større innsats mot næringer der Norge er ledende og kan øke eksporten.  
 • Stille strengere krav til klima, HMS, lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige innkjøp og konsesjoner.
 • Lage en strategi for gjenvinning som bidrar til jobber og utslippskutt.  
 • Etablere et eget industridepartement for å styrke helhetlig satsing på eksportindustri. 

Klimaomstilling – ikke klimautflagging 

Ingen kan forholde seg passiv til at menneskeskapt aktivitet bidrar til klimaendringer. Verken som innbyggere eller som ansatte. Både jobb og privatliv må bli mer klimavennlig.  

Arbeidsplasser må bidra til klimakutt og klimakutt må bidra til arbeidsplasser. Klimapolitikken må sees i sammenheng med industri- og næringspolitikken. Norge må produsere mer fornybar kraft både for å sikre omstilling og skape nye arbeidsplasser. 

Det nytter ikke å la markedet fikse dette alene – staten må bidra. 

En ny regjering må:  

 • Legge til rette for produksjon av mer fornybar kraft. 
 • Bidra til at utslippene reduseres – ikke eksporteres. Omstillingen går raskere med miljøavtaler, CO2-fond, offentlige anskaffelser og anbud.  
 • Satse på havvind, hydrogen, batteri og karbonfangst- og lagring (CCS) 
 • Bygge ut havvind raskt. 

Eie, ikke selge Norge  

Strategiske viktige bedrifter må beholde en sterk forankring i Norge. At styret og toppledelse kjenner den norske arbeidslivskulturen hvor ansatte aktivt tar del i utviklingen av bedriften. Denne samarbeidsmodellen er ett av våre fremste konkurransefortrinn. I tillegg er det svært viktig for utviklingen av norsk næringsliv at strategisk viktige bedrifter har hovedkontor i Norge. Når det kommer til de langsiktige strategiske valgene, betyr det noe om eieren og hovedkontoret befinner seg i utlandet eller i Norge. 

Mens høyresiden mener at et mindre statlig eierskap er et bedre eierskap, så mener vi i Fellesforbundet at staten skal være en strategisk eier sammen med private. Det er med på å sikre gode arbeidsplasser og gi inntekter til å finansiere velferden vår, mens høyresiden vektlegger kapitaleiernes interesser med inntekter til de få. 

En ny regjering må:  

 • Sikre et sterkt, felles offentlig eierskap over naturressurser og infrastruktur. 
 • Sikre at større vannkraftproduksjon og linjenett eies av det offentlige. 
 • Beholde den statlige eierandelen i viktige selskaper innenfor våre strategiske næringer. 
 • Utvikle et nytt eierskapsinstrument som både bidrar til å stimulere privat norsk kapital. Strategisk viktige bedrifter må sikres en industriell utvikling og beholde en sterk forankring i Norge. 

Trygghet utenfor jobb 

Koronapandemien har vist hvor viktig det er å ha et sikkerhetsnett for de som mister jobben, med ordninger det er mulig å leve av. Vi har også sett hvor viktig det er å ha en sykelønnsordning som gjør det mulig å være hjemme fra arbeidet når du er syk, uten å tape inntekten. Arbeidsfolk fortjener en sikkerhet for at de blir tatt vare på av samfunnet når vi ikke kan jobbe. Både ved sykdom, oppsigelser og i alderdommen. 

 En ny regjering må: 

 • Forsvare sykelønnsordningen. 
 • Forlenge perioden for AAP. 
 • Innføre pensjon fra første krone nå. 
 • Innføre feriepenger på dagpenger som en fast ordning. 

Høyresiden har motvillig gått med på å gi feriepenger på dagpenger under koronapandemien, men vil ta det bort igjen for de som er arbeidsledige etter 2021.  Pensjon fra første krone vil de kun gi om flere år. Det rødgrønne alternativet vil innføre dette som faste ordninger med en gang. De vil også reversere kuttene som høyreregjeringen har gjort i AAP. 

Reiseliv og servering 

Hotell-restaurant.png

Reiseliv og servering er en viktig næring som skaper arbeidsplasser i hele Norge. Myndighetene må gi reiselivet politisk oppmerksomhet og virkemidler, for å fremme seriøsitet, og god forvaltning av lokalsamfunnene og turistattraksjonene våre. Det må stilles krav om at bedrifter drives seriøst.  

En ny regjering må:

 • Gjennomgå reglene for midlertidige ansettelser for å få bukt med utstrakt bruk av ekstrahjelper. 
 • Stille krav til allmenngjort lønn for at virksomheter skal få serveringsbevilling. 

Høyresiden har gjort det enklere å benytte midlertidige ansettelser og ekstrahjelper. Det rødgrønne alternativet vil begrense muligheten til midlertidige ansettelser, og styrke retten til hele, faste stillinger.