Fellesforbundet avdeling 1 Oslo - Akershus

Endre avdeling

Hvilke krav gjelder for å få AFP?

Krav relatert til fylte 62 år

Du må i 7 av de 9 siste årene, før du fyller 62, ha arbeidet i virksomhet(er) med tariffavtale hvor AFP inngår.

Men det er overgangsbestemmelser, for de som er født:
1944 - 1951 er regelen 3 av de siste 5 år
1952 er regelen 4 av de siste 6 år
1953 er regelen 5 av de siste 7 år
1954 er regelen 6 av de siste 8 år

 

  • Du må altså fylle ansiennitetskravet før du fyller 62 år. Det hjelper ikke om du fortsetter i bedriften og tilfredsstiller kravet etter fylte 62 år, eksempelvis når du fyller 63 år.
  • Du må i ansiennitetsperioden ha din hovedbeskjeftigelse i en tilsluttet virksomhet, og din pensjonsgivende inntekt (lønn mv.) fra virksomheten må være høyere enn dine øvrige inntekter.
  • Du må ha jobbet i minst 20 prosent stilling.
  • Har du i de siste tre årene før fylte 62 år fått utbetalt pensjon (ikke uførepensjon), ventelønn eller annen ytelse fra nåværende eller tidligere arbeidsforhold uten motsvarende arbeidsplikt, har du ikke rett til AFP, dersom verdien av årlig ytelse er mer enn 1,5 G.


Krav relatert til uttakstidspunkt
Ved uttak er hovedregelen at du på uttakstidspunktet må være og i de siste tre årene før dette tidspunktet sammenhengende ha vært ansatt og reell arbeidstaker i virksomhet(er) med tariffavtale hvor AFP inngår. Du må i de siste tre årene før du tar ut AFP, ha jobbet i minst 20 prosent stilling.

På uttakstidspunktet må du ha en pensjonsgivende inntekt som omregnet til årsinntekt utgjør mer enn 1G (= grunnbeløpet i Folketrygden, som justeres årlig). Du må også ha hatt en årsinntekt over 1G i det foregående inntektsåret.
Mer informasjon finnes på www.afp.no/