Fellesforbundet avdeling 8 Telemark

Endre avdeling

Skien og Telemarks modellen

TELEMARK – I FRONT FOR Å BEKJEMPE ARBEIDSLIVSKRIMINALITET.                                                                                                                                                                                      Telemark fylkesting og Skien kommunes bystyre var tidlig ute med modige vedtak for å bekjempe sosial dumping og sikre seriøsitet ved offentlige anskaffelser. Mange av våre kommuner har fulgt opp med tilsvarende vedtak.                                                                                                                                                                                      Telemark Arbeiderparti vil bekjempe de negative utviklingstrekkene, og vil jobbe aktivt for det seriøse arbeidetslivet gjennom at Telemarksmodellen mot sosial dumping innføres i alle kommuner og fylkeskommuner.                                                                                                                                                                                      Kampen mot arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og løsere tilknytningsformer til arbeidslivet må fortsette og den må skjerpes. Kontrolletatenes ressurser og sanksjonsmuligheter, og samarbeidet på tvers av fagetater, må styrkes.                                                                                                                                                                                        Det gode arbeidslivet er under press.                                                                                                                                                                                          Både nasjonalt og internasjonalt ser vi en økende grad av individualisering og nedbygging av arbeidstakernes beskyttelse i regelverket.                                                                                                                                                                                       Sosial dumping, økt bruk av innleie- og bemanningsbyråer og uoversiktlige selskapsorganiseringer bidrar til en svekkelse av HMS-arbeidet, arbeidsplassdemokratiet og maktbalanser mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.                                                                                                                                                                                      Telemark Arbeiderparti vil gå i front i arbeidet for et seriøst arbeidsliv uten arbeidslivskriminalitet, og vil løfte saken på Arbeiderpartiets landsmøte i 2017