Fellesforbundet avdeling 25

Endre avdeling

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Fellesforbundet avdeling 25

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte i Fellesforbundet avdeling 25 Stavanger og omegn tirsdag 28.06.2016 klokka 18:00 i Folkets hus Stavanger Sal 1.

Ekstraordinært årsmøte Fellesforbundet avdeling 25 Stavanger og omegn.


Det vises til Fellesforbundets vedtekter Kap 4.1 Innkalling og dagsorden
1. Styret skal innkalle til årsmøte som skal avholdes innen utgangen av april hvert år. Kunngjøring om
årsmøte med styrets forslag til dagsorden bekjentgjøres med minst 14 dagers varsel. Dersom det
fremmes forslag av stor betydning for avdelingen, som salg av eiendeler, innføring av ekstra
administrasjonskontingent eller endring i denne og forslag vedrørende avdelingens stilling, skal
dagsorden eller saksliste med styrets innstilling sendes alle som har møterett senest fire uker før
møtet finner sted.


Dagsorden.


1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Konstituering
3. Innkomne forslag


Sak 1 konstituering.


Forretningsorden for avdeling 25 årsmøte.
Ordet kan tas 2 ganger i samme sak.
Ordstyrer har førøvrig rett til å foreslå tidsbegrensing og strek ved inntegnede talere.
Til forretningsorden gis ingen ordet mer enn en gang og høyst 1 minutt til hver sak.
Talere skal tale fra den dertil bestemte plass i salen. Forslag som ingen forbindelse har med den oppsatte dagsorden kan ikke behandles.

Det foreslås Ove Iversen og Odd Inge Godhavn som møteledere.


Som referent foreslås Kjell Ove Hjemdal.


Bakgrunn.


I forbindelse med konkursen ved Scana Steel på Jørpeland og forsøk på nyetablering av drift ved
Stålverket ønsket de tidligere ansatte ved Stålverket å undersøke om muligheter for ny drift ved at
ansatte gikk inn med midler knyttet til oppspart kapital og eiendommer.
Da nye investorer kom på banen ble det diskutert at de ansatte skulle gå inn med 3 millioner i det
nye selskapet enten ved belåning eller salg av eiendommene Folkets Hus på Jørpeland og
kontorlokalene på Storsenteret på Jørpeland.
Avdeling 25 har gjennomført et omfattende kartleggingsarbeid både når det gjelder hjemler for de
aktuelle eiendommer, Folkets hus på Jørpeland og kontoreiendommen i Rådhusgata og den aktuelle
samarbeidsavtalen mellom Avdeling 25 og Avdeling 123.
Samarbeidsavtalen har et spesielt punkt om eiendommene som tilfalt avdeling 25 etter
sammenslåingen. Stålverksarbeidernes Velforening skal ha disposisjons- og råderett over
eiendommene selv om avdeling 25 står som juridisk eier. Videre kreves det to årsmøtevedtak i SAV dersom man skal selge eller belåne eiendommene.


Forslag 01/16-2


Stålarbeiderne a.s etablerer et lån på kr.3.000.000 i SR-Bank sikkerhet i eiendommene Folket hus Jørpeland og Kontorlokaler i Storsenteret for investering i aksjepost i NOMAC a.s. Investeringen gjøres gjennom det nyetablerte selskapet Stålarbeiderne a.s og lånebetjeningen håndteres av Stålverksarbeidernes velforening gjennom leieinntekter og oppsparte midler. Eventuell avkastning av aksjer skal gå til nedbetaling av gjeld. Når lån er nedbetalt tilfaller avkastningen Fellesforbundet avdeling 25. Låneopptaket er isolert sett tatt opp med sikkerhet i eiendommene og utgjør ingen risiko for den øvrige økonomien i Fellesforbundet avdeling 25.


Innstilling: Styret innstiller at årsmøtet vedtar forslaget.


Forslag 02/16-2


Det åpnes for salg av eiendommene Folkets hus, Jørpeland og Kontorlokalet i Storsenteret på Jørpeland. Ved eventuelt salg av en eller begge eiendommene skal salgssummen gå til nedbetaling av gjeld. Eventuelt overskudd tilfaller Fellesforbundet avdeling 25.


Innstilling: Styret innstiller at årsmøtet vedtar forslaget.


Vedlegg.
1. Forslag til aksjonæravtale.
2. Stiftelsesdokument Stålarbeiderne a.s
3. Grunnbok bevis Folkets hus Jørpeland.
4. Grunnbok bevis kontoreiendom Jørpeland Storsenter.
5. Årsmøteprotokoll Stålverksarbeidernes Velforening 2007.
6. Årsmøteprotokoll Stålverksarbeidernes Velforening 2008.
7. Årsmøteprotokoll Stålverksarbeidernes Velforening 2013.
8. Årsmøteprotokoll Stålverksarbeidernes Velforening 2015.
9. Avtale om sammenslåing avdeling 25 og avdeling 123 2003.
10. Vedtekter Stålverksarbeidernes Velforening.
11. Godkjenning av sammenslåing av avdeling 25 og avdeling 123.Forbundet.
12. Forbundets vurdering av investering i NOMAC, Anders Skattkjær, Jeanette Moen.
Møtedokumenter

Møtedokumenter