Fellesforbundet avdeling 53 Nordre-Nordland og Sør-Troms

Endre avdeling

Vår historie!

Avdelingen vår består av en rekke fagforeninger som kan spore sine aner helt tilbake til fagbevegelsens spede begynnelse i Norge. Prosessen som ledet til at disse foreningene fant sammen i et større fellesskap som etterhvert fikk navnet Fellesforbundet Nordre Nordland og Sør-Troms ble beskrevet og festet til papiret i forbindelse med avdelingens 10 års jubileum.

1988 - 2005

Fellesforbundet har siden etableringen i 1988 befestet seg som en sterk og troverdig arbeidstakerorganisasjon, både i arbeidslivet og i samfunnet for øvrig, og som et forbund med store ambisjoner. Hovedårsaken til dette er at vi gjennom
alle disse årene har vært en organisasjon i kontinuerlig utvikling.

Forbundet har helt siden starten arbeidet målbevisst for å utvikle avdelingsstrukturen. Arbeidet ble i første rekke drevet fram av forbundets organisasjonsavdeling i samarbeid med de daværende regionssekretærer, og fram til 2005, også i nært
samarbeid med regionene. Allerede høsten 1988 sa forbundet i sitt sirkulære:

Selv om en i forberedelsen av sammenslutning av de tidligere forbund hadde ønske om å bibeholde avdelingsstrukturen, var det på sikt ønske om å forenes på dette plan. Dette er kommet til uttrykk flere steder i forbundets
vedtekter. I denne forbindelse viser vi til vedtektenes I, § 3, punkt 4. Med hensyn til disse betraktninger, mener vi at tidspunktet er riktig valgt når vi nå tar et initiativ overfor våre regioner om sammenslutning av avdelinger

Og om våren året etter:

Fra vi sendte ut sirkulære i november 1988 og fram til i dag, har forbundet mottatt – og forbundsstyret behandlet en rekke saker vedrørende avdelingssammenslutninger. Til dels med ulikt utgangspunkt i forhold til seksjonshensyn og geografiske områder. Det er fortsatt en del avdelinger som ønsker en sammenslutning innenfor en seksjon og dannelse av storavdelinger, og som omfatter store deler av et fylke. En slik utvikling mener forbundet vil virke uheldig og bør unngås hvis en ønsker å styrke de tverrfaglige avdelingene. Det er grunn til å tro at forbundets lokale organisasjonsledd vil bli betraktelig styrket om en tar hensyn til avdelingsstrukturen på tvers av seksjonene innenfor et mer avgrenset geografisk område i denne omgang.

Det var på grunnlag av disse marsjordrene Region Nordland startet sitt arbeid med avdelingsstrukturen, først med å nedsette et utvalg på årsmøtet i 1989 som skulle utrede saken, og videre behandling av den første plan og målsetting for avdelingsstrukturen i Nordland på regionens årsmøte i 1990 og som ble behandlet på alle etterfølgende årsmøter så lenge regionen eksisterte.

Utgangspunktet for Nordland var ikke det enkleste: Vanskelig geografi og bare 6 500 yrkesaktive medlemmer fordelt på 44 avdelinger innenfor fire seksjonsområder. Avdelingene hadde meget varierende størrelse. Sortland Jern og Metall var en
av de minste med 10 medlemmer.

Senhøstes 1990 startet det konkrete arbeidet, fortsatt i tett samarbeid med forbundets organisasjonsavdeling. I slutten av november la regionssekretæren og Arne Martinsen fra organisasjonsavdelingen ut på en to ukers møterunde, fra nord til sør i Nordland, hvor alle de over 40 avdelingene var innkalt til regionvise møter. Regionens organisasjonsarbeidere deltok i sine respektive områder, Sten Ingebrigtsen i nord og Tor-Arne Strøm i sør. Det ble selvsagt ingen revolusjon over natten, men prosessen var i gang og resulterte i en rekke sammenslutninger utover nitti-tallet og inn i det enogtyvende århundre. Alle frivillige og etter initiativ fra avdelingene selv.

Omleggingen av medlems- og kontingentsystemet ved innføringen av FANE 2 ble en vitamininnsprøyting i dette arbeidet. Avdelingene så at de var nødt til å samarbeide for å ha resurser til å kunne gjøre denne jobben tilfredsstillende. Medlemshåndteringskontorer ble etablert, i samarbeid mellom flere avdelinger, og dette resulterte senere i flere sammenslutninger.

Den 01.04.2000 startet 10 avdelinger et medlemshåndterings kontor for drift av fane 2. Det var:

Indre Salten Fagforening
Aust-Lofoten Fagforening
Vestlofoten Fagforening
Narvik Fagforening
Vesterålen Fagforening
Vesterålen Bygning
Andøy Fagforening
Bjerkvik Jern og Metall
Ramsund Jern og Metall
Bogen Jern og Metall (sammensluttet med
Narvik Fagforening)

Rune Pettersen ble ansatt i prosjekt for å drifte kontoret i samarbeid med regionen.

Landsmøtet 2003 vedtok at de fylkesvise regionene skulle opphøre med virkning fra 1. januar 2005. Det var nok flere enn dirigenten som pustet lettet ut da klubba smalt for det vedtaket, etter en smule turbulens før voteringen, med ganske mange ”til forretningsorden”.

Misforstå ikke: Regionene var nødvendige organisasjonsledd i en periode. Dette samarbeidet mellom forbundets avdelinger i fylkene medvirket sterkt til at vi på relativt kort tid virkelig ble et felles forbund lokalt, og hadde dermed også stor betydning for utviklingen av en mer fornuftig avdelingsstruktur.

Region Nordland under ledelse av Finn-Allan Westjord brukte så godt som hele det siste driftsåret til å prioritere dette arbeidet slik at avdelingene skulle stå best mulig rustet når regionen opphørte og regionens organisasjonsarbeider Sten Ingebrigtsen skulle bli en del av forbundets administrasjon. Tor-Arne Strøm hadde permisjon og var på Stortinget da.

Tidlig på vinteren ble samtlige avdelinger i regionen innkalt til kurs/konferanse på Ballstad i Lofoten, og hvor organisasjonsavdelingen også var representert. Alle, unntatt en avdeling, møtte og man kom der til enighet om at målsettingen skulle være tre avdelinger i Nordland. Dette ble senere fulgt opp med formelle vedtak i regionsstyret og representantskapet. Utover sommeren og høsten ble det holdt flere regionale arbeidsmøter/-konferanser mellom de respektive avdelingene som et ledd i sammenslutningsprosessen.

Den 01.01.2005 slo 8 avdelinger i Nordland seg sammen til Fellesforbundet Nordre Nordland. Det var:

Indre Salten Fagforening
Aust-Lofoten Fagforening
Vestlofoten Fagforening
Narvik Fagforening
Vesterålen Fagforening
Vesterålen Bygning
Andøy Fagforening
Bjerkvik Jern og Metall

Fra samme dato ble det ansatt to personer i hel stilling i avdelingen. Rune Pettersen som organisasjons arbeider. Jon Kenneth Brekke som forettningsfører.

Etter 2005

I motsetning til Nordland, hadde ikke regionen fattet vedtak om plan og målsetting for avdelingsstrukturen i Troms/Finnmark før den opphørte. Organisasjonsutviklingen gikk tregt. 

Noe av det første forbundet gjorde, etter at Sten Ingebrigtsen i begynnelsen av året var kommet på plass på distriktskontoret i Tromsø, var derfor, fortsatt i tett samarbeid med organisasjonsavdelingen, å innkalle samtlige avdelinger i Troms/Finnmark til møte for å drøfte plan og målsetting også for denne delen av ADK-området. Landsmøtet i 2003 hadde vært klar i sin tale, man hadde praktiske erfaringene fra Nordland, og man så faren for å miste medlemmer dersom forbundet, samlet sett, ikke klarte å leve opp til forventningene.

Det ble et til tider turbulent møte og hvor det ikke ble spart på kruttet. Daværende ADK-leder, John Karl Eide, sa for eksempel i sin innledning:

Vi må tenke helhet, ikke lage strukturer ut fra ”egoistiske” hensyn og som ødelegger mulighetene for andre. Utfordringene ligger ikke i Tromsø, Bodø eller Mo i Rana, der vil de sikkert godt kunne klare seg selv. Landsmøtet har imidlertid sagt at også medlemmene i Kirkenes, Alta, Ballstad og Brønnøysund har krav på tilnærmet lik service og oppfølging. Fylkesgrenser må heller ikke være et hinder for en hensiktsmessig avdelingsstruktur i landsdelen.

Til tross for turbulensen reiste representantene likevel fra møtet i Tromsø maikvelden i 2005 med en felles forståelse og omforent enighet som førte til at forbundet like etter kunne fastsatte en plan og målsetting for avdelingsstrukturen i hele Nord-Norge.

At vi allerede hadde en fastsatt plan og målsetting var også til stor nytte da Grafisk kom inn med sine 11 avdelinger fra januar i 2006 og Hotell og Restaurant med sine 10 fra juni i 2007. Dette var nok en viktig årsak til at integreringen gikk så raskt, og at vi, i alle fall i denne landsdelen, tidlig ble et felles forbund også for disse bransjene.

Man kunne allerede i den første kontakten med det grafiske miljøet i Nord-Norge, og senere også med miljøene i Hotell og Restaurant, klart predike budskapet om hva som var målsettingen for arbeidet med utviklingen av forbundets lokale organisasjonsledd. Forbundet var også påpasselige med å understreke at dersom medlemmenes forventninger til medlemskapet i Fellesforbundet skulle innfris, var integrering i forbundets avdelinger lokalt en avgjørende forutsetning.

Nord-Norge har vist vei, vi er fremst i landet. Først og fremst ved å utvikle en avdelingsstruktur som kan fungere i en grisgrent landsdel som vår, med medlemmene spredt over så store geografiske områder. Dette selvsagt under hensyn til den økonomi man har til disposisjon. Kostnadene blir fort store når man til et styremøte må bruke fly og overnatting.

Konstruktiv kreativitet har imidlertid vist at det går an, også i områder med våre forutsetninger. Mange husker uravstemningen i 2006. Da hadde avdeling 53 en deltakelse på 99 % i byggfagene! Moderne kommunikasjonsteknologi er tatt i bruk, og demokratiet fungerer neppe dårligere ved representantskap av klubbledere i stedet for ordinære medlems- og årsmøter. For det enkelte medlem er vel Fellesforbundet først og fremst klubben, eller den tillitsvalgte på arbeidsplassen. Det er der de gir uttrykk for sine meninger.

Det er nå fem avdelinger i landsdelen, med nesten dobbelt så mange ansatte som i forbundets administrasjon her. Hadde det ikke vært gjort noe, ville det vært  over 90 avdelinger i Nord-Norge etter at grafisk og hotell og restaurant kom med. Distriktssekretærene Sten Ingebrigtsen og John Karl Eide var riktignok pådrivere, men alle sammenslutningene har vært frivillige og etter vedtak i avdelingene. Ingen har medført tvister som har havnet i forbundsstyret.

Reidar Holte Ble frikjøpt i prosjekt fra 01.09.2006 som varte til 31.12.2006.

Samarbeidet mellom avdelingene i Nord Norge har hvert meget god. Fra 01.12.2007 ble Tom Einar Karlsen ansatt i en prosjektstilling for å samordne og bistå ungdomsarbeidet i Nord Norge. Tom Einar Karlsen ble fra 01.01.2010 ansatt som organisasjonsarbeider. Børge Ånesen ble engasjert i prosjektet fra 01.03.2010 fram til avslutning den 31.12.2010.

Fra 01.04.2010 ble Grethe Jusnes ansatt i en prosjektstilling i avdelingen som varte til 31.12.2011 med fokus på Hotell og Restaurant.

Selvsagt skal det ikke slås sammen for å få færre avdelinger. Hensikten er jo å samle resursene for å få brukt de til beste for medlemmene. Få medlemmer ønsker seg tilbake til ”gamle dager”. De får nå besøk på arbeidsplassene der de er, avdelingene driver oppsøkene virksomhet.

Og for ordens skyld, landsmøtet i 2011 var også klar i sin tale:

Medlemmer i forbundet skal ha krav på den samme service og hjelp fra forbundet uansett hvor vedkommende er organisert eller arbeider. Det gjør det nødvendig med en godt og effektivt utbygd organisasjon. Utgangspunktet for forbundets arbeid er at problemer skal løses der de oppstår. Det er derfor et mål at flest mulig saker skal løses i den enkelte bedrift

Avdelinger som er kommet inn etter 01.01.2005:

01.01.2006 - Narvik Grafiske Forening
01.01.2006 - Svolvær Grafiske Forening 
01.01.2006 - Vesterålen Grafiske Forening 
01.04.2006 - Grovfjord Jern og Metall 
01.04.2006 - Sandstrand Bygning 
01.04.2006 - Harstad Bygning 
01.04.2007 - Ramsund Jern og Metall 
01.01.2008 - Harstad Grafiske Forening 
01.05.2008 - Harstad Hotell og kafe 
01.07.2009 - Harstad Jern og Metall 
01.02.2010 - Nordre Nordland Hotell og Restaurant 
01.06.2018 - Fellesforbundet Salten Fagforening avd. 89 

Fra 01.04.2006 ble avdelingens navn endret til Fellesforbundet Nordre Nordland og Sør-Troms