Fellesforbundet avdeling 54 Gjøvik Jern og Metall

Endre avdeling

Sommer = ferie

Alle som utfører arbeid i annens tjeneste har krav på ferie, og alle har plikt til å ta ferie. Det er vanligvis arbeidsgiver som fastsetter ferien innenfor de rammer ferieloven setter for plassering av ferien.

De sentrale bestemmelser om ferie, ferieavvikling og feriepenger finnes i lov 29. april 1988 nr. 21 om ferie.

Ferieloven omfatter alle typer arbeidstakere, dvs. de som utfører arbeid i annens tjeneste. Unntak gjelder for sjøfart og fiske, som er regulert i egen lovgivning og forskrifter. Heller ikke selvstendig næringsdrivende omfattes av ferieloven. Ferieloven kan delvis fravikes ved egne, skriftlige avtaler. Herunder tariffavtale som bl.a regulerer den 5.ferieuka.

Ferieloven gir bestemmelser om feriens lengde og når ferien skal avvikles. Det er gitt særlige regler om ferieavvikling i oppsigelsestid, under sykdom, permisjon, militærtjenste og arbeidskonflikter. Videre regulerer loven beregningen av feriepenger og utbetalingen av disse.

Etter ferieloven § 5 har alle arbeidstakere krav på minst 25 virkedager (hverdager og lørdager) ferie hvert år. Søndager og helligdager regnes ikke som virkedager. Mange arbeidstakere har 30 virkedager, men dette er ikke lovbestemt, utvidelsen ble forhandlet frem i forhandlinger mellom diverse arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner.

Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret har etter ferieloven § 5 (2) krav på en ukes ekstra ferie. Denne ekstraferien kan tas når arbeidstakeren ønsker det, men arbeidsgiver må varsles minst to uker i forveien.