Fellesforbundet avdeling 65

Endre avdeling

Årsmøtet i klubbene

bilde til nyhetssak

Fellesforbundets vedtekter har bestemmelser om at alle klubber skal avholde årsmøte innen utgangen av februar. Årsmøte skal bl.a. velge et klubbstyre og godkjenne beretning og regnskap. De klubber som er registrert og får tilbakeført andel av kontingenten må få revidert sitt regnskap hos avdelingen, før godkjennelse på årsmøtet. Om ikke bortfaller tilbakebetalingen for 2016

Vedtektene har følgende om årsmøte og valg av klubbstyre:

2 ÅRSMØTE

1. Årsmøtet holdes innen utgangen av februar.

2. Årsmøtet skal:

− godkjenne årsberetning

− godkjenne regnskap og revisjonsberetning dersom klubben har egen økonomi

− behandle alle saker som blir pålagt av avdelingen

− behandle innkomne forslag

− foreta valg dersom ikke valg skjer på annen måte, herunder velge revisor dersom klubben har egen økonomi

− velge klubbens medlemmer og varamedlemmer til representantskapet i avdelinger med representantskap.

3. Godkjent årsberetning, revidert regnskap og melding om valg sendes avdelingen.

2.1 Valg av klubbstyre

1. Når ikke annet er fastlagt i vedtektene, velger årsmøtet et styre bestående av minst leder, nestleder og sekretær, men ikke flere enn Hovedavtalen gir grunnlag for. Styret velges ved direkte valg og med alminnelig flertall.

2. Lederen velges ved særskilt valg. Lederen skal om mulig velges blant anerkjent dyktige arbeidere som har arbeidet ved bedriften i minst to år. Ved helkontinuerlig skift kan klubblederen velges ved uravstemning etter forutgående nominasjon på klubbens årsmøte. Det kan ikke nomineres mer enn to kandidater fra årsmøtet.

3. De tillitsvalgtes funksjonstid er ett år. Leder, nestleder og sekretær kan velges for to år. Dersom en benytter valgperiode på to år, skal leder og nestleder velges vekselvis annet hvert år.

4. Går lederen av i perioden, velger medlemsmøtet ny leder fram til årsmøtet. Supplering av andre tillitsvalgte som går ut av styret, skjer i styret.

 

Når valg er funnet sted er det viktig at man meddeler dette til bedriften, jf Hovedavtalens bestemmelser:

 

§5-3.5. Melding om valg Bedriften skal innen 8 dager ha skriftlig melding med navn på de valgte med angivelse av hvem som er leder, nestleder og sekretær.

En arbeidstaker kan ikke kreves anerkjent som tillitsvalgt før slik melding er gitt. Inntil bedriften har mottatt melding om nyvalg, fungerer de tidligere valgte.

 

Avdelingen stiller gjerne på årsmøtet med informasjon eller innlegg etter ønske. Ta kontakt for avtale.  

VALG I KLUBBEN.doc

Årsmøte klubb - huskeliste.docx

Bli medlem!

Become a member!
Vi hjelper deg med:

  • sentrale lønnstillegg
  • kollektive lokale forhandlinger
  • juridisk bistand ved behov
  • støtte til etterutdanning

...og mye, mye mer

Bli medlem