Fellesforbundet avdeling 74 Nord-Hålogaland

Endre avdeling

Årsmøte 2018

bilde til nyhetssak

Styret har vedtatt at avdelingens Årsmøte skal avholdes fredag 27. april 2018, kl 1800 på Scandic Alta

Forslag som ønskes behandlet på Årsmøtet må sendes avdelingen innen utgangen av 21. mars.
Bruk e-post: avd074@fellesforbundet.org

Her finner du styrets forslag til dagsorden.
Se særskilt kunngjort innstilling om avhending av eiendom.

Om du har spørsmål vedr. personvalg som skal gjøres på Årsmøtet, eller har forslag på kandidater til de forskjellige vervene, kan du ta kontakt med valgkomitéens leder, Rainer Andersen, pr e-post: rainerandersen@hotmail.com

Den seneste tiden har vi fått mange nye medlemmer som ikke har deltatt på avdelingens Årsmøte tidligere. Kanskje vil årets Årsmøte være deres aller første Årsmøte i det hele tatt.
Derfor tenker vi det kan være på sin plass å gi litt innføring i hva Årsmøtet er, og hva som skjer:

Årsmøtet er øverste bestemmende organ i Fellesforbundet Nord-Hålogaland avd 74. Alle medlemmer av avdelingen har rett til å møte, med forslags- og stemmerett, på Årsmøtet.
Årsmøtet velger styret, ungdomsutvalg og andre verv i avdelingen. Årsmøtet vedtar hvilken overordnet retning og prinsipper avdelingen skal styres etter, men må allikevel holde seg innenfor bestemmelsene i Fellesforbundets vedtekter og de Landsmøtebestemte prinsipper. Årsmøtet vedtar også avdelingens politikk i form av uttalelser.

En slik uttalelse er et uttrykk for hva Fellesforbundet Nord-Hålogaland avd 74 mener. Det kan være innspill til Fellesforbundet sentralt i en nasjonal eller global sak, det kan være retta til politikere eller det kan være ment å komme i media. Alle medlemmer av Fellesforbundet Nord-Hålogaland avd 74 kan foreslå uttalelser fra Årsmøtet. Frist for forslag er settes av avdelingens styre, og annonseres med, eller snarest etter annonsering av selve Årsmøtet.

Årsberetninga er et fast punkt på dagsordenen, og er oppsummeringen av hva som har skjedd i året som har gått. Dette punktet på dagsordenen er vanligvis tida for kritikk og ros til styret og utvalg. Det kan være en plass for å påpeke ting som du mener er gjort bra, ting som er gjort dårlig eller ting vi burde gjøre mer av. Vanligvis endrer ikke årsmøtet på beretningen men tar som regel innspillene til etterretning, eventuelt nevnt som et tillegg i protokollen fra Årsmøtet.

Regnskapet skal også legges frem for deltakerne på Årsmøtet, og viser kva vi har brukt penger på i året som har gått og hvilke inntekter avdelinga har hatt. Årsmøtet godkjenner regnskapet, med mindre en tror at regnskapet ikke er korrekt.

Handlingsplanen er årsmøtets arbeidsordre til styret for året som kommer. Her er det fritt fram å foreslå det du mener er det viktigste vi skal jobbe med i året som kommer. Handlingsplanen til Fellesforbundet Nord-Hålogaland avd 74 er på et overordna plan, og gir dermed styret stort rom til å selv velge hvordan de skal arbeide. Det kan en være enig eller uenig i.

Budsjettet viser hvordan Årsmøtet mener styret skal bruke medlemmene sine kontingentinnbetalinger og annen inntekt Fellesforbundet Nord-Hålogaland avd 74 har i året som kommer. Her er det fritt fram å foreslå endringer, men husk at dersom du mener vi skal bruke mer penger på noe så kan det være en fordel at du også har en formening om hvor de pengene skal komme fra.

Valg av Styret og utvalg:
Det er medlemmene som møter på Fellesforbundet Nord-Hålogaland avd 74 sitt Årsmøte som diskuterer og stemmer over hvem som skal få verv i de forskjellige organene i avdelingen.
Som regel har heldigvis valgkomitéen gjort jobben lettere for Årsmøtet ved å ha utarbeidet et forslag til hvem som bør velges til de forskjellige vervene. Se mer om valgkomitéen lengre ned.

Styret skal bestå av 5 til 9 medlemmer i tillegg til minst 3 varamedlemmer, og står ansvarlige for den daglige drifta av Fellesforbundet Nord-Hålogaland avd 74, innkaller til møter og vedtar politikk for Fellesforbundet Nord-Hålogaland avd 74 i tråd med Årsmøtets vedtak og Fellesforbundets vedtekter. Styret skal derfor, så lang det er mulig sammensettes slik at det dekker de ulike bransjer og klubber som er underlagt Fellesforbundet Nord-Hålogaland avd 74 sitt ansvarsområde. Med noen få unntak er alle yrkesaktive medlemmer av Fellesforbundet Nord-Hålogaland avd 74 valgbare til å sitte i avdelingens styre. Unntakene er nærmere omtalt i Fellesforbundets vedtekter.

Ungdomsutvalget i avdelinga har en vel så viktig funksjon som styret. På veldig mange områder er ungdomsarbeid rekrutteringsarbeid. Dersom forbundet skal stå seg i fremtiden er det viktig at det rekrutteres nye og unge medlemmer, det er derfor viktig at dette arbeidet drives systematisk og gjennomsyrer hele forbundets organisasjon.
Det årsmøtevalgte styret i ungdomsutvalget har som oppgave å lede ungdomsarbeidet på vegne av avdelingsstyret, men det er avdelingsstyret som er ansvarlige for at det er et aktivt ungdomsarbeid i avdelingen. Det er den årsmøtevalgte ungdomslederen som er leder for ungdomsutvalget. Ungdomslederens hovedoppgaver er:

 • Kartlegging og drive oppsøkende virksomhet blant sine unge medlemmer av avdelingen.
 • Fungere som leder for avdelingens ungdomsgruppe.
 • Rapportere på avdelingens styremøter om ungdomsarbeidet.
 • Drive oppsøkende virksomhet mot skoler.
 • Bevisstgjøre unge nåværende og potensielle medlemmer om arbeiderbevegelsens verdier.
 • Samarbeide med andre ungdomsledere i distriktet om felles aktiviteter.
 • Ha jevnlig kontakt med sin representant i det sentrale ungdomsutvalget, eller Fellesforbundets ungdomssekretær om sin aktivitet, og gjerne invitere dem til oppsøkende virksomhet.
 • Samarbeide med LOs ungdomsutvalg i distriktet, og planlegge å delta i LOs og forbundets fellesaktiviteter som for eksempel LOs rekrutteringsuke, regionale lærlingskonferanser, lærlingpatrulje, sommerpatrulje, stands og skoleinformasjon.
 • Gjennom ungdomslederens deltakelse i avdelingsstyret, være aktive og engasjere seg i avdelingens ordinære arbeid.
 • Bidra til at bedriftsklubbene har unge medlemmer representert i klubbstyrene sine, der dette er mulig. Det bør minimum være en ungdomstillitsvalgt i styret, på virksomheter med unge medlemmer, men dette skal ikke være til hinder for at unge medlemmer også påtar seg øvrige verv.
 • Jobbe for å arrangere medlems- og aktivitetstilbud til unge medlemmer og lærlinger i forbundet.

Studieutvalget skal bestå av minst 3 medlemmer og har som oppgave å bistå styret med å oppfylle plikten avdelingen har til å arbeide med medlems- og tillitsvalgtsopplæring. I Fellesforbundets prinsipprogram er det slått fast at medlemmer og tillitsvalgte i forbundet skal få tilbud om skolering. Alle tillitsvalgte skal gis et tilbud om kurs i de verv de er valgt til. Studielederens hovedoppgaver er å koordinere avdelingens studieaktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte. Studielederen bør derfor ha god kjennskap til tillitsvalgtsopplæringa i fagbevegelsen. Kriteriene for å være valgbar til studieutvalget er de samme som til styret.

Kontrollkomitéen består av minst 2 medlemmer og 2 varamedlemmer, og har som oppgave å være avdelingens kontrollorgan for den økonomiske virksomheten. Kontrollkomiteen har møter så ofte den selv finner det nødvendig, men minst en gang pr. år. Kontrollkomiteen skal:

 • påse at de økonomiske disposisjoner som foretas av styret og medlemsmøte/ representantskapsmøte er i samsvar med forbundets og avdelingens vedtekter og vedtak fattet i forbundets og avdelingens organer.
 • påse at vedtak fattet i årsmøte og medlemsmøte/representantskapsmøte blir fulgt opp på en tilfredsstillende måte.
 • påse at avdelingen har tilfredsstillende økonomi og forvaltningsrutiner
 • påse at avdelingen har utarbeidet rutiner for økonomiske fullmakter
 • påse at økonomirutinene følges

Det er derfor svært viktig at kontrollkomitéen ledes av personer som vet å sette seg inn i avdelingens arbeid, og som har gode forutsetninger for å holde seg oppdaterte via styrets leder eller styret som helhet.

Valgkomitéen skal bestå av minst 3 medlemmer, og har som oppgave å arbeide frem forslag til ny sammensetning av styret, ungdomsutvalg, studieutvalg og kontrollkomité neste Årsmøte. Det er derfor en stor fordel om valgkomitéen sammensettes slik at medlemmene kan utfylle hverandre i kunnskap om og oversikt over de valgbare medlemmene av Fellesforbundet Nord-Hålogaland avd 74. Valgkomitéen foreslår ikke sammensetning av ny valgkomité. Av integritetshensyn faller den oppgaven på sittende styre.

Om du har lyst til å gjøre litt dypere dykk i Fellesforbundets Vedtekter finner du de her.

Nærmere info om hvordan et Årsmøte gjennomføres kan du få et innblikk i ved å gå til innkjøp av boka ‘Tillitsmannen’ av Einar Gerhardsen

Det kan også være til god info å ta en titt på protokoller fra tidligere Årsmøter. De siste års protokoller, og uttalelser finner du her.