Fellesforbundet avdeling 250 Hotell, Restaurant og Reiseliv

Endre avdeling

Avdeling 250 anbefaler «JA» i uravstemmingen

bilde til nyhetssak

Styret oppfordrer alle medlemmer på Riksavtalen til å bruke stemmeretten sin fra og med 30. mai til og med 5. juni i uravstemningen. Styret anbefaler samtidig sine medlemmer til å stemme «JA» til Riksmeklerens forslag til løsning.

Tirsdag 24. mai hadde avdelingen styremøte og der ble tariffoppgjørets meklingsresultat diskutert grundig. Skjønt at vi ønsker å uttrykke skuffelse over at de ubekvemme tilleggene ikke ble prioritert i år heller, mener avdelingen at helheten i resultatet er godt nok til å anbefale medlemmer til å stemme positivt under uravstemningen som gjennomføres fra og med 30. mai til og med 6. juni i Sør-Trøndelag.

 

Oppgjørets resultat rent konkret er følgende;

Alle minstelønnssatser heves med 4,85 kroner per time (37,5 timers uke). Med justering for 35,5 timers uke vil det bli 5,11 kroner per time.

-          Innslagspunktet for kr. 1,62 per time etterbetales fra 1. april 2016.

-          1. juni heves minstelønnssatsene med ytterligere kr. 3,23 per time.

 

I rene ord betyr det at jobber du deltid betyr det altså 4,85 per time ekstra om du jobber 37,5 timers uke og 5,11 om du jobber 35,5 timers uke. For fulltidsansatte på minstelønn skal lønna heves med 788 kroner per måned.

 

Vi har også fått gjennomslag for lokal lønnsforhandlingsrett og mange har spurt seg selv om den er reell eller ikke. Forhandlingsretten er reell, men om den skjer i konsern eller på den enkelte bedrift avhenger av at alle kriterier i Hovedavtalens bestemmelser for konsernutvalg er oppfylt. Det betyr at kjedene i langt større grad må anerkjenne tillitsvalgte som en forhandlingspart og gi dem mulighet, anledning og økonomi på den enkelte bedrift til å kunne foreta demokratiske valg av kosernutvalg, møteplasser for å diskutere krav og mye mer.

 

Dette betyr i praksis en ren «vinn-vinn»-situasjon for våre tillitsvalgte også i kjeder som nå må bli tatt langt mer på alvor enn de vi har sett tidligere praksis på. Vi erkjenner at vi meget mulig på forholde oss til konsern-forhandlinger der det vil være i tråd med Hovedavtalens bestemmelser, men der det ikke er konsern, skal altså de lokale forhandlingene foregå på den enkelte bedrift.

 

Vi er tilfreds med helheten, men etterlyser et større fokus på ubekvemme tillegg i fremtiden. I tillegg vil vi også nå lage egne opplegg for kursing i lokale forhandlinger hos oss i Sør-Trøndelag.

Det er også meget positivt med forskuttering av sykepenger der det allerede gjøres for enkelte yrkesgrupper. Det betyr at våre medlemmer nå slipper å forholde seg til NAV, men kun til sin arbeidsgiver fremover i slike tilfeller. Man beholder også feriepengegrunnlaget på 12% ved langvarig sykdom.

 

Av andre ting som vi diskuterte som en litt negativ retning, er at Riksavtalens §5 (Prosentlønnavtalen) nå kan velges å avvikles der den fortsatt gjelder. Vi synes det er synd at en så fordelaktig lønnsavtale for våre medlemmer nå i praksis blir historie, men samtidig har vi store problemer med å forstå at NHO Reiseliv ønsket å kvitte seg med en avtale som ga stor fleksibilitet for bedriften med tanke på arbeidstidspunkt. Vi håper at begge parter på den enkelte bedrift ser fordelene med å videreføre den lokalt.

 

Styrets vedtak ble til slutt at vi kunne enstemmig anbefale dette til våre medlemmer i Sør-Trøndelag.

 

Styret vil også oppfordre alle medlemmer til å bruke sin plikt og rett til å avgi stemme til sine tillitsvalgte fra og med 30. mai og senest 5. juni. I Sør-Trøndelag har vi hatt god tradisjon for høy valgdeltagelse og målet vårt er å ligge på minst 80% også i år.