Fellesforbundet avdeling 250 Hotell, Restaurant og Reiseliv

Endre avdeling

Trondheimskonferansen 2017

bilde til nyhetssak

Tradisjonen tro har avdelinga deltatt på Trondheimskonferansen 2017. Det ble en inspirerende helg med flere gode debatter og innledere. Temaer som ble diskutert var havnekonflikten, internasjonal solidaritet, Stortingsvalget 2017, pensjon m.m. Tilstede fra avdelinga var Børge, Ane, Jo, Ingvild, Connie, Elin og Kirsten.

Vi startet konferansen med innleder Lars Johnsen som snakket om kampen til havnearbeiderne. Fagbevegelsen er svært skuffet over høyesterettens dom hvor de slår fast at ILO-konvensjonen nr. 137 er rettsstridig med EØS-avtalen. Dette er noe som truer tradisjonell arbeidskamp i Norge og vår nasjonale suverenitet blir nå i større grad enn før utfordret. Det ble debatt om hvordan vi i fremtiden kan forberede oss bedre og lære fra våre feil. Alt i alt er dette en dom som fagbevegelsen tar svært tungt. Det ble slått fast at vi ikke bør glemme havnearbeiderne etter konflikten og det oppforders til at LO oppretter et fond til de som nå står uten inntekt og visse velferdsgoder. 

 

Neste innleder var våre kamerater fra Storbritannia. John Dunn var en av gruvearbeiderne som deltok under "The Great Strike" i 1984-1985. Han delte sine erfaringer om uretten som ble begått av staten under streiken. Han kunne fortelle om samfunn som stod sammen og klarte å brødfø familier uten inntekt et helt år og om brutal politivold mot de streikende. Selv ble Dunn slått i bakhodet av en politimann da han forlot en fredlig demonstrasjon, for så å bli fengslet i mens det var medisinsk uforsvarlig. Han ble deretter dømt for å ha vært agressiv mot en tjenestemann. Flere av de streikende ble også i ettertid dømt og må fortsatt leve med dette stigmaet i dag. Denne talen ble for mange helgas høydepunkt og gruvearbeideren fikk stående applaus etter endt innledning. Avdelinga inviterte med kameratene våre fra Storbritannia på middag senere på kvelden og dette ble en inspirerende kveld for styret med utveksling av erfaringer. 

 

 

På lørdag var LO-leder Gerd Kristiansen hos Trondheimskonferansen for å være innleder. Hun snakket om hvordan vi best kunne mobilisere fagbevegelsen før stortingsvalget 2017. Hun fortalte litt om LOs politiske strategi og hva de ville prøve å få gjennomslag for. Det ble en heftig debatt fra salen i ettertid om en av uttalelsene til Gerd Kristiansen om at "man skulle sitte stille i båten"  for å se hva følgene av britenes Brexit blir. Kristiansen var også skeptisk til at å si opp EØS-avtalen for å opprette en ny handelsavtale med EU ville være mulig. Dette var de fleste av debattantene uenige i og mente at vi måtte komme oss ut av EØS-avtalen så fort som mulig. 

 

Hadia Tajik var neste kvinne ut. Hun fortalte om mottakelsen faren fikk fra klubben på sin første arbeidsplass i Norge. Der var det en selvfølge at han skulle være med og han ble inkludert på lik linje med andre. Hun kunne også fortelle om høyreregjeringens politikk som har ført til større ulikheter i Norge og om arbeidsledigheten som det ikke ble gjort nok og riktige tiltak for å få ned. Hun var også bekymret for Høyres ønske om å opprette flere privare skoler og mente at dette ville føre til et større klasseskille slik som vi ser at de har i Storbritannia. Vedrørende havnekonflikten kunne Tajik skjønne at fagbevelsen var skuffet. Hun mente at her måtte man i fremtiden jobbe mot at konvensjonene skulle ha større vektleggelse enn EU-lovverket slik at ved tvil så ville disse ha størst besluttsomhetskraft. Tajik måtte også innrømme at hun heller ikke var i mot EØS-avtalen og mente at vi ikke hadde noen bedre forhandlingsmuligheter nå enn i 94 til å opprette en bedre handelsavtale. Debattantene i ettertid mente at det var godt å høre om mottakelsen hennes far fikk da han kom til Norge, men var usikre på om han ville hatt den samme muligheten i dag da de kunne fortelle om et arbeidsmarked som stadig ble presset og vilkår som har blitt verre. Det ble også etterlyst mer konkret hva AP ville gjøre for fagbevgelsen om de kommer til makten i 2017. 

 

Resten av dagen ble satt av til plenumsdebatt og åpen fagligpolitisk time. Her var det mange ulike og spennende tema og man fikk snakket om de forskjellige utfordringene i fagbevgelsen. 

 

På søndag snakket innlederne Kjersti Barsok fra NTL og Steinar Krogstad fra Fellesforbundet om omstillingen fra olje til grønn energi og hvordan man kunne opprettholde sysselsettingen i industrien uten at det går på bekostning av klimaet.

 

Avdelinga oppsummerer med at det har vært i flott helg med mye engasjement. Nå har vi gjort det grunnleggende arbeidet - og LO-kongressen er neste steg. Der håper avdelinga på å kunne representere og være der som observatører. Til slutt vil avdelinga jobbe mot et regjeringsskifte ved Stortingsvalget 2017.