Fellesforbundet avdeling 650

Endre avdeling

Årsmelding 2016

ÅRSBERETNING 2015

FELLESFORBUNDET AVD. 650

 

Styret har bestått av følgende personer:

 

Leder:                         Håkon Waastad Gillerhaugen

Nestleder:                   Tore Nilssen

Studieleder:                Geir Atle Bekkevold

Ungdomsleder:           Raymond Lilleeng

Leder måleutvalg:      Tore Haugsveen

Styremedlemmer:      Sofia Bruun

                                   Harald T. Jensen

                                   Bjørnar Nyberget

                                   Lars Christian Johansen

Vararepresentanter:  Stefan Linder

                                   Mads Pedersen

                                   Erik Palerud

 

Fellesforbundet avd. 071 og Fellesforbundet avd. 650 ble slått sammen til en avdeling med virkning f.o.m. 01.10.2015. Tidligere leder i Fellesforbundet avd. 071 har derfor deltatt med tale og forslagsrett i AU og styremøter fra september 2015.

 

Alle vararepresentanter er i løpet av perioden blitt fast innkalt til styremøtene.

Svein Olav Solbakken er tillitsvalgt for de ansatte i Fellesforbundet avd. 650, og deltar på styremøtene.

Daglig leder Pål Sundt Finstad møter på AU og styremøter som referent.

 

Arbeidsutvalget har hatt 12 møter og behandlet 115 saker.

Styret har hatt 6 møter og behandlet 66 saker.

 

Det er avholdt to medlemsmøter. Et i forbindelse med valg av delegater til Landsmøte, samt et i forbindelse med tariffoppgjøret 2016. Begge møtene ble avholdt på Hamar.

 

Fellesforbundet avd. 650 hadde merke- og diplomutdeling på Skogmuseet i Elverum,

6. oktober 2015. 20 jubilanter deltok. Store deler av styret og ansatte deltok. Morten Solbakken fra ADK representerte Fellesforbundet sentralt.

 

Den årlige samlingen for styret og ansatte ble avholdt i Folldal 19.- 21. juni 2015. Tema for samlingen var arbeidsoppgaver og ansvarsområder for hver enkelt, ut i fra verv og stilling.

 

 

KONTORET.

 

Lise Gundersen;                     100% som kontorsekretær

Pål Sundt Finstad;                   100% som organisasjonsarbeider, daglig leder og leder for Fellesforbundet avd. 650 Målekontor.

Jon Ingar Kristiansen:             50% stilling som oppmåler for maling og bygg-tapetsering.

Svein Olav Solbakken:            100% stilling som oppmåler. Fellesforbundet avd. 670 dekket 25% av lønnskostnadene fram til 31. juni 2015. Fellesforbundet avd. 650 dekket 25% fram til 31. desember 2015.

Trine Plassen:                         100% stilling som organisasjonsarbeider.

Dorota Mæhlum:                               10% tolketjenester for polsktalende medlemmer /organisasjonsarbeider

Håkon W. Gillerhaugen:        Frikjøpt - 20% som styreleder, 40% som oppsøker.

 

Styrerepresentant Bjørnar Nyberget har vært noe frikjøpt til oppsøkende virksomhet for kartlegging av bedrifter innen bil i vårt distrikt. Han har også vært frikjøpt for å opprette ei «bransjegruppe» for Biloverenskomsten.

 

Fellesforbundet avd. 650 har skiftet leverandør av datatjenester. Vår nye leverandør er Eriksen Data.  Vi har nå ett system som er velfungerende og sikkert.

 

Daglig leder, oppmåler, organisasjonsarbeider og styreleder har firmabiler.

 

Vi har kontorfellesskap med Fellesorganisasjonen FO og Advokat Jens Eirik Johnsen.

 

Samtlige ansatte har våren 2015 deltatt på Vox-kurs relatert til bruk av data.

 

Fellesforbundet avd. 650 sine ansatte har arbeidet med:

-          Medlemsverving, bistand i tvistesaker og forhandlinger etter henvendelse fra medlemmer og klubber.

-          Møter med bedrifter i forbindelse med opprettelse av tariffavtaler og trekkavtaler.

-          Representert avdelingen i ulike møter og konferanser.

-          Medlemshåndtering.

-          Regnskap/lønn.

-          Oppsøkende virksomhet blant klubber og medlemmer.

-          Faglig/politisk arbeid

-          Organisering og gjennomføring av kursaktiviteter.

-          Bedriftsbesøk.

-          Forberedelser til Tariffoppgjøret 2016.

-          Landsmøtet.

 

 

 

 

MEDLEMSSTATISTIKK

 

 

 

 

Pr januar

2014

2015

Forskjell

Yrkesaktive medlemmer:

1744

1814

+70

Fritatte medlemmer:

487

430

-57

Elev / Studentmedlemmer

31

22

-9

Ledig uten trygd

4

0

-4

Militærtjeneste

12

1

-11

Arbeidsavklaringspenger

62

59

-3

FN-tjeneste

0

0

 

Pensjonert uten rett til fritak

91

123

+32

Æresmedlemmer

411

431

+20

Permitterte

11

6

-5

Sykmeldte

63

38

-25

Permisjon

1

10

+9

Arbeidsledige med trygd

34

43

+9

Totalt

2951

2977

 

       

Det totale medlemstallet har en oppgang på 26 medlemmer

Yrkesaktive medlemmer har en oppgang på 70 medlemmer.

 

AVTALEFORHOLD

Det er i perioden opprettet 11 nye avtaler:

Tariffavtaler:

Alvdal Skurlag AS avd. Tolga

Bas Maskinutleie AS avd. Elverum

Hamjern AS avd. Maskinvare

Hamjern AS avd. Støperi

NCC Roads AS Veiservice Elverum

Norsk Sau og Geit avd. Staur

 

 

Trekkavtaler:

Fyksen Servicesenter Hamar AS

Hent AS avd. Hamar

Inbora Food AS (Subway CC stadion)

Opplæringskontoret Rørfag Hedmark

Østo Ortopedisenter AS

 

Vi har medlemmer i 212 bedrifter. 162 bedrifter med tariffavtale, og 50 bedrifter med trekkavtale. I tillegg kommer direktebetalende medlemmer.

 

MEDLEMSHÅNDTERING – FANE 2

Vårt medlemshåndteringssystem «Fane 2» er et meget godt verktøy. Et godt medlemshåndteringssystem og gode rutinger er en viktig faktor i verving og oppfølging av medlemmer og tillitsvalgte. For at systemet skal fungere optimalt, er vi avhengig av et godt samarbeid med både tillitsvalgt og medlem. Det er viktig at de holder oss orientert i forhold til forandringer i medlemskapet, endringer av adresse / epost og mobil nummer, og ikke minst holde oss orientert om nyvalg av tillitsvalgte.

Selv om systemet er tilrettelagt godt, må det til enhver tid vedlikeholdes og oppdateres med riktig informasjon.

Vi har gjennom hele 2015 sendt både eposter og sms’er til tillitsvalgte og medlemmer gjennom systemet. Dette mener vi har fungert meget godt. Korte beskjeder når fort fram til rette vedkommende.

Avdelingen kjører Fane 2 for Fellesforbundet avd. 061 og Fellesforbundet avd. 071 (fram til sammenslåing 01.10.2015)

 

LØNNSOPPGJØRET 2015.

Lønnsoppgjøret 2015 var ett mellomoppgjør. Det ble ikke gitt noen generelle tillegg. Det ble imidlertid enighet om å gi ett tillegg på kr. 1,75 pr. time (kr. 3.500,-) til medlemmer på overenskomster som ligger under 90% av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Det vil si gjennomsnittlig årslønn på kr. 388.013,- eller mindre. Gjennomsnittlig årslønn er på kr. 431.126,-.

Den enkelte klubb gjennomførte lokale lønnsforhandlinger. Fellesforbundet avd. 650 har bistått i spørsmål der klubben har bedt om det.

 

 

 

 

INFORMASJON.

Fellesforbundet avd. 650 sin hjemmeside samt Fellesforbundet sentralt sin hjemmeside har blitt en viktig informasjonskanal for de tillitsvalgte. Det meste av informasjon som skal ut til klubbene blir sendt som sms med link til hjemmesidene.

Dette mener vi har fungert meget bra.

Ellers er informasjon ut til klubbene også sendt pr. post og epost.

Fellesforbundet avd. 650 sin Facebook-side er jevnlig oppdatert.

 

FAGLIGPOLITISK ARBEID.

 

Fellesforbundet avd. 650 var aktive under valgkampen til kommune- og fylkestingsvalget 2015. Vi fikk flere av våre medlemmer inn på politiske lister i flere kommuner.

Fellesforbundet avd. 650 avholdt stand i egen regi på bensinstasjoner i Hamar, Elverum, Hernes, Trysil og Alvdal. På stand i Elverum og Trysil deltok også de lokale LO i`ene.

LO`s distriktskontor Hedmark arrangerte stand på jernbanestasjoner hvor Fellesforbundet avd. 650 deltok.

Bedriftsbesøk ble gjennomført sammen med LO’s distriktskontor Hedmark og Hedmark Arbeiderpartiet.

REPRESENTASJON.

Fellesforbundet avd. 650 har vært representert ved følgende:

LO i Elverum, LO i Trysil/Engerdal, LO i Nord-Østerdal, LO i Åmot, LO i Hamar, Folkets Hus Hamar, Samarbeidsutvalget i ADK, Norsk Folkehjelp Hamar, Hamar Media A/S, Arbeidernes økonomiske fellessammenslutning i Elverum (AØF) og Ilseng Samfunnshus.

Vi har deltatt på følgende bransjekonferanser:

Byggfagene, Byggeindustri, Grønn sektor, Riksavtalen, VO forsvaret, VTA og AMB.

Tore Nilssen, Stig Jørgensen og Håkon W. Gillerhaugen sitter i bransjerådet for byggeindustrien.

Harald T Jensen sitter i forhandlingsutvalget for jordbruks- og gartnerinæringen.

På Landsmøtet 2015 ble Pål Sundt Finstad valgt inn i Fellesforbundets representantskap. Celine Bjørnstad, Sofia Brun, Geir Atle Bekkevold og Bjørnar Nyberget ble varamedlemmer.

Håkon W. Gillerhaugen ble valgt inn i Forbundsstyre, samt LO’s representantskap.

 

 

 

 

 

MALERNES KONTO.

Utvalget har bestått av:

Fellesforbundet avd 650`s styreleder

Pål Sundt Finstad

Jon Ingar Kristiansen

Dag Magne Stenberg

Det er ikke blitt behandlet noen søknader i inneværende år.

 

STUDIEUTVALGET.

Utvalget har bestått av:

Geir Atle Bekkevold - studieleder

Morten Kristiansen

Stine Mari Kristiansen

Trine Plassen

 

Studieutvalget har hatt 3 møter. Utvalget har kommet med forslag på planer for studievirksomhet.

Studieutvalget har samarbeidet med andre avdelinger i Fellesforbundet, samt AOF og Fellesforbundet ADK. Utvalget har fremmet forslag på kursplan overfor styret og samarbeidet med kontoret om fagplaner og gjennomføring av kurs.

 

Følgende kurs er gjennomført:

-          Baskurs for byggfag.

-          Organisasjonskurs med utgangspunkt fra Landsmøte sitt debatthefte.

-          Kurs i forbindelse med tariffoppgjøret 2016.

-          Kurs for medlemmer ved VTA- bedrift.

-          Forhandlingsteknikk.

-          Organisasjonsbygging

Det var planer for flere kurs, men disse ble avlyst på grunn av få påmeldte.

 

 

 

 

 

 

 

 

UNGDOMSUTVALGET.

Utvalget har bestått av:

Raymond Lilleeng- leder

Celine Bjørnstad

Milena Bogdanska (konstituert på styremøte)

 

2015 var ett godt år for ungdomsutvalget. Dette til tross for at utvalget først ble fulltallig høsten 2015. Leder for utvalget sitter i avdelingsstyret og har deltatt på samtlige styremøter og i de fleste arrangement der styret har en rolle.

Utvalget har deltatt på arrangement i regi av Fellesforbundet ADK. De deltok også på den regionale- og nasjonale ungdomskonferansen, både som deltakere og veiledere.

Utvalget sitter i flere komiteer og utvalg i andre organisasjoner tilknyttet fagbevegelsen.

Ungdomsutvalget deltok på LO’s sommerpatrulje i vårt organisasjonsområde. Leder av utvalget var også med i andre områder, da i sin rolle som medlem i LO’s ungdomsutvalg.

Ungdomsutvalget hadde i 2015 - 4 møter.