Fellesforbundet avdeling 747 Unionen Fagforening

Endre avdeling

Make byggebransjen Great again!

bilde til nyhetssak

Med disse ordene oppsummerte Jorge Dahl paneldebatten da Arbeidstilsynet stod som arrangør og Bergen Næringsråd inviterte til seminar under overskriften: Arbeidslivskriminalitet i byggebransjen - lav risiko og høy profitt? Jorge Dahl var invitert sammen med Jon Sandnes fra BNL som innleder under overskriften "Økt regulering, tilsyn og rapportering, er det gode nyheter?"

Først ut var Guro Angell Gimse, Statssekretær fra Arbeids- og sosialdepartemenet som innledet under Overskriften Arbeidslivskriminalitet – en trussel mot den norske modellen. Statssekretæren gav utrykk for at Regjeringen forventer at det offentlige går foran i bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet. Hun mente vi var på rett vei i denne bekjempelsen, men kom med en innrømmelse av at en trenger ett ordentlig løft for seriøsiteten i det private markedet.
Hun viste også til sammarbeidet mellom organisasjonene og trepartssammarbeidet


Neste kvinne ut var Evelyn Boge, Avdelingsleder i Bergen kommune, etat for utbygging som snakket om Innkjøpsmakt eller avmakt?
Bergen Kommune hadde tatt i bruk HMS REG som er ett informasjonssystem som er utviklet for å motvirke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Hun påpekte at entreprenørene på Kommunens prosjekter innen en mnd. blant annet skulle komme med en egenrapportering om lønns- og arbeidsvilkår.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hun var ærlig på at Bergen Kommune stiller krav, men innrømte samtidig at oppfølgningen ikke nødvendigvis var god nok. Videre ble det sagt at brudd på bestemmelser ofte var ubevisste handlinger?


Neste par ut var Gerd Frantzen SHA rådgiver fra Helse Bergen og Kristin Opdahl prosjektleder for Helse Bergen HF. Begge to jobber for tiden på BUS 2 på Barne- og ungdomssykehuset - trinn 2 ved Haukeland Universitetsykehus.

 

 

 

 

 

 

 

 

De var begge opptatt av at de skulle være tilstede på byggeplassen for arbeiderne og deres viktigste oppgave var å bygge tillit. Det fremkom at spesiellt innleid arbeidskraft i utgangspunktet ikke ville snakke om egne lønns- og arbeidsforhold eller brudd på dette av frykt for represalier fra arbeidsgiver. Derfor var det viktig over tid å bygge tillit. Dette skjedde både med besøk på byggeplassen og ved besøk på bopel.


Siste kvinne ut før lunsj var Tone Margrethe Oppedal, Regionsvegsjef i Statens Vegvesen. Hun påpekte at i Statens Vegvesen var der opprettet en egen krimseksjon som hadde som formål å bidra til å forebygge samt avdekke kriminell og sammfunnsskadelig aktivitet innenfor Statens Vegvesen sitt samfunnsoppdrag.
Dette er en landsdekkene spisset enhet med 15 ansatte. Krimseksjonen er organisatorisk plassert i vegdirektoratet. Erfaringer fra dette arbeidet viste at fiktiv fakturering, falsk id, forfalskning av HMS kort, manglende timelister, utbetaling av flat lønn, arbeid utover lovlig arbeidstid, ikke lovpålagte pauser, mangelfulle eller ikke eksisterende arbeidsavtaler, ulike former for bevisst feilfakurering og udokumenterte mengder på driftskontrakter var noen av problemstillingene som var avdekket. Hun avsluttet med å poengtere at « Informasjonsdeling er et av de viktigste premissene for å få til et tverretatlig sammarbeid mellom de ulike kontrolletatene og politiet, både på strategisk og operativt nivå»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etter lunsj var det Jon Sandnes fra BNL sin tur. Byggenæringen i norge er vår største fastlandsnæring. Den består av 59150 bedrifter, 246764 ansatte og med 563468 milliarder i omsetning. Han snakket også om ROT markedet som alene stod for over 200 milliarder. Dette var ett område hvor en fra BNL sin side mente det var viktig å få kontroll over. Videre ble det fortalt at ca 20% av medlemsbedriftene i BNL drev med ett null eller minus resultat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faste ansettelser skal være regelen og innleie SKAL være unntaket. På dette punktet var Jon Sandnes krystallklar. Han ga utrykk for at han var skuffet på egne medlemmers vegne når det gjaldt en del av overtrampene i innleieproblematikken. I en undersøkelse blant medlemsbedriftene kom det fram at en fortsatt hadde optimisme, men at det er en kritisk mangel på fagfolk. Bedriftene oppererer med lave marginer. Det kommer stadig flere grønne krav og effekten av digitalisering og ny teknologi ønskes velkommen.
Av utfordringer for byggenæringen ble arbeidslivskriminalitet, press på norske rammevilkår, lav rekruttering, billige utenlandseke varer og tjenester, lav terskel for etablering nye organisasjonformer og lav innkjøpskompetanse nevnt.


Så var det vår egen Jorge Dahl sin tur. Jorge begynte med å slå fast at et av verdens rikeste land skal ha verdens beste arbeidsliv! Han fortsatte med å ta for seg endringene i Arbeidsmiljølovens § 14-12-2 som slår fast at innleie fra bemanningsbransjen kun kan skje når innleiebedriften har tariffavtale – og det foreligger en skriftlig avtale med tillitsvalgte.
Han tok også for seg fra forarbeidene til loven hvor Departementet i proposisjonen sier at «Departementet ønsker at innleieavtalene mellom ledelsen og tillitsvalgte skal være ryddige og lovlige og at slike avtaler skal forbeholdes de tilfeller hvor det foreligger et legitimt behov for innleie.»
Jorge listet videre opp offentlige krav som stilles, bl.a. : Almenngjøring, likebehandling, lærlingeklausuler, andelen fagarbeidere, utvidet skatteattest, maksimalt to nivåer med underleverandører under hovedleverandøren, andel innleide, HMSREG, lønnsutbetaling til norsk bank og seriøsitetskrav fra organisasjonene (FF, BNL, KS og Difi)
Som ett appropo til dagens seminar var han også innom dagens overskrift i Bergens Tidende, hvor man kunne lese at « Kina vil bygge fergefri E39 – og resten av Norge»
Avsluttningsvis tok han for seg innleierapporten fra Unionen Fagforening som ble gjennomført ved besøk på 50 byggeplasser i Bergen fra 18.9 til 2.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Brudd på bestemmelsene på 39 byggeplasser, 78 prosent
• 30 byggeplasser hadde inne bedrifter uten tariffavtale som hadde innleide
• De øvrige ni plassene hvor det var brudd, manglet dokumentasjon i form av skriftlig avtale med de tillitsvalgte
• Ingen byggeplasser som hadde innleie kunne vise dokumentasjon på byggeplassen
• Det var ingen forskjell på om byggherren var privat, kommunal, fylkeskommunal eller statlig. Alle de ulike kategoriene brøt loven
• Kun unntaksvis opplevde vi ved våre besøk at byggeledelsen eller representanter for entreprenører eller underentreprenører kjenner til endringene i loven

Rapporten fra byggebransjen i Oslo – regionen frå september 2019 viser på mange områder sammenfallende resultater som vår egen rapport.
• Innleie på byggeplassene i Oslo-regionen er på 35 prosent
• 80 prosent ulovlig
• Antall ansatte i bemanningsforetak fra 13 933 i 2017 til 22 182 i dag (Arbeidskraftregisteret)
• Tross innstramminger i arbeidsmiljøloven, har de registrert lite endring i bruk av innleie, og i ulovlig innleie
• Fra 2016 til 2018 økte omsetningen i bransjen fra 5 470 millioner kroner til 8 328 millioner kroner, noe som tilsvarer en omsetningsøkning på 52,2 prosent (Proff forvaltning)


Jorge avsluttet med hva han anså burde være veien videre:

For å lykkes trenger vi et sterkt og velfungerende lov- og avtaleverk, myndigheter, bedrifter og tillitsvalgte som følger opp regelverket. Forbud mot bemanningsbransjen? i bygg? I Oslo? (forskriftsadgangen i arbeidsmiljøloven §14-12(5)) Nei til bemanningsbransjen som opplæringsbedrift. Stillingsbrøker på minst 80 prosent. Offentlige innkjøpere må bruke tariffbedrifter. Like regler for all offentlig bygging. Arbeidstilsynet må få påseplikt, ressurser og kompetanse til oppfølging av stillingsprosenter og lovlighet etter § 14-12.2 Sanksjoner. Myndighetene må møte misbruk og ulovligheter med tiltak som sikrer en riktig og effektiv håndtering av regelverket (for eksempel midlertidig karakter i § 14-9.2). Få tilbake kollektiv søksmålsrett for fagforeninger ved ulovlig innleie og at det offentlige går i bresjen for Informasjon f.eks. med bruk av plakater og flyers.


Sist ut av innlederne var Anne Cathrine Jacobsen, Seniorrådgiver i Direktoratet for forvaltning og IKT. Hun pekte bl.a på at omfanget av arbeidslivskriminalitet ligger ett sted mellom 28 – 108 milliarder årlig og at ca 15% av alle virksomheter kan være innvolvert. Av forebyggende tiltak mente hun at det var mest effektivt å hindre at useriøse aktører får kontrakter, fremfor å forsøke å påvirke useriøse aktører i en positiv rettning i ettertid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hun var også innom at en burde bruke mest ressurser på kontrakter hvor risikoen for brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår er størst.


Seminaret ble avsluttet med en paneldebatt, hvor bl.a. Marita Scott, Tilsynsleder ved Arbeidstilsynet Vestlandet lovet å innvitere partene til videre sammarbeid i tiden fremmover og som nevnt innledningsvis Jorge Dahl påpekte at la oss «Make byggebransjen Great Again»
Underforstått vi er på riktig vei,men det ligger fremdeles mye målrettet arbeid fremfor oss!

Tekst&foto: Atle Wedaa