Fellesforbundet avdeling 747 Unionen Fagforening

Endre avdeling

Medlemsfordeler

For øvrige medlemsfordeler se: Nyttige linker / Medlemsfordeler

JURIDISK BISTAND

Advokatbistand i alle typer spørsmål av juridisk art som ikke faller inn under vanlige rettigheter i medlemskapet, er et tilbud medlemmer av Unionen Fagforening, med mer enn 3 års sammenhengende LO-medlemskap, har mulighet til å benytte seg av.

Tilbudet består i at Unionen Fagforening dekker kostnaden til en første konsultasjon (inntil 1 time) hos Advokatfirmaet Judicium DA, og tilbudet kan benyttes en gang pr. år. I tillegg vil medlemmene få 10 % rabatt på advokatfirmaets salær dersom advokaten blir satt til å føre saken videre. Rabatten vil man få også om man har flere saker på et år, men da må de også dekke den første timen

For å benytte seg av tilbudet må medlemmet henvende seg til Unionen Fagforening, hvorpå man får tilsendt et skjema som må fylles ut og oversendes advokatfirmaet, sammen med eventuelle vedlegg.

Dette for at advokaten skal kunne forberede seg noe før møtet med medlemmet. Hensikten er at medlemmet, i møtet, skal få en kvalifisert vurdering av om saken er prosedabel, om den kommer inn under rettshjelpsforsikringen som ligger i medlemskapet, eller om man har krav på fri rettshjelp.

 

 

 

 

UTDANNINGSSTIPEND

Som en del av sammenslåingsavtalen mellom Tømrernes Fagforening og Unionen Fagforening er det besluttet å opprette et utdanningsstipend for medlemmer i Unionen Fagforening.

Rettningslinjer for stipendieordningen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Styret fastsetter hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen en ramme for total utbetaling av stipend i budsjettåret.

2. Rett til utbetaling følger av dokumentert innvilget stipend fra LOs utdanningsfond.

3. Alle godkjente studier gir samme rett til samme beløp i stipend.

4. Styret fastsetter stipendets størrelse hvert år med bakgrunn i budsjettert ramme for total utbetaling, delt på antall godkjente søknader, dog slik at maksimal utbetaling pr. stipend / pr. medlem, pr. år, er kr. 5000,- / 3000,- / 2000,- for henholdsvis 1., 2. og 3. år. Max utbetaling pr. medlem er kr. 10.000,-. Utbetaling kan ikke overstige medlemmets faktiske utgifter til studiet det enkelte år.

5. Søknadsfrist for utbetaling fra foreningens stipendieordning er den 15. november hvert år, for studier som er gjennomført samme år.