Fellesforbundet avdeling 747 Unionen Fagforening

Endre avdeling

Unionen Fagforening

Unionen Fagforening ble etablert i 1990 ved å slå sammen daværende Malersvennenes Forening, Stein, - jord og sement arbeidernes Forening, Veløy Lakserøkterforening og Blikkenslagersvennenes Forening. I 1992 kom Mursvennenes Fagforening med, og i 1997 Glass og Trearbeidernes Fagforening. I den senere tid har OS Bygningsarbeiderforening, Tømrernes Fagforening og Rørleggersvennenes forening blitt en del av Unionen, henholdsvis i 2009, 2012 og 2019. Arbeidet med sammenslutning var påbegynt av "Bergensavdelingene" allerede i 1986, og ble ytterligere intensivert etter en oppfordring fra Fellesforbundets første landsmøte i 1989, om å samle ressurser for å gi medlemmene et bedre tilbud. I dag er Unionen Fagforening Norges største bygningsarbeiderforening med ca. 3000 yrkesaktive medlemmer.

FAGOMRÅDER

Følgende fagområder kan nevnes innenfor Unionen Fagforening i organisasjonsområde Stor- Bergen:

Betongfagene (Entreprenørene)

Rørleggerfaget

Malersvenner 

Glassfagene

Kobber- og blikkenslagere               

Betongindustri

Taktekkere

Treindustri

Stillasbyggere

Tre- og byggevareutsalg

Korrosjonsfagene

Steinindustrien

Murere

Asfaltarbeidere

Anleggsgartnere

Fiskeoppdrett

Tømrerfaget

 Gartnerier

 

 

De som arbeider innen stillas, isolasjon og korrosjon (ISO fagene) med arbeidssted offshore skal organiseres i Fellesforbundet avdeling 5, da disse bedriftene er organisert i Norsk Industri.
Unionen Fagforening organiserer mange fag/bransjer. Kort sagt organiseres alle innenfor bygningsfagene i Bergen, samt stillas- og korrosjonsfagene. Vi organiserer også ansatte innenfor "grønn sektor", det vil hos oss være havbruk og gartneriansatte.

 

ORGANISASJON - STYRET - UTVALG – ADMINISTRASJONSMODELL

Unionen Fagforening har 6 tillitsvalgte på heltid, fordelt på leder, forretningsfører, og fire organisasjonsombud. I tillegg kommer en organisasjonsmedarbeider som jobber spesielt opp mot det polske miljøet og en kontor ansatt som tar seg av daglig rutinearbeid, samt en stilling på økonomi som deles med målekontoret og avdeling 5. Ellers kan medlemmer kjøpes fri, for å gjennomføre forskjellige typer prosjekt, etter vedtak i styret. Dette har vært gjort jevnlig siste tre år.

Styret utgjør foreningens ledelse, med årsmøtet som øverste organ. Styret består av 14 medlemmer, inklusiv 3 varamedlemmer som alltid kalles inn. Disse har tale og forslagsrett, og stemmerett når de faste styremedlemmer har forfall.
Foreningen var opprinnelig inndelt i gruppestyrer, for de forskjellige bransje (fag) områder. Gruppestyrenes oppgaver har vært bl.a. tariff- og opplæringsmessige problemstillinger. I årsmøtet 2000 ble det besluttet å nedlegge disse utvalgene som årsmøtevalgte. Det er nå styrets ansvar å utnevne ethvert utvalg etter behov. Tradisjonelt har foreningen hatt gruppestyrer for Stein, - jord og sement - Blikk - Maler - Murer - Stillas, korrosjon, isolatør og Glass og Tre. Dersom medlemmer i en bransje ser behov for å gjøre en jobb for sitt fag eller lignende, kan styret opprette et slikt utvalg.

Unionen har også vedtektsbestemte (Fellesforbundets vedtekter) utvalg som blir valgt på årsmøtet, som for eksempel kontrollkomite og studieutvalg. I tillegg velges egen ungdomskontakt som er ansvarlig for å etablere ungdomsgruppe og koordinere ungdomsarbeid på tvers av avdelinger innen ADK området.

 

Distriktsmålekontoret Vestlandet er 100 % eid av foreningen, og drives etter alminnelige forretningsmessige prinsipper. Det leveres eget revisor kontrollert regnskap til hvert årsmøte. Årsaken til det fysiske skille, er at vi har mange medlemmer som ikke anvender målesystemene. Disse skal ikke "subsidiere" målekontorets drift. Styret er derfor opptatt av at det ikke skal være sammenblanding av økonomi mellom forening og målekontor. Foreningens styre er i dag også målekontorets styre. Forretningsfører er daglig leder for målekontoret.
Målerkontoret har målerett på mange bygningsfag, men utøver i dag aktiv oppmåling på murerfaget, betongfagene, tømrerfaget, taktekking, maler- og byggtapetsererfaget og rørleggerfaget.

 

KONTORLOKALER:

Unionen Fagforening sammen med øvrige fagforeninger innen Fellesforbundet som var lokalisert i «Folkets Hus» i Håkons gaten holder nå til til nye lokaler i Sjøkrigsskoleveien 14 i Gravdal. Der de nevnte fagforeningene har kjøpt det tidligere administrasjonsbygget til «Blikkvalseverket». Fellesforbundets Distriktskontor har også flyttet til Gravdal og vil være leietaker.

 

KLUBBENE – ENKELTMEDLEMMER

Klubbene og medlemmene er basis for all virksomhet i Unionen Fagforening. Aktive klubber og medlemmer - gir en aktiv forening. Derfor tilbakeføres 0,05 % av kontingenten til klubbkassene. Klubbene disponerer dette beløpet fritt, men det må føres regnskap som revideres av foreningen. Der hvor det ikke er opprettet klubber / tariffavtale, blir dette beløpet avsatt til et fond som skal brukes til å få opprettet nye klubber, oppsøkende virksomhet eller annen relevant medlemsaktivitet. Av dette fondet vil enkeltmedlemmer og bedrifter som ikke har opprettet bedriftsklubb, få dekket kostnader til møter, mat og lignende. Også andre tiltak vil kunne vurderes av styret.

 

KURS I EGEN REGI – STIPEND

Fellesforbundet avholder mange kurs, både i helg og ukekurs. Kurs avholdes som "regions kurs", det vil si kurs for alle medlemmene i fylket, det avholdes landskurs, det vil si kurs for alle Fellesforbundets medlemmer. I tillegg avholder AOF kurs, som også er åpne for Fellesforbundets medlemmer.
Ved kurs / tillitsvalgtopplæring i regi av FF eller AOF, yter foreningen et ekstra stipend for de som har tap av arbeidsinntekt, som erstattes med AOF stipend. Foreningen utbetaler da kr. 55 pr time eller kr. 412,50 pr dag, etter dokumentasjon er mottatt. Disse stipendene er utover AOFs ordinære kursstipend, og ytes innenfor rammer i budsjett. Stipendet er skattepliktig. 
Etter ønske fra medlemmer, blir det avholdt kurs / møter her på foreningen, som kommer i tillegg til forbundets kurs. Til nå har dette stort sett vært kurs i lønnssystemer og forhandlingsteknikk. Men mulighetene er mange, om det finnes interesse.

 

INFORMASJON – SOSIALE MEDIER

Unionen Fagforening har et medlemsblad som kommer ut 4 ganger i året. I tillegg kommer evt. ekstra utsendinger ved fare for konflikt (streik eller lock- out) eller lignende. Foreningen bruker e-post og SMS i kontakt med sine medlemmer. 
Hjemmesiden du nå er inne på er også ment å være en viktig informasjonskanal for Unionen Fagforening. Foreningen finner du også på Facebook og Twitter.

 

OPPSØKENDE VIRKSOMHET

Foreningen har siden 1996 hatt egen bil til oppsøkende virksomhet. Tiltaket anses å være vellykket, og i 2000 ble det investert i nok en bil. I 2015 investerte foreningen i to nye biler samtidig som vi beholdt en av de "gamle". Etter sammenslåingen med Rørleggersvennenes forening ble også El bilen til rørleggerne, en Kia Soul lagt til i bilparken. Unionen Fagforening disponerer derfor nå fire biler, som er et verktøy for å ivareta en høy grad av oppsøkende virksomhet.
Årlig blir det avlagt over 1000 bedriftsbesøk, og de fleste er uoppfordret. Mange medlemmer og tillitsvalgte ringer og ber om besøk, og da blir disse arbeidsplassene prioritert. Det er et mål å holde den oppsøkende aktiviteten på et høyt nivå, og det arbeides systematisk for dette.

 

LITT OM PRINSIPP PROGRAM – FILOSOFI

Unionen Fagforening ble i sin tid sammenslått av flere tidligere fagforeninger, i erkjennelse av at de problemer vi som bransje møtte, var av en slik karakter at det var vanskelig å stå alene. I tillegg kom den generelle nedgangen i bygge bransjen fra slutten av 80 tallet og frem til 1995. Skulle foreningene ha mulighet gi et annet tilbud enn en "stengt dør" til sine medlemmer, var det nødvendig å samle krefter.
Unionen Fagforening er av den oppfatning, at skal medlemmer få den service en forening er pålagt av forbundet å yte, må noen være tilstede på foreningens kontor for å snakke med den som henvender seg, enten det er hjelp til et brev, en liten forsikringssak, yrkesskade eller en oppsigelse. I mange saker er det tale om tidsfrister, og det kan handle om mennesker som kan ha hatt store påkjenninger. Unionen Fagforening mener nå, som "grunnleggerne" gjorde medlemmer har krav på bedre service enn en stengt dør.
Unionen Fagforenings prinsipp program sier blant annet at vi skal arbeide for å sikre ryddige konkurranse vilkår for de bedriftene vi har medlemmer i, og der i gjennom skaffe våre medlemmer fordeler. Et eksempel på konkrete resultater, er den etter hvert så kjente anti - kontraktør klausulen, som ble vedtatt her i Bergen, som den første kommune i landet.
Som en kuriositet kan det nevnes, at det vedtak som ble gjort, faktisk ble utformet og skrevet her på foreningens kontor.
Skal en forening gjøre et næringspolitisk løp, nytter det ikke å sitte på "hvert sitt nes" og skrike opp om alt som skulle vært gjort. Noen må faktisk gjøre det.
Næringspolitikk er viktig for oss. Unionen Fagforening vil påstå, at politisk vingling og uforutsigbarhet, har kostet flere overraskende innskrenkinger for oss i bygge bransjen, enn noen useriøs arbeidsgiver har greid å få i stand. Også innenfor olje- og gass relatert leverandør industri har dette medført unødig tap av arbeidsplasser.
Som medlem i Unionen Fagforening og Fellesforbundet, har du et kraftig talerør for deg og din bransje. Men skal en forening engasjere seg næringspolitisk, enten for å sikre arbeidsplasser eller lover og regler til næringen som vi kan leve med, kreves det menneskelige ressurser, både i forhold til byråkrati og politikere.
Når Unionen Fagforening får gjennomslag for sine meninger, vil det som regel komme hele bransjen til gode. For Unionen Fagforening er det derfor et mål at vi alltid skal være store nok til å ha nødvendig arbeidskapasitet, i form av heltids valgte og ansatte.
Dette innebærer at styret har et særlig ansvar for å fange opp signalene fra de tillitsvalgte, og for å skape rekruttering av tillitsvalgte, både til styret og til bedriftene