Fellesforbundet avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening

Endre avdeling

Ogfs vedtekter

Vedtekter for Fellesforbundet avdeling 850, Oslo grafiske fagforening

 

§ 1. Navn
Avdelingens navn er Fellesforbundet avdeling 850, Oslo grafiske fagforening.


§ 2. Tilslutning
Oslo grafiske fagforening er tilsluttet Fellesforbundet, og er underlagt Fellesforbundets vedtekter.


§ 3. Formål
Avdelingens formål er å organisere alle arbeidere innen sitt virkeområde, opprette kontakt med disse på arbeidsplassene og ivareta medlemmenes økonomiske, sosiale, faglige og kulturelle interesser. Avdelingen skal arbeide for et sosialistisk samfunn, for faglig solidaritet på tvers av landegrensene og for fred og nedrustning.


§ 4. Opptakelse
Alle som arbeider med grafiske medier og produksjon, kartonasje og nær beslektede yrker kan opptas som medlemmer.


§ 5. Medlemmenes plikter
Medlemmene plikter å rette seg etter avdelingens og Fellesforbundets vedtekter og beslutninger.


§ 6. Overgang til annen avdeling eller forbund
1.    Et medlem som skifter arbeidssted/bedrift skal, når den nye arbeidsplassen ligger innenfor en annen avdelings virkeområde, gi melding til denne avdelingen. Har arbeidsoppdraget varighet utover tolv måneder, skal medlemskapet overføres til den avdeling som har arbeidsstedet/bedriften innenfor sitt virkeområde.
2.    Medlemmer som ikke er i yrkesaktivt arbeid og som skifter bopel kan, når den nye bopelen ligger innenfor en annen avdelings virkeområde, gi melding om overflytting til denne avdelingen.


§ 7. Kontingent
Kontingenten beregnes prosentvis av medlemmets bruttolønn, og innbetales etter gjeldende avtale for bedriftene om prosenttrekk av fagforeningskontingent. Den fastsatte prosentsats som medlemmet betaler, omfatter kontingent til både forbund og avdeling.
Denne er nå 2,1 prosent. Den del av prosentsatsen som går til forbundet, fastsettes av forbundet.
Den delen av prosentsatsen som går til avdelingen fastsettes av avdelingen på årsmøtet. Bare yrkesaktive medlemmer har stemmerett.
Ekstrakontingent kan pålegges medlemmene i tråd med Fellesforbundets vedtekter.
Medlemmer av forbundet som ikke har inntekt av lønnet arbeid og som ikke er fritatt for kontingent betaler en minstekontingent i tråd med Fellesforbundets vedtekter.
Minstekontingenten tilfaller forbundet i sin helhet.


§ 8. Kontingentfritak
Medlemmet er fritatt for å betale kontingent i følgende tilfeller:
a. Midlertidig fritak
1.    Medlemmer som avtjener militærets eller sivilforsvarets førstegangstjeneste eller sivil verneplikt fritas for kontingent i tjenesteperioden. Fritak gis under forutsetning av at det ikke utbetales lønn fra arbeidsgiver.
2.    Arbeidsløse medlemmer som ikke mottar ordinær stønad for arbeidsløse, kan fritas for kontingent etter søknad til avdelingen.
3.    Midlertidig fritatte medlemmer er selv ansvarlige for å holde avdelingen orientert om når fritaksperioden begynner og når den slutter.
b. Varig fritak    
1.    Medlemmer som har 45 års sammenhengende medlemskap i forbund tilsluttet Landsorganisasjonen, er fritatt for kontingent. Disse er æresmedlemmer.
2.    Ikke yrkesaktive medlemmer fritas for kontingent dersom de har minst 25 års sammenhengende medlemskap i forbund tilsluttet Landsorganisasjonen


§ 9. Restanse, stryking, karantene, eksklusjon
Stryking, restanse, samt ileggelse av karantene og eksklusjon foregår i tråd med Fellesforbundets vedtekter.


§ 10. Avdelingens ledelse
Avdelingen ledes av et styre på fem til ni medlemmer. Leder og nestleder skal være fastlønte tillitsvalgte. I tillegg velges det tre til syv styremedlemmer. Styret skal velges for to år, slik at leder og halvparten av styremedlemmer velges det ene året.

Nestleder og halvparten av styremedlemmer  velges det neste.
Det velges minst tre varamedlemmer for et år.
Hvis et styremedlem fratrer styret skal vararepresentanten fungere fram til førstkommende årsmøte.
Avdelingens regnskap føres av regnskapsbyrå etter anvisning fra AU.


§ 11. Styrets oppgaver
Styret skal søke å få alle arbeidere som kommer inn under avdelingens virkeområde tilsluttet organisasjonen. Styret skal påse at vedtekter og tariffavtaler overholdes, og ivareta medlemmenes interesser.
Styret er ansvarlig for disposisjoner av avdelingens formue og eiendeler, og har bevilgningsrett etter instruks vedtatt av årsmøtet.
For at styrets vedtak skal være gyldig, må minst halvparten av styrets medlemmer være til stede. Hvis et forslag oppnår stemmelikhet, anses forslaget som falt.  Styremedlemmer som ikke har meldt lovlig forfall er medansvarlig for styrets vedtak.
Styret skal utarbeide lønnsstatistikk etter innhentede oppgaver. Det skal også innhente opplysninger fra klubbene om arbeids- og organisasjonsforhold og påse at det rår tariffmessige og kollegiale forhold på arbeidsplassene. I den forbindelse kan styret innkalle bedriftsklubbene til møte så ofte det finner det nødvendig.
Styret nedsetter de nødvendige utvalg.


§ 12. Fastlønte tillitsvalgte
De fastlønte tillitsvalgtes lønn fastsettes av styret. Styret fastsetter arbeidsordning og kontortid for de fastlønte og de ansatte. De kan ikke påta seg andre verv som styret mener kan virke hemmende på deres arbeid innen avdelingen.  Lederen har den daglige ledelsen av avdelingen.  I lederens fravær skjøtter nestleder lederens verv. Nestleder skriver protokoll fra styremøtene.
De tillitsvalgte skal sørge for god kontakt med medlemmene med hyppige besøk i bedriftsklubbene. For øvrig utfører de fastlønte tillitsvalgte det arbeid og de oppdrag styret til enhver tid pålegger dem.  De fastlønte tillitsvalgte kan ikke fortsette i sine verv når de har fylt 67 år.


§ 13. Årsmøtet
Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars.  Tiden for årsmøtet kunngjøres seks uker forut. Forslag må være sendt styret tre uker før møtet avholdes. Forslag til endringer i avdelingens vedtekter kan bare behandles på årsmøter, og må ha alminnelig flertall for å vedtas.
Dagsorden, årsberetning, innkomne forslag og valgkomiteens innstilling skal gjøres kjent for medlemmene minst en uke før årsmøtet.
Dersom det fremmes forslag av stor betydning for avdelingen, som salg av eiendeler, innføring av ekstra administrasjonskontingent eller endring i denne og forslag vedrørende avdelingens stilling, skal dagsorden eller saksliste med styrets innstilling sendes alle som har møterett senest fire uker før møtet finner sted.
Årsmøtet behandler avdelingens beretning og regnskap. Det foretas valg på leder, nestleder, styremedlemmer, ungdomskontakt, varamedlemmer, kontrollkomité og revisor.
I tillegg velges det en fanekomite med to medlemmer og et varamedlem.
Det velges et studieutvalg på tre medlemmer.

Studieutvalget er også representantene til Oslo AOF.
Norsk Folkehjelp: Det velges tre medlemmer med tre personlige vararepresentanter.
Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret eller 25 prosent av medlemmene forlanger det.  Slikt årsmøte kan innkalles med fire dagers varsel.  Ethvert lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig uansett antall frammøtte.  Styret kan, når det finner det nødvendig, foreta medlemskontroll.


§ 14. Halvårsmøtet
Halvårsmøtet avholdes innen utgangen av oktober. Tiden for halvårsmøtet kunngjøres seks uker forut.  Forslag må være sendt styret tre uker før møtet.  Dagsorden, innkomne forslag og styrets innstilling på valgkomité kunngjøres minst en uke før halvårsmøtet.
På halvårsmøtet behandles muntlig beretning. Det velges en valgkomite på tre medlemmer og to varamedlemmer.
Lovlig innkalt halvårsmøte er beslutningsdyktig uansett antall frammøtte.  Styret kan når det finner det nødvendig foreta medlemskontroll.


§ 15. Medlemsmøter
Medlemsmøter holdes så ofte styret gjør vedtak om det, eller når minst 250 av medlemmene forlanger det. Medlemsmøter kunngjøres med minst 14 dagers varsel.  I særskilte tilfeller er et møte beslutningsdyktig etter å være innkalt samme dag. Saker som ønskes behandlet på medlemsmøter må være styret i hende syv dager før møtet. Saker og bevilgninger kan bare behandles på medlemsmøtet når forslag til dette er satt på dagsordenen.
Orienteringsmøter om tariff-forslag skal av hensyn til skiftarbeidere legges slik at også disse kan delta.
Lovlig innkalt medlemsmøte er beslutningsdyktig uansett antall frammøtte.
Styret kan når det finner det nødvendig foreta medlemskontroll.


§ 16. Møter for tillitsvalgte
Møter for tillitsvalgte holdes så ofte avdelingsstyret finner det nødvendig. Minst en av de tillitsvalgte fra bedriftsklubbene bør møte.


§ 17. Revisjon og kontrollkomité
Revisjon av avdelingens regnskaper utføres av statsautorisert eller registrert revisor. Revisjon skal utføre sitt oppdrag i samsvar med god revisjonsskikk og avdelingens vedtekter. Revisor skal påse at regnskapene føres og avsluttes i samsvar med grunnsetninger for ordentlig regnskapsførsel.
Til årsmøtet skal revisor utarbeide en revisjonsberetning. Denne er å betrakte som en del av regnskapet.
For å kontrollere avdelingens økonomiske disposisjoner velger årsmøtet en kontrollkomité på to medlemmer med to personlige varamedlemmer. Valgperioden er på to år hvorav ett medlem med personlig varamedlem velges det ene året, det andre medlem og varamedlem velges det neste år.  Kontrollkomiteen trer sammen minst én gang hvert år, og for øvrig så ofte den selv finner det nødvendig.
Kontrollkomiteen har i oppdrag å påse at de organisatoriske og økonomiske disposisjoner som blir gjort er i samsvar med avdelingens vedtekter og vedtak.  Kontrollkomiteen har for øvrig å foreta en kritisk vurdering av avdelingens disposisjoner og en gjennomgåelse av bilagene i den utstrekning den selv finner det ønskelig. Komiteen kan innkalle revisor til sine møter.


§ 18. Forretningsorden
Møtet ledes av lederen eller en av møtet valgt dirigent.
Avstemningen skjer ved håndsopprekning.  Skriftlig avstemning foretas når minst en tredel av de frammøtte forlanger det.
1.    Er det flere forslag i samme sak, opptas de til avstemning i den orden at det først     stemmes over det forslag som er mest vidtgående, så de neste osv. Alternativ avstemning     kan også benyttes.
2.    Utsettelsesforslag skal straks tas opp til behandling og avstemning.
3.    Alle forslag skal være skriftlige.
4.    Ved stemmelikhet anses forslaget som falt.
5.    Ingen har rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak. Forslag om tidsbegrensning og     strek med inntegnede talere skal straks tas opp til avstemning uten debatt.
6.    Tar et medlem ordet utenfor talelisten, kan dirigenten ta fra medlemmet ordet for resten av møtet.
7.    Vil dirigenten delta i ordskiftet, må hun/han føres opp på talerlisten som de øvrige.


§ 19. Opptreden på møter
Medlem som viser utilbørlig opptreden på avdelingens møter, eller sammenkomster, kan av styret utelukkes fra disse for kortere eller lengre tid. Vedkommende kan innanke saken for et medlemsmøte og har rett til å være til stede. Avgjørelsen er bindende.


§ 20. Klubber
På hvert arbeidssted hvor det arbeider medlemmer av forbundet, skal det opprettes en klubb.  Det velges et styre på minst to medlemmer.  
Klubbens årsmøte skal:
- behandle årsberetning
- behandle regnskap og revisjonsberetning dersom klubben har egen økonomi
- behandle alle saker som blir pålagt av avdelingen
- behandle innkomne forslag
- velge styre
Godkjent årsberetning, revidert regnskap og melding om valg sendes avdelingen.
Klubbens formål er å ivareta medlemmenes interesser, påse at tariffens bestemmelser blir overholdt, og arbeide for gode kollegiale forhold på arbeidsplassen. Klubbene er underlagt avdelingens vedtak og representerer avdelingen på arbeidsstedet. De tillitsvalgte står under avdelingens særlige beskyttelse, hvis de som sådanne kommer i konflikt med arbeidsgiveren.  Avdelingen kan i slike tilfeller yte ekstraordinær støtte. Ethvert medlem plikter å underordne seg klubbens vedtekter. Oppstår det på et arbeidssted uoverensstemmelser, skal vedkommende medlem, eller medlemmer forelegge saken for klubbstyret, som da undersøker denne. Oppnås det ikke enighet kan saken legges fram for avdelingsstyret.


§ 21. Klubbstyrer
Klubbstyret skal søke å få alle arbeiderne på bedriften som kommer inn under klubbens organisasjonsområde organisert.
Klubbstyret skal påse at vedtekter, lokale avtaler og tariffens bestemmelser overholdes.
Klubbstyret skal etter årsmøtet i klubben, eller så ofte avdelingsstyret finner det nødvendig, sende rapport til avdelingen om arbeids- og organisasjonsforholdene på bedriften.
Klubbstyret skal sørge for at tilsendte skjemaer blir utfylt omgående og returnert avdelingen.
Minst en i klubbstyret bør være representert på alle medlemsmøter og møter for tillitsvalgte i avdelingen.
Klubbstyret skal underrette avdelingsstyret om klubbmøtene når saker av betydning for organisasjonen skal behandles. Avdelingsstyret har rett til å overvære disse.
Klubbstyret skal fremme studie- og opplysningsvirksomhet blant medlemmene i samarbeid med avdelingen.


§ 22. Klubbvedtekter
Klubbene kan ha egne vedtekter for sin virksomhet.  Disse må ikke være i strid med forbundets og avdelingens, og skal godkjennes av forbundsstyret.


§ 23. Tapt feriegodtgjørelse
Erstatning for tapt feriegodtgjørelse (feriepenger), ytes medlemmer som i opptjeningsperioden har vært sykmeldt så lenge at de taper feriegodtgjørelse, og til medlemmer som har hatt lovbestemt fødselspermisjon og lovbestemt permisjon i forbindelse med adopsjon.
Rett til slik erstatning har medlem som har innbetalt 52 ukers kontingent innen utgangen av opptjeningsåret og som har vært i arbeid i opptjeningsåret. Erstatningens størrelse går fram av bevilgningsinstruksen.
Søknad om erstatning sendes avdelingsstyret med oppgave over hva vedkommende får utbetalt i feriepenger fra bedrift/Nav, samt oppgave over ukelønn på det tidspunkt hoveddelen av ferien tas.
Oppgaven over feriepengene må være spesifisert, og utregningsgrunnlaget påført.
Søknaden må være sendt innen utgangen av september måned. Senere søknader vil ikke bli innvilget.


§ 24. Lån til medlemmer ved konkurs
1.    Medlemmer ytes rentefritt lån for ikke utbetalt lønn før konkursen.
2.     Medlemmer ytes et rentefritt lån til ferien hvis ikke feriepenger er utbetalt fra lønnsgarantiordningen når ferien tas.
3.     Medlemmet skal undertegne gjeldsbrev med OGF og transportavtale vedr. utbetalingen fra Lønnsgarantifondet.
4.     Medlemmer som skal ytes rentefritt lån må ha rett til stønad fra lønnsgarantiordningen.


§ 25. Arbeidsledighetsstønad
1.    Stønad ytes til medlemmer som uforskyldt er blitt helt arbeidsledige eller permitterte og som i henhold til punkt to er berettiget til dette. Stønadens størrelse går fram av bevilgningsinstruksen.
2.    Vedkommende må ha vært medlem av avdelingen og betalt kontingent av lønnsinntekt i minst 26 uker siden siste innmelding.  Medlem som har hevet hele stønaden blir på ny berettiget til stønad etter å ha arbeidet og betalt kontingent i 26 uker.  I særlige tilfeller kan avdelingsstyret dispensere fra denne bestemmelsen.
3.    Deltidsansatte med halv stilling eller mindre utbetales halv stønad i samme antall uker.
4.    Som uforskyldt ledige regnes bare arbeidssøkende medlemmer som er ledige på grunn av arbeidsmangel, driftsinnskrenkninger eller andre forhold som vedkommende ikke selv er skyld i. Medlemmer som er ledige etter egen oppsigelse, har rett til stønad hvis vedkommende kan godtgjøre at det foreligger fyllestgjørende grunn for oppsigelse.
Medlemmer som mottar stønad, gis ved sykmelding under ledighet, rett til stønad når sykepenger og arbeidsledighetsstønad fra det offentlige er like.
5.    Permitterte: Ved varslet sammenhengende og rullerende permittering (ikke ved redusert ukentlig arbeidstid) har medlem som fyller vilkårene, rett til stønad.
6.    Langtidsledige: Medlemmer som har vært sammenhengende arbeidsledige i mer enn 1 år, kan etter søknad med dokumentert ledighet, innvilges ytterligere stønad. I særlige tilfeller kan avdelingsstyret dispensere fra denne bestemmelsen.
Deltidsansatte med halv stilling eller mindre utbetales halv stønad i samme antall uker.
7.    Hvis den ledige får arbeid før hele stønaden er hevet, men på ny blir ledig uten å ha betalt 26 ukers kontingent, skal vedkommende fortsette å heve de resterende uker på den tidligere påbegynte ledighetsperiode. De i mellomtiden innbetalte kontingentuker regnes da som innbetalt på ny berettigelse. Etter 26 uker innbetalt kontingent begynner alltid ny ledighetsperiode, uansett om vedkommende ved tidligere ledighet ikke har hevet stønad for en hel periode.
8.    Samme dag ledigheten inntrer må den ledige melde dette til avdelingen og til Nav i sitt distrikt.  Arbeidsledighetsstønad blir bare utbetalt fra og med den dag ledigheten er meldt til avdelingen.
9.    For å få utbetalt arbeidsledighetsstønad må ledighet dokumenteres. Det kan ikke utbetales stønad til ledige som ikke viser slik dokumentasjon.
Ved første gangs utbetaling må den ledige også vise skriftlig oppsigelse som bekrefter at oppsigelsen fra det siste arbeidssted skyldes arbeidsmangel.


§ 26. Stønad til etterlatte
Avdelingen utbetaler stønad til de etterlatte ved medlems død i tråd med bevilgningsinstruksen. Ordningen opphører det året medlemmet fyller 75 år.


§ 27. Stipend til etterutdanning
Avdelingen kan yte stipend til etterutdanning.  Dette kommer eventuelt i tillegg til stipend fra Grafisk seksjon i Fellesforbundet, og etter samme regler.  Stipend utbetales, etter søknad, med beløp vedtatt i bevilgningsinstruksen.


§ 28. Avdelingens fane
Fanen oppbevares under styrets ansvar.  Styret fatter vedtak om når fanen skal brukes.
Årsmøtet velger en fanekomite på to medlemmer og et varamedlem. Komiteen velger selv leder. Komiteens medlemmer fungerer som fanebærere.  Fanekomiteens leder fordeler oppgavene.


§ 29. Oppløsning
Forslag om avdelingens oppløsning, må vedtas på et årsmøte, i tråd med Fellesforbundets vedtekter.


§ 30. Vedtektenes gyldighet
Vedtektene er ikke gyldige før de er godkjent av forbundsstyret.


Vedtektene er revidert 27. oktober 2005 / 26. mars 2009 / 31. mars 2011 / 29. mars 2012 / 28. mars 2019