Fellesforbundet avdeling 854 Sørvestlandet Grafiske Fagforening

Endre avdeling

Ekstraordinært årsmøte

bilde til nyhetssak

Onsdag 23. mai kl. 19.00 i Grafisk Hus

Fellesforbundet avd. 854 Sørvestlandet Grafiske Fagforening

kaller inn til

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Onsdag 23. mai kl. 19.00 i Grafisk Hus

Innkalling med dagsorden finner du her.

 

 

Bakgrunn

Det har i lang tid vært klart at avdelingen må slå seg sammen med en annen lokal avdeling i Fellesforbundet. Dette fordi det har vært stortilt nedbemanning innenfor vårt organisasjonsområde samtidig som de som går av ikke blir erstattet. Av den grunn er økonomien stadig blir dårligere. Et utvalg i avdelingen, som hadde vurdert 3 avdelinger med tanke på sammenslåing, leverte tidlig i 2017 en anbefaling til styret om å gå i forhandlinger med avdeling 25 i Stavanger.

Bytte av leder og nestleder i avd. 25, samt at også de gikk med underskudd på driften, gjorde at deres tilnærming til oss endret seg vesentlig i forhold til det de hadde formidlet til oss i samtaler tidligere. Etter stadige utsettelser ble det gjennomført tre forhandlingsmøter med avd. 25. Utpå høsten måtte vi konstatere at vi ikke kom til enighet.

Vi jobbet da videre med å se på ulike alternativer. På en konferanse i Fellesforbundets regi kom det fram positive signaler fra flere av avdelingslederne i vårt område om større sammenslåinger. Nærmere avklaringer viste at det bare var de tre avdelingene med kontor i Stavanger (avd. 25, avd. 730 og oss) som ønsket å gå i dialog om dette.

På nytt hadde vi tre sonderingsmøter samlet med de to avdelingene. Igjen kom økonomien i fokus selv om vi var enige om hver for oss å se på hva som ville være gevinsten for medlemmene ved en større avdeling som også ville ha flere ressurser å spille på. Lite ble gjort mellom møtene fra de to andre avdelingene. På det siste møtet kom det fram at avd. 25 og 730 hadde samtaler med avd. 57 i Haugesund og brukt tid på dette alternativet hvor de skulle se på samarbeid og avdelingstruktur uten at vi var informert eller invitert til å delta i dette. Etter disse opplysningene var det lite formålstjenlig å fortsette sonderingene.

Tilbakemeldingene fra Agder og Nord-Rogland har hele tiden vært negativ på vi skal beholde organisasjonsretten for våre medlemmer innenfor deres organisasjonsområde. For å finne en løsning for oss på sammenslutningsprosessen ble det så tatt uformell kontakt med lederne i avd. 44 Sandnes og omegn og avd. 25 for å høre hva som må til for å få til en sammenslåing med deres avdeling. Avd. 44 responderte på dette og etter et felles møte utarbeidet de et forslag til sammenslutning mellom avdelingene. Denne ble så godkjent av avd. 44 sitt årsmøte 22. mars 2018. Fra avdeling 25 fikk vi et styrevedtak som viste at de har endret sin holdning og ikke lenger vil frasi seg organisasjonsretten for våre medlemmer innenfor deres område. Konsekvensen av dette kan bli at vi i Sør-Rogaland ikke får mulighet til å gå samlet inn i en avdeling.

 

På det ekstraordinære årsmøtet vil det også bli lagt fram forslag om å avvikle en del ordninger vi har i avdelingen. Dette er fordi den økonomiske situasjonen ikke gir grunnlag for å fortsette disse fram til en sammenslåing er på plass. Andre avdelinger i vårt område har i dag heller ikke tilsvarende ordninger.

 

På møtet blir følgende behandlet:

 

Handlingsplan vedr. sammenslutning.

Styret innstiller på at det ekstraordinære årsmøtet godkjenner denne.

Handlingsplan vedr sammenslutning finner du her.

 

 

Avvikling av ordninger.

Styret innstiller på at det ekstraordinære årsmøtet godkjenner forslaget.

Forslag Avvikling av ordninger finner du her.

 

 

 

Vel møtt på det ekstraordinære årsmøtet 23. mai.

 

 

Til info:

Forbundets vedtekter presiserer hvem som har stemmerett i enkelte saker:
Kap. III Avdelinger
2.3 Begrensninger i stemmerett ved behandling av økonomiske saker
Bare yrkesaktive medlemmer har stemmerett ved behandling av saker vedrørende ekstra administrasjonskontingent og i saker som angår disponering av avdelingens økonomiske midler.