Fellesforbundet avdeling 854 Sørvestlandet Grafiske Fagforening

Endre avdeling

Vedtekter

Vedtatt på årsmøte 5. mars 2016 (endret på ekstraordinært årsmøte 23. mai 2018)

§ 1 Navn

Foreningens navn er Fellesforbundet avdeling 854 Sørvestlandet Grafiske Fagforening.

Foreningen er tilsluttet Fellesforbundet, og omtales i Fellesforbundets vedtekter som en «Avdeling». Foreningen vil på denne bakgrunn også i de følgende bestemmelser her omtales som «Avdelingen».

§ 2 Sete

Avdelingen har sitt kontor i Stavanger og adressen er St. Svithunsgt. 31, 4008 Stavanger.

§ 3 Juridisk person – forholdet til Fellesforbundet

Avdelingen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

Fellesforbundets vedtekter gjelder for avdelingen så langt de inneholder bestemmelser som vedrører avdelingen og medlemmene. Bestemmelsene i Fellesforbundets vedtekter går foran ved eventuell motstrid med bestemmelsene i disse vedtektene.

Avdelingen kan ikke begunstige medlemmer privat gjennom utdeling av verdier til medlemmene utover de situasjoner og rammer som er fastlagt i vedtektene, herunder relevante bestemmelser i vedtektene for Fellesforbundet. Avdelingen kan heller ikke overføre verdier til stiftelser eller andre sammenslutninger med en selvstendig formuesmasse som etter sitt formål skal tilgodese medlemmene, uten at disposisjonen og vedtektene for stiftelsen/sammenslutningen på forhånd er godkjent av forbundsstyret i Fellesforbundet.

§ 4 Formål og oppgaver

Formålet med avdelingen er å fremme medlemmers lønns- og arbeidsvilkår.

Avdelingens myndighetsområde og oppgaver fremgår av Fellesforbundets vedtekter.

§ 5 Medlemmer

Alle Fellesforbundets medlemmer, innenfor det geografiske og bransjemessige organisasjonsområdet avdelingen er tildelt av forbundsstyret i Fellesforbundet, er medlemmer av avdelingen.

Medlemmenes særskilte rettigheter og plikter fremgår av Fellesforbundets vedtekter.

§6: Opptreden på møter

Medlemmer som viser utilbørlig opptreden på avdelingens møter eller sammenkomster, kan av styret utelukkes fra disse for kortere eller lengre tid. En slik sak kan innankes for et medlemsmøte. Avgjørelsen her er endelig.

§ 7: Kontingent

Foruten den ordinære og eventuell ekstraordinære kontingent til Fellesforbundet svarer hvert medlem til avdelingens kasse, den kontingent og eventuell ekstrakontingent som er fastsatt av årsmøtet. Kontingentrestanse og strykning etter Fellesforbundets vedtekter § 4.5. Kontingentfritak reguleres av Fellesforbundets vedtekter § 4.4.

§ 8 Årsmøte

Styret skal innkalle til årsmøte som skal avholdes innen utgangen av april hvert år. Kunngjøring om årsmøte med styrets forslag til dagsorden bekjentgjøres med minst 14 dagers varsel. Dersom det fremmes forslag av stor betydning for avdelingen, som salg av eiendeler, innføring av ekstra administrasjonskontingent eller endring i denne og forslag vedrørende avdelingens stilling, skal dagsorden eller saksliste med styrets innstilling sendes alle medlemmer senest fire uker før møtet finner sted.

Forslag til årsmøtet skal være styret i hende innen den frist som er fastlagt av styret.

Styret skal innstille på alle saker som er ført opp på dagsorden ved innkalling til årsmøte og ekstraordinært årsmøte.

Årsmøtet vedtar den endelige dagsorden for møtet. Møtet kan ikke behandle saker utover den vedtatte dagsorden.

Alle avdelingens medlemmer har rett til å møte med forslags- og stemmerett på årsmøtet, hvor ikke annet følger av bestemmelsene i vedtektene for Fellesforbundet.

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av avdelingen.

§ 9 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal: Behandle styrets beretning og revidert regnskap. Behandle innkomne forslag.
Velge: Et styre som består av sju medlemmer. Minst tre varamedlemmer til styret. Et studieutvalg på minst tre medlemmer og ett varamedlem. Et ungdomsutvalg på minst tre medlemmer og ett varamedlem. En kontrollkomité på minst tre medlemmer og ett varamedlem. En protokoll- og diettkomitè på fem medlemmer. En huskomitè på minst tre medlemmer. En innstillingskomitè på seks medlemmer.

Til styret velges leder, nestleder, sekretær, studieleder, ungdomsleder, styremedlemmer og minst tre varamedlemmer. Styret bør så langt mulig sammensettes slik at det dekker de ulike bransjer og klubber som er underlagt avdelingens ansvarsområde. Leder, nestleder og sekretær fungerer som et arbeidsutvalg for styret. De skal velges vekselvis annethvert år, og slik at nestleder og sekretær velges samme år. Faste styremedlemmer velges for to år. 1. varamedlem har møteplikt, men ikke stemmerett, på styremøtene.

Medlemmer av avdelingens styre kan ikke samtidig være ansatt i avdelingen.

Kontrollkomiteen skal gå gjennom regnskapet før det legges fram for revisoren og medlemmene. Kontrollkomiteen skal ha tett kontakt med den som til enhver tid fører regnskapet. Medlemmer av kontrollkomiteen velges for to år.

Protokoll- og diettkomitèen skal ha en bred sammensetning fra hele regionen. Komiteen gjennomgår styreprotokollen og anmerker de saker som anses viktige og som evt. er utelatt i lederens muntlige beretning bygget på bl.a. styreprotokollene. Dette utvalget skal også fremme forslag overfor årsmøtet når det gjelder styrets og komiteenes godtgjørelser. Styrets og komiteenes godtgjørelser bestemmes av årsmøtet.

Det velges et studieutvalg på tre medlemmer og en vararepresentant. Komiteen skal arbeide med opplysningsvirksomhet som omfatter både faglige og faglig-politiske spørsmål. Studieleder skal være en av disse tre, og fungerer som leder av komiteen.

Årsmøtet velger seks representanter til innstillingskomitè. I tillegg oppnevner styret en representant blant de styremedlemmer som ikke er på valg påfølgende år. Disse syv fungerer som innstillingskomitè. Styrets representant har ansvaret for innkalling av komiteen. Komiteen konstituerer seg med leder og sekretær.

Alle valg foretatt på årsmøtet gjøres gjeldende fra første dag i påfølgende måned, og gjelder for ett år om gangen, der de ikke er spesielt valgt for to år.

§ 10 Ekstraordinære årsmøter

Dersom det i en årsmøteperiode oppstår særlig viktige og uforutsette situasjoner, som ikke var kjent ved avholdelse av det ordinære årsmøtet, kan det innkalles til ekstraordinært årsmøte. Det samme kan gjøres dersom det ordinære årsmøtet ikke kunne fatte endelig vedtak i en sak av større betydning for avdelingen.

Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte når styret gjør vedtak om det, dersom minst 25 % av medlemmene forlanger det eller når forbundsstyret i Fellesforbundet krever det, forutsatt at betingelsen for ekstraordinært årsmøte etter pkt. 1 er oppfylt. For øvrig innkalles ekstraordinært årsmøte etter samme bestemmelser som ved ordinære årsmøter. I særlige tilfeller, og etter samtykke fra Fellesforbundet, kan ekstraordinært årsmøte innkalles med fire dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er årsak til innkallingen.

§ 11 Medlemsmøte

Medlemsmøte holdes når styret gjør vedtak om det, hvis en tredjedel av medlemmene forlanger det eller når Fellesforbundet bestemmer det.

Dagsorden til medlemsmøter bestemmes av styret og skal kunngjøres på forhånd.

Det siste medlemsmøte i et kalenderår kan behandle avdelingens handlingsplan og avdelingens budsjett for det kommende kalenderåret.

Medlemmer som ønsker saker tatt opp i medlemsmøte skal sende forslag om det til styret. Forslag som er kommet inn fra medlemmene, skal føres opp på dagsorden. Forslag som ikke er kommet inn én uke før møtet holdes, kan ikke forlanges behandlet før på et etterfølgende møte.

Valg til forbundets landsmøte skjer på et medlemsmøte. Valgene skjer ved alminnelig flertall. Innstilling til slike valg foretas av innstillingskomiteen.

Halvårsmøte holdes innen utgangen av oktober. På møtet orienteres det om avdelingens virksomhet, herunder en gjennomgang av avdelingens økonomi.

§12 Styret

Styret leder avdelingen i samsvar med vedtektene og fastsatte vedtak.

Styret delegerer oppgaver til arbeidsutvalget i den grad dette er formålstjenlig. Arbeidsutvalgsmøter holdes i alminnelighet en gang foran hvert styremøte, og protokoll fra arbeidsutvalgsmøtene sendes til styremedlemmene før førstkommende styremøte.

Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og avdelingens virksomhet for øvrig. Styret har det økonomiske ansvaret for avdelingen.

Styret skal påse at avdelingen fører regnskap i samsvar med offentlige lover og forskrifter, og i samsvar med instruks fastsatt av forbundsstyret i Fellesforbundet. Styret skal besørge at årsregnskap og revisjonsberetning leveres til Fellesforbundet.

Styret skal påse at avdelingens bankkonti bare kan disponeres av to personer i fellesskap. Underslagsforsikring skal være tegnet for dem som disponerer kontiene.

Styret skal innstille på alle saker som er ført opp på dagsorden til årsmøte, til representantskapsmøte og til medlemsmøte.

Styret er vedtaksført når et flertall av medlemmene, inklusiv møtende varamedlemmer, er til stede.

Ansvarsfordelingen i avdelingens styre er slik:
Lederen er ansvarlig for avdelingens totale virksomhet, har den daglige ledelsen av avdelingen og er avdelingens økonomi- og informasjonsansvarlige. Leder er fastlønnet.
Nestlederen skal fungere som leder dersom lederen har forfall.
Sekretæren fører medlemsmøteprotokoller.
Ungdomslederen er leder av avdelingens ungdomsgruppe og har som hovedoppgave å arbeide blant avdelingens ungdom og lærlinger.
Studieleder koordinerer avdelingens studieaktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte.

§13: Forretningsorden

Avstemning foregår ved håndsopprekking eller skriftlig.
Skriftlig avstemning skal foretas når minst 1/5 av møtedeltakerne forlanger det.
Ved avstemning skal dirigenten påse at:
a) Et forslag som er gjort kjent i forbindelse med en sak på sakslisten har fortrinnsrett.
b) Er det flere forslag til samme sak, opptas de til avstemning i den orden at det først stemmes over det mest vidtrekkende, så det neste osv. Alternativ avstemning kan også benyttes.
c) Et utsettelsesforslag skal straks tas opp til behandling og avstemning.
d) Alle forslag skal være skriftlige.
e) Forslag om tidsbegrensning og/eller strek skal straks tas opp til avstemning uten debatt.
f) Tar et medlem ordet utenom talerlisten, kan dirigenten frata vedkommende ordet for resten av møtet.
g) Vil dirigenten delta i ordskiftet må vedkommende føres opp på talerlisten som de øvrige.

§14: (Strøket på ekstraordinært årsmøte 23. mai 2018)

§15:  (Strøket på ekstraordinært årsmøte 23. mai 2018)

 

§16: Avdelingens faner

Fanene oppbevares under styrets ansvar. Styret fatter vedtak om når fanene skal brukes.

§ 17 Vedtektsendring

Endringer i avdelingens vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Beslutning om å endre vedtektene krever alminnelig flertall (flertall av de avgitte stemmer). Ved stemmelikhet er et forslag forkastet.

Bestemmelsen i vedtektenes § 3 kan ikke gyldig endres uten skriftlig samtykke fra forbundsstyret i Fellesforbundet.

§ 18 Oppløsning

Avdelingen kan med flertall som for vedtektsendring beslutte å oppløse seg selv. Ved oppløsning skal avdelingen oppnevne et avviklingsstyre.

Frie aktiva i avdelingen tilfaller ved avviklingen Fellesforbundet.

§19: Instruks

Det utarbeides en instruks for avdelingen som omhandler stønadsbeløpene i avdelingens vedtekter §14 og 15. Endringer av instruksen må vedtas på avdelingens årsmøte.

§20: Vedtektenes gyldighet

Vedtektene trer i kraft umiddelbart etter at de er vedtatt.