Argumentliste for tillitsvalgte

Hvorfor bør alle være organisert på bedriften her?

Argumentliste til bruk for tillitsvalgte

 Vi må være mange

 • Det er antall medlemmer som i stor grad bestemmer fagbevegelsens innflytelse.
 • Det er vi organiserte som har oppretta velferdsstaten – vi må være mange for å forsvare den i tida som kommer.
 • Jo flere som er organisert på en arbeidsplass, jo lettere er det å få til gode lokale avtaler om lønns- og arbeidsforhold
 • Fellesforbundet gir medlemmene på arbeidsplassene verktøyene de trenger for å kunne bedre egne lønns- og arbeidsforhold.
 • Alle må dra lasset sammen hvis vi skal oppnå resultater. Det er bare arbeidsfolk som tenker på arbeidsfolk. Fagbevegelsens over hundreårige historie har vist oss at det er kun når vi står mange sammen vi kan greie å få vår rettmessige andel av verdiene som skapes i bedriften og i samfunnet.
 • Tariffavtalen
  Opparbeida rettigheter som 5 ukers ferie, 12 % feriepenger, betalt pappapermisjon, fri til å følge barn til første skoledag/barnehage, 50/100 % overtidsbetaling og korte velferdspermisjoner er ikke hugget i stein. Hvis vi ikke er mange nok bak tariffavtalen kan dette og andre rettigheter bli borte. Når vi forhandler i det sentrale oppgjøret må vi som regel forsvare alt det vi har før vi kan begynne å slåss for forbedringer.
 • Tariffavtalen gir deg en bedre pensjon gjennom AFP-ordningen. Det er kun når du jobber på bedrift med tariffavtale du har krav på AFP( Link til AFP-ordningen)
 • Alle er avhengige av hvilke resultater fagbevegelsen oppnår – også de som ikke er med. Det er vi som legger lista. Hvis vi mister noe i tariffavtalene, mister de uorganiserte det samme. Derfor må alle være med – så vi ikke mister noe!
 • Det er viktig å ha kontroll på minstelønna. Særlig i bransjer/områder der lønna er allmengjort er det viktig å ha kontroll på minstelønna sånn at ikke avviket mellom lønnsutgiftene i bedrifter med og uten tariffavtale blir for stor. Hvis avstanden blir for stor betyr det at bedrifter med gode lønns- og arbeidsforhold ikke vil vinne anbud. For å beholde kontrollen må vi ha flest mulig bak kravene når vi forhandler lønn.
 • Med medlemmer og klubb på bedriften har vi gjennom Hovedavtalen og tariffavtale krav (og et rammeverk for) å komme i forhandlinger med ledelsen. På uorganiserte bedrifter har man ikke samme forhandlingsrett, og styringsretten praktiseres altomfattende. Klubb forutsetter medlemmer og tillitsvalgt, og det gir dere som arbeidstakere mulighet for makt som sjefen ellers sitter alene på.
 • Hvis det blir få eller ingen medlemmer på bedriften faller tariffavtalen bort sammen med alle rettighetene. Da er det kun lovverket som gjelder.
 • Yrkesskade
  Mange av våre medlemmer jobber i bransjer der man fort kan bli utsatt for en yrkesskade. Hva som skal utbetales blir en sak mellom deg og arbeidsgivers forsikringsselskap. Forsikringsselskapene vil som oftest nekte utbetaling fordi det er vanskelig å bevise årsakssammenheng mellom skaden og tapt inntekt. De er uansett ikke interessert i å betale ut "for mye" i erstatning. Da er det godt å ha et forbund i ryggen som har erfaring med å takle slike saker. Fellesforbundet hjalp medlemmer til å få utbetalt 21,1 millioner i erstatning i 2013. (NB! Hvis det er en skade på din bedrift er det viktig å ta kontakt med avdeling  med en gang, sånn at frister blir overholdt og saksgangen blir riktig)
 • En profesjonell organisasjon
  Det koster å ha en organisasjon som kan hjelpe deg når du trenger det. Som medlem i Fellesforbundet får du hjelp hvis du får problemer i arbeidsforholdet eller blir skadet på jobben. Først fra tillitsvalgt på arbeidsplassen og din lokale avdeling. Hvis det ikke kan løses lokalt står forbundet klart med erfarne saksbehandlere. Hvis de ikke løser saken står LOs juridiske kontor klare til å bidra, hvis de mener saken er prosedabel. Vi vinner ikke alle saker – men mange, og det koster ikke deg som medlem noe utover medlemskontingenten.
 • Forbundet jobber også med å fremme våre interesser i politiske saker som angår alle oss som jobber innenfor forbundets bransjer. Det kan være endringer i Arbeidsmiljøloven, rammevilkår for de enkelte bransjene, sosiale ytelser for de som ramler utenfor eller utbygging av vei eller jernbane.
 • Forbundet skolerer medlemmer og tillitsvalgte sånn at de blir satt i stand til å jobbe for gode lønns- og arbeidsforhold på sin bedrift. Kurs i regi av Fellesforbundet koster ikke noe for medlemmer. Får du trekk i lønn når du er på kurs blir dette godtgjort etter egne satser.
 • For å ha et apparat som kan håndtere alle disse arbeidsoppgavene må forbundet ha en sunn økonomi, og medlemskontingenten er det eneste inntektskilden forbundet og avdelingene har.
 • Støtte til etter- og videreutdanning
  Når du har vært sammenhengende medlem av Fellesforbundet i 3 år kan du få støtte til etter- og videreutdanning gjennom LOs studiefond, inntil 17 500,- pr. studieår. Link til LOs utdanningsfond. Noen bransjer har egne støtteordninger i tillegg. Sjekk med din avdeling hva du har rett på, eller se her.
 • Medlemmene bestemmer
  Det er medlemmene i Fellesforbundet som foreslår hvilke krav som skal stilles i tariffoppgjørene og som godkjenner eller forkaster resultatet i avstemning. Hvis du er medlem har du påvirkningskraft på dine egne lønns- og arbeidsvilkår.
 • Sluttvederlagsordningen
  Sluttvederlagsordningen for uføre eller uforskyldt oppsagte etter fylte 50 år, verdi fra 20 000 – 80 000 avhengig av alder (link til sluttvederlagsordningen).
 • LO Favør
  Medlemskap i Fellesforbundet gir deg rimelig innboforsikring, fritids- og ulykkesforsikring og en forsikring som gir en utbetaling til etterlatte (link til LO-Favør).
 • Alle forsikrer bilen – bør du ikke gjøre det samme med arbeidsforholdet?

Husk at alt informasjonsmateriell kan bestilles gratis gjennom avdelingen din. Mange avdelinger har eget materiell. Tilbudet fra Fellesforbundet sentralt finner du ved å trykke her.