Forbundets grunnopplæring

Fellesforbundets grunnopplæring består av 13 korte moduler med 2-8 timers varighet. Modulene skal du kunne gjennomføre lokalt, når du har behov for det, alene eller sammen med andre.

Denne gjennomføringsformen med korte moduler, er ment å gi deg en innføring i forskjellige emner slik at du blir i stand til å ivareta et eventuelt tillitsverv på en best mulig måte. Du behøver ikke gjennomføre alle modulene i grunnopplæringa, men velge de modulene du har størst behov for.

Ny i Fellesforbundet. 2 timer
Det er en introduksjonsmodul om Fellesforbundet til deg som har valgt å bli medlem i vårt forbund, gjennom å organisere deg.
Modulen skal gi deg informasjon om forbundets organisasjon, med hovedvekt på den lokalorganisasjonen (klubb/avdeling) du er tilsluttet, videre skal den gi deg opplysninger om dine medlemsfordeler, rettigheter og plikter.

Den tillitsvalgte og studiearbeidet. 4 timer
Det er en modul om studie og opplysningsarbeidet i klubb/avdeling.
Denne modulen skal gi de som blir studietillitsvalgte/ studieledere en innføring i hvordan regelverket fungerer. Det er ikke mulig å få med alle detaljer, men hovedprinsippene vil bli omtalt.
Vi har satt som mål at deltakerne skal kjenne til forbundets lokale kursvirksomhet, og kunne bidra til et aktivt studiearbeid i egen klubb/avdeling.

Den tillitsvalgte i avdeling. 4 timer
Modulen tar for seg avdelingen. Den skal gi grunnleggende kjennskap til hvorfor Fellesforbundet har avdelinger, hvilke oppgaver forbundet har gitt avdelingene, hvordan disse oppgavene er fordelt på flere tillitsverv og hvordan de som har disse vervene, må jobbe sammen for å få til et helhetlig arbeid.
Modulen er grunnleggende og beregnet for nyvalgte medlemmer i avdelingsstyret.

Den tillitsvalgte som forhandler. 6 timer
Modulen tar for seg forskjellige grunnleggende momenter og områder en må kjenne til når en skal inn i en forhandlingssituasjon. Vårt mål er at en etter å ha gjennomgått denne modulen har fått en forståelse for de grunnleggende prinsippene ved en forhandlingssituasjon, slik at en er i stand til å gjennomføre lokale forhandlinger ved egen arbeidsplass.

Ny som tillitsvalgt. 8 timer
Modulen er for nye tillitsvalgte på arbeidsplassen. Den tar for seg en del grunnleggende forhold i avtalen som i ettertid vil være verdifullt å kjenne til. I løpet av de åtte timene dette kurset varer, berøres noen områder vi erfaringsmessig vet nye tillitsvalgte spør etter.

Målet for dette kurset at deltakerne skal kjenne til sin plass i organisasjonen, hvilke oppgaver en vil stå ovenfor og gi noen eksempler på hvordan en kan løse dem. Samtidig er det viktig å få vite at hovedavtalen og overenskomsten er et verktøy som skal brukes til å bedre lønns- og arbeidsvilkårene for medlemmene våre i bedriftene.

Den tillitsvalgte, arbeiderbevegelsen og samfunnet. 4 timer
Modulen tar for seg fagorganisasjonens faglig/politiske engasjement og den historiske bakgrunnen for at disse bånd finnes, samt noe om arbeiderbevegelsens historie.
Noen er av den oppfatning at et tett samarbeid med et politisk parti (DNA) er en av grunnene til at LO/fagforbundene har vanskeligheter med rekruttering.
I modulen skal vi diskutere det tette samarbeidet mellom DNA og LO, grunnen til at det ble slik, - og grunnen til at samarbeidet har fortsatt inn i vår tid.

Den tillitsvalgtes arbeidsverktøy - overenskomsten. 6 timer
Modulen tar for seg om overenskomsten som verktøy i din bedrift, ved å ta for seg de grunnleggende forhold som det vil være verdifullt å kjenne til. Overenskomsten er omfattende og i løpet av de seks timene som er avsatt til dette, må vi velge ut det vi anser som grunnleggende viktig om hva et avtaleforhold er og hvordan det reguleres.

Ung i Fellesforbundet. 4 timer
Modulen tar for seg ungdomsvirksomheten i Fellesforbundet.
Den tar for seg en del grunnleggende forhold ved det å være medlem i en faglig interesseorganisasjon og kunne påvirke denne. Modulen sier noe om organisasjonen og hvorfor vi tar ungdom på alvor, samt litt om de avtaler forbundet har forhandlet fram. Målet for denne modulen at en som deltaker skal få økt forståelse for hvorfor en bør engasjere seg som ungdom i fagbevegelsen.

Den tillitsvalgtes arbeidsverktøy - Hovedavtalen. 4 timer
Modulen tar for seg om Hovedavtalen som er del A i overenskomsten. Den tar for seg grunnleggende forhold om rettigheter og plikter på en arbeidsplass som det vil være verdifullt å kjenne til.
Målet for modulen er at deltakerne skal kjenne til de viktigste og sentrale bestemmelsene i Hovedavtalen, hva en særavtale er, og hvordan disse kan reguleres. Samtidig er det viktig å få vite at Hovedavtalen er et verktøy. Den skal brukes til å bedre lønns- og arbeidsvilkårene for forbundets medlemmer i bedriften hvor du jobber. Dette ønsker vi å oppnå gjennom bestemmelser om de tillitsvalgte og rettighetene de har som talspersoner for de organiserte arbeiderne.

Den tillitsvalgte som møteleder. 6 timer
Modulen omhandler den tillitsvalgte som møteleder. Møtelederen skal styre møtene og sørge for at sakene som behandles får den oppmerksomheten saken skal ha.
Modulen tar opp møtelederens oppgaver i forhold til taleliste, taletid, forslag, avstemningsregler og referat- og protokollførsel. Målsettingen etter endt modul er at deltakerne skal ha fått en innføring i og forståelse for møtelederens oppgaver og ansvar.

Den tillitsvalgte som sekretær. 4 timer
Modulen omhandler sekretærens arbeidsoppgaver i klubb/avdeling.
Sekretæren har et vidt arbeidsområde, og det er viktig at den som påtar seg et slikt verv er klar over hva det innebærer. Det er også noen oppgaver som er forskjellige i klubb og avdeling, men det arbeidet sekretæren gjør, er klubben og avdelingens hukommelse i fremtiden. Modulen tar opp sekretærens oppgaver i forhold til medlemsbistand, referat- og protokollførsel, korrespondanse, arkivering og informasjon. Målet er at etter endt modul skal deltakerne ha fått en innføring i og forståelse for sekretærens oppgaver og ansvar.

Den tillitsvalgte som leder. 4 timer
Modulen omhandler den tillitsvalgte som har påtatt seg et lederverv, spesielt rettet mot klubbledervervet og vervet som leder av en avdeling.
Den gir en innføring i de forskjellige oppgaver og ansvarsområder som følger med et slikt verv.