Nyttige dokumenter

Plan for lærlingearbeidet

Denne planen skal gi avdelingene tips og inspirasjon til å styrke innsatsen sin mot lærlinger. Ungdomsutvalget/representanten bør ha et særskilt engasjement i dette arbeidet, men må ikke overlates det alene.

Det er viktig at det å velge yrkesfag og avlegge et fag-/svennebrev blir satt i et positivt lys. Avdelingen kan bidra til dette gjennom:

Forslag til tiltak:

 • Jobbe for lærlingeklausul i kontrakter for kommunale/fylkeskommunale oppdrag i sitt område, gjerne i samarbeid med ungdomsutvalget i avdelingen/fylket
 • Bidra med å spre positiv informasjon om yrkesfag og lærlingeordning

Lærlingene må vite hvem vi er

Forbundet bør ha som målsetning at alle lærlinger blir presentert for Fellesforbundet i løpet av læretida. Det ideelle er kanskje to ganger: En gang ikke lenge etter at man har kommet ut i lære, og en gang når læretiden går mot slutten. Den siste gangen kan man finne ut om lærlingen får fortsette i bedriften, eller skal søke seg jobb andre steder. Hvis de skal bytte jobb er det viktig å sørge for at medlemskapet videreføres.

Mange avdelinger velger å satse på å rekruttere på de videregående skolene gjennom skoleinformasjon. Man har bygget opp et godt kontaktnett med faglærere på skolene, og blir invitert årvisst. De som gjør dette arbeidet best oppsøker elevene en gang det først året på videregående, og en gang til siste halvår på skolen, hvor man finner ut hvor mange som har tenkt å begynne i lære. Man følger opp disse med en telefon etter sommerferien for å finne ut hvor de har begynt, og varsler tillitsvalgt i bedriften så lærlingen blir tatt godt i mot.

Erfaringene til de avdelingene som arbeider på denne måten er at ca. 50 % av elevmedlemmene blir ordinære medlemmer, og forblir medlem i avdelingen i mange år.

En effektiv måte å få en første kontakt med lærlingene kan være å etablere et samarbeid med opplæringskontorene hvor avdelingen kan få en time for å snakke om fagbevegelsen når lærlingene er inne til samling. Hvis man får et godt samarbeid med opplæringskontoret kan man også få utlevert oversikt over hvem og hvor lærlingene er (de har ingen plikt til å utlevere disse opplysningene).

Oversikt over alle opplæringskontorene i hvert fylke finner man her: https://nor.udir.no/ . Legg merke til at det kan være flere opplæringskontor for samme fag i samme geografiske område.

Statistikk og informasjon om lærlinger på nasjonalt og fylkeskommunalt nivå finnes her: https://skoleporten.udir.no/#

Det er viktig at ikke arbeidet med lærlinger blir en sak ungdomsutvalg eller ungdomskontakter blir alene om. Hele avdelingen må engasjere seg i arbeidet. Det kan også være lurt å ta kontakt med den regionale ungdomssekretæren.

Tiltak:

 • Drive et systematisk arbeid mot lærlinger og/eller de videregående skolene i sitt område. Ungdomsutvalget i avdelingen er sentral i dette arbeidet
 • Ta kontakt med opplæringskontorene for å få snakke om fagbevegelsen når lærlingene er inne til samlinger.
 • Alle lærlinger skal bli introdusert for forbundet i løpet av læretiden

Lærlingepatruljer:

Lærlingepatruljer har vist seg å være en god måte å få tilgang til bedriftene på. Det er få bedriftsledere som vil nekte en fagforening å snakke med lærlingen om arbeids- og opplæringsforhold. For å finne ut hvor det kan være lærlinger er det lurt å skaffe seg oversikt over godkjente lærebedrifter. Det er mange bedrifter som er lærebedrifter uten å ha tariffavtale. Alle godkjente lærebedrifter finnes på fylkeskommunenes hjemmesider.

Det kan være en god ide og invitere lærlingeombudet og/eller det regionale verneombudet i fylket med på lærlingepatrulje. Sjekk også med LOs ungdomssekretær om det er planlagt felles lærlingepatruljer i fylket.

Tiltak:

 • Ha oversikt over lærebedriftene i sitt område
 • Arrangere lærlingepatruljer, alene eller sammen med andre avdelinger/forbund. Både ansatte, ungdomsutvalget og andre unge medlemmer bør delta.

Lærlinger og Fane 2

Avdelingene bør bestrebe seg på å registrere lærlinger under koden for dette i Fane 2 (kode "C"). Dette vil gjøre arbeidet rettet mot lærlingene mer effektivt, og man kan kommunisere direkte mot denne gruppa.

På samme måte som med student- og elevmedlemmer er det viktig at avdelingen har rutiner for å registrere når læretida er forventet å være avsluttet, slik at man kan ta kontakt, og endre statusen til ordinært medlem. Det er også en fin anledning til å spørre om lærlingen skal fortsett ved bedriften, har fått seg jobb et annet sted eller skal gå videre på skole og kanskje vil ha et studentmedlemskap. Det viktig å understreke at lærlinger har like rettigheter som ordinære medlemmer i forbundet.

Tiltak:

 • Følge opp lærlinger og elev/studentmedlemmer når tida kommer for å ha avlagt fagprøve, eller avsluttet skolegangen

Oppmerksomhet ved avlagt svenneprøve

Det å få avlagt sin svenn/fagprøve er en stor ting. Det bør ikke minst fagbevegelsen være med på å understreke. Lærlingene kan få en oppmerksomhet fra avdelingen ved avlagt fag/svennebrev, eller bli gratulert på annen måte. For at dette skal være mulig må avdelingen utvikle et godt system for å følge opp lærlinger.

Tiltak:

 • Arrangere høytidelighet, eller på annen måte sette pris på de nyslåtte fagarbeiderne/svennene, og evt. dele ut "fagprøvegaven".

Møteplasser for lærlinger

Det kan være inspirerende og nyttig for lærlinger å møte andre lærlinger for å utveksle erfaringer og diskutere sin situasjon. Forbundets avdelinger oppfordres derfor til å legge til rette for slike møteplasser. Gjerne i samarbeid med andre avdelinger eller forbund og/eller LO lokalt. Forbundet sentralt arrangerer en lærlingekonferanse hvert år.

Tiltak:

 • Mobilisere lærlinger til å delta på lærlingekonferansene.
 • Ha samlinger og aktiviteter rettet spesielt mot lærlinger.

Få styret i avdelingen med i organiseringsarbeidet

Det er viktig at avdelingens styre er involvert i organiseringsarbeidet. Dette skjemaet er ment til hjelp for styret, avdelingsleder/daglig leder og organisasjonsarbeidere for at dette skal bli lettere.

Oppfølgingsskjema