avisbud mellomoppgjør 2019

2019- Avisbudavtalen

 

 

§ 3 Lønnsbestemmelser

 

1. Minstelønn:

 

  1. Voksne       arbeidere over 18 år:

Fra 1. april 2019 kr. 161,45 per time (37,5 timers uke)

 

  1. Minstelønn       natt hverdager voksne arbeidere:

Fra 1. april 2019 kr. 162,57 (37,5 timers uke)

 

  1. Tilrettelegger       lønnes med ordinær budlønn + 12 % per time. (37,5 timers uke).

 

  1. Unge       arbeidstakere

 

      
   • arbeidstakere        mellom 15 og 18 år som ikke er i skolepliktige og arbeider om natten: 80        % av voksne arbeideres lønn.

 

 

      
   • arbeidstakere        fra 16 – 18 år som arbeider på dagtid:

Fra 1. april 2019 kr. 136,93

      
   • arbeidstakere        under 16 år som arbeider på dagtid:

   Fra 1. april 2019 kr. 115,59 pr time

Særskilte bestemmelser

     a.   Nattillegg

Arbeid mellom kl. 2100 og kl. 0600 avlønnes med minstelønn + 19 %.
Nattsats for arbeidere med 35,5 timers uke beregnes etter følgende formel:  (Timelønn x 37,5 / 35,5) x 119 %.

 

Minstelønnssats for natt (35,5 timers uke) med omregning, uten nattillegg
     

Fra 1. april 2019 kr. -171,59 per time.

 

Minstelønnssats for natt (35,5 timers uke) med omregning, og nattillegg

Fra 1. april 2019 kr. 203,71 per time.

 

  b.  Søn- og helligdagstillegg

Minstelønn for søn- og helligdager skal fra 1. april 2019 være:

 

- for bud under 16 år etter kl. 0600, kr 116,47 per time
  

  - for bud mellom 16 og 18 år etter kl. 0600,

  Fra 1. april 2019 kr. 122,77 per time.
  

- for bud over 18 år før kl. 0600,

  Fra 1. april 2019 kr. 178,90 per time.
    

- for bud over 18 år etter kl. 0600,

  Fra 1. april 2019 kr. kr. 163,60 per time

 

 

Bilag 9 B til overenskomst av 2019 Godtgjørelse for helligdager og 1. og 17. mai

Til erstatning for arbeidsfortjeneste utbetales time, dag- eller akkordlønnede arbeidere som ikke er i ordinært arbeid på de nedenfor nevnte dager, en godtgjørelse etter disse regler:

 1. Godtgjørelse betales for nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, 1. og 17. mai, Kr. Himmelfartsdag, 1. pinsedag, samt 1. og 2. juledag når disse faller på en ukedag som etter fast arbeidstidsordning i bedriften ellers ville vært vanlig virkedag.

Arbeidsgiveren avsetter et beløp for hver arbeidet time på:

a.         fra 1. april 2018                      kr. 6,00
           
b.         fra 1. april 2018                      kr  4,50