Hopp til hovedinnhold

Nye permitteringsregler etter koronasituasjonen

Bestemmelser om inntektssikring under permittering pr. 22. juni 2020. (GAMLE REGLER.)

21104876-nav.jpg

I punktene under har vi oppdatert informasjon om enkelte viktige ting som er vedtatt som gjelder inntektssikring for permitterte med bakgrunn i koronasituasjonen.

Flere av reglene som gjelder er midlertidige og kan bli endret i løpet av høsten.

For nærmere informasjon viser vi til NAV sine sider om koronasituasjonen og til LO-advokatenes informasjon.

 • Permitterte har rett på 20 dager med lønnskompensasjon. De to første dagene har arbeidsgiver lønnsplikten, og for de neste 18 dagene dekker NAV lønna opp til nær 600 000 kroner. I motsetning til i arbeidsgiverperioden der dagene forskyves ved delvis permittering, skjer ikke det i perioden NAV dekker lønna. NAV gir lønn i 18 kalenderdager (mandag til fredag), uavhengig av permitteringsgraden. Det innebærer at perioden med lønnskompensasjon utgjør like mange kalenderdager for helt permitterte som for delvis permitterte. 18 dager med lønnskompensasjon fra NAV gjelder fram til 1. september 2020.
 • Permitterte som ikke har rett på dagpenger, vil også kunne ha rett på lønnskompensasjon fra NAV i disse 18 dagene. Det vil gjelde bl.a. studenter, arbeidstakere over 67 år m.fl.
 • Etter de 20 dagene med lønnskompensasjon starter perioden med dagpenger. Den delen av inntekta opp til nær 300 000 kroner gir dagpenger på 80 prosent, og den delen av inntekta over 300 000 kroner gir 62,4 prosent opp til nær 600 000 kroner. Dette betyr at en arbeidstaker som tjener 350 000 kroner, etter de første 20 dagene, vil ha 80 prosent dekning for inntekta opp til nær 300 000 og 62,4 prosent for den resterende inntekta, opp til 350 000 kroner. Disse reglene gjelder fram til 1. november 2020.
 • Stortinget vedtok i juni at permitterte som når grensa på 26 uker med dagpenger vil kunne få dagpenger fram til 1. november 2020.

  Den 13. august kunngjorde regjeringa at den vil fremme forslag om at permitteringsperioden skal utvides til 52 uker gjeldende fra 1. november. Dette betyr at alle som er permittert og kvalifisert for dagpenger vil få dagpenger fram til 1. november, også de som passerer en permitteringsperiode på 26 uker. Fra 1. november vil så perioden utvides til 52 uker. Det betyr at en kan være permittert i 52 uker med dagpenger og lønn (49 uker med dagpenger og 3 uker med lønnsplikt fra arbeidsgiver). De to første ukene (10 dager) av permittering har arbeidsgiver lønnsplikt (arbeidsgiverperiode I), og etter 30 uker med permittering lønnsplikt i nye fem dager (arbeidsgiverperiode II). Arbeidsgiverperiode II gjelder fra 1. januar 2021 for de som har vært permittert i 30 uker.   

  Regjeringa opplyser videre at den legger til grunn at disse endringene er knyttet til den ekstraordinære situasjonen norsk økonomi nå opplever, og at behovet for utvidet permitteringsperiode er midlertidig. Den legger derfor til grunn at maksimal periode med fritak for lønnsplikt og dagpenger under permittering igjen blir 26 uker for permitteringer som iverksettes etter 30. juni 2021, dersom forholdene ligger til rette for det.

 • Nedre grense for dagpenger er satt til nær 75 000 kroner og gjelder til 1. november 2020.
 • Retten til dagpenger er utvidet til å gjelde permittering ned til 40 prosent av stillingsbrøk; dvs. at når en er permittert mellom 40 og 100 prosent, har en rett på dagpenger gitt tilstrekkelig opptjening. Utvidelsen gjelder til 1. november 2020.
 • Det er ingen ventedager (karensdager) for å få dagpenger. Dette gjelder til 1. november 2020
 • Regelen som hindret dagpenger i påsken er fjernet.
 • Stortinget har vedtatt at lærlinger som har mistet lærekontrakten eller er blitt permittert skal gis inntektssikring. Lærlingene får en kompensasjon på 100 prosent av lønn opp til 12 482 kr per måned, og 62,4 prosent av lønn over dette, opp til 49 929 kroner. Kompensasjonen beregnes ut fra lønna lærlingen hadde ved permittering eller opphør av lærlingplassen. Ordningen gjelder til 1. november 2020.
 • Studenter kan også ha rett på lønnskompensasjon fra NAV for de første 18 kalenderdagene etter lønnspliktperioden for arbeidsgiver.  Dette gjelder også om de ikke har rett på dagpenger. I tillegg er det også vedtatt at alle som ikke mottar støtte fra Statens lånekasse for utdanning, kan kombinere utdanning og opplæring og få dagpenger. Retten gjelder fra 20.april til 31. desember 2020.
 • Studenter som blir permittert på grunn av korona kunne innen fristen 15.april søke Statens lånekasse for utdanning om ekstra lån på 26 000 kroner, der 8 000 kroner ble gitt som stipend.
 • Retten til omsorgspenger er utvidet fra 10 til 20 dager for hver av foreldrene for ett eller to barn, og fra 15 til 30 dager for tre eller flere barn. Fra 1. juli nullstilles dette, lsik at det det for resten av 2020 gis 10 dager for hver av foreldrene for ett eller to barn, og 15 dager for tre eller flere barn. Foreldre som har kronisk syke barn har rett på ytterligere ti dager for hvert barn. Enslige forsørgere har rett på dobbel  kvote.
 • Arbeidsgiverperioden settes samtidig tilbake til 10 dager for andre halvår 2020, likevel slik at de 3 dagene de fleste arbeidsgivere allerede har dekket i 2020 går til fradrag. Har arbeidsgiver dekket flere enn 3 dager før den første endringen 13. mars vil dette gå til fradrag i de 10 dagene som skal dekkes i 2020 før man får refusjon fra NAV fra dag 11.
 • Retten til omsorgspenger dersom barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlem barnet bor med med forlenges ut 2020. Dermed utvides denne rettigheten fra 30. juni til 31.12.2020. Det særlige smittevernhensynet må bekreftes av lege.

Når en blir permittert eller blir oppsagt, bør alle i den situasjonen vi er i melde seg ledig for NAV og søke dagpenger.

Særlig om lønnskompensasjon for permitterte 

Det som var klart da Stortinget gjorde sine vedtak var at arbeidsgivers lønnspliktperiode ble redusert til to dager, og de resterende 18 dagene skulle dekkes av staten. Det ble etter hvert også klart at disse 18 dagene ikke ble definert som dagpenger, men lønn som staten dekker. Nå har vi fått vite hvordan disse 18 dagene skal beregnes.

Disse 18 dagene ikke er arbeidsdager, men kalenderdager (mandag – fredag). Det betyr igjen at denne lønnsperioden som staten dekker 100 prosent opp til 6G blir den samme enten du er permittert hundre prosent eller mindre. Slik er det ikke for lønnspliktperioden for arbeidsgiver, der de to dagene blir til fire dager dersom en f.eks. er 50 prosent permittert.

I og med at disse 18 dagene ikke regnes for dagpenger, men lønn, er også vilkårene for å få lønn annerledes enn for dagpenger. Det skal være kompensasjon for tapt lønn.

Dette betyr f.eks. at studenter, eldre over 67 år eller eventuelt andre som ikke har krav på dagpenger, kan få denne lønnskompensasjonen fra staten i 18 kalenderdager, og som kommer i tillegg til de to dagene med lønn fra arbeidsgiver.

For alle dem som ikke har søkt om dette, i den tro at de ikke hadde rett på noe fra NAV, er det viktig å søke NAV.

I og med at disse 18 dagene ikke er dagpenger, må permitterte søke to ganger. Én for dagpenger og én for kompensasjonslønna.

Fra 1. september opphører ordningen med lønnskompensasjon fra NAV, samtidig som antall lønnspliktdager for arbeidsgiver økes fra 2 til 10 dager. Dette betyr at du for de første 10 dagene under permittering skal ha full lønn fra arbeidsgiver, og så går du over på dagpenger. Enn så lenge er det ingen ventedager ("karensdager") for arbeidstaker.

Her finner du forskriften på Lovdata

For utenlandske arbeidstakere er det viktig å være oppmerksom på følgende:

 • Dersom arbeidsgiveren din har betalt arbeidsgiveravgift til Norge, gjelder de samme reglene som for norske arbeidstakere.
  • Dersom du jobber i en regelmessig og tilbakevendende turnus og reiser til hjemlandet i friperiodene, kan du etter gjeldende regelverk søke NAV om dagpenger selv om du er i hjemlandet.
  • Uansett er vårt råd til alle som nå er i hjemlandet, og som har blitt permittert eller er forhindret fra å komme tilbake til jobben i Norge på grunn av koronasituasjonen: Søk NAV om dagpenger.
 • Dersom du har problemer med å registrere deg elektronisk hos NAV:
  • Kontakt NAV gjennom chattetjenesten på nav.no
  • Hvis du er i Norge, kan du ringe NAV på +47 55 55 33 33
  • Hvis du er i utlandet, kan ringe NAV på +47 21 07 37 00
 • Det er laget en tidsbegrenset stønadsordning som skal sikre en viss inntekt for permitterte arbeidstakere i Longyearbyen som kommer fra land utenfor EØS. Ta kontakt med det lokale NAV-kontoret for mer informasjon om dette.