Hopp til hovedinnhold

Nye permitteringsregler etter koronasituasjonen

Oppdaterte bestemmelser om inntektssikring under permittering.

I punktene under har vi oppdatert informasjon om enkelte viktige ting som er vedtatt som gjelder inntektssikring for permitterte med bakgrunn i koronasituasjonen. Reglene som gjelder nå er midlertidige. For nærmere informasjon viser vi til NAV sine sider om koronasituasjonen og til LO-advokatenes informasjon på deres sider.

 • Permitterte har rett på 20 dager med lønnskompensasjon. De to første dagene har arbeidsgiver lønnsplikten, og for de neste 18 dagene dekker NAV lønna opp til nær 600 000 kroner. I motsetning til i arbeidsgiverperioden der dagene forskyves ved delvis permittering, skjer ikke det i perioden NAV dekker lønna. NAV gir lønn i 18 kalenderdager (mandag til fredag), uavhengig av permitteringsgraden. Det innebærer at perioden med lønnskompensasjon utgjør like mange kalenderdager for helt permitterte som for delvis permitterte.  
 • Permitterte som ikke har rett på dagpenger, vil også kunne ha rett på lønnskompensasjon fra NAV i disse 18 dagene. Det vil gjelde bl.a. studenter, arbeidstakere over 67 år m.fl.
 • Etter de 20 dagene med lønnskompensasjon starter perioden med dagpenger. Den delen av inntekta opp til nær 300 000 kroner gir dagpenger på 80 prosent, og den delen av inntekta over 300 000 kroner gir 62,4 prosent opp til nær 600 000 kroner. Dette betyr at en arbeidstaker som tjener 350 000 kroner, etter de første 20 dagene, vil ha 80 prosent dekning for inntekta opp til nær 300 000 og 62,4 prosent for den resterende inntekta, opp til 350 000 kroner.
 • Permitterte som når grensa på 26 uker med dagpenger vil kunne fortsatt få dagpenger fram til 30. juni i år.
 • Nedre grense for dagpenger er satt til nær 75 000 kroner.
 • Retten til dagpenger er utvidet til å gjelde permittering ned til 40 prosent av stillingsbrøk; dvs. at når en er permittert mellom 40 og 100 prosent, har en rett på dagpenger gitt tilstrekkelig opptjening.
 • Det er ingen ventedager (karensdager) for å få dagpenger.
 • Regelen som hindret dagpenger i påsken er fjernet.
 • Stortinget har vedtatt at lærlinger som har mistet lærekontrakten eller er blitt permittert skal gis inntektssikring. Lærlingene får en kompensasjon på 100 prosent av lønn opp til 12 482 kr per måned, og 62,4 prosent av lønn over dette, opp til 49 929 kroner. Kompensasjonen beregnes ut fra lønna lærlingen hadde ved permittering eller opphør av lærlingplassen.
 • Studenter kan også ha rett på lønnskompensasjon fra NAV for de første 18 kalenderdagene etter lønnspliktperioden for arbeidsgiver.  Dette gjelder også om de ikke har rett på dagpenger. I tillegg er det også vedtatt at alle som ikke mottar støtte fra Statens lånekasse for utdanning, kan kombinere utdanning og opplæring og få dagpenger. Retten gjelder fra 20.april til 1.september. Studenter som blir permittert på grunn av korona kunne innen fristen 15.april søke Statens lånekasse for utdanning om ekstra lån på 26 000 kroner, der 8 000 kroner vil bli gitt som stipend.
 • Retten til omsorgspenger er utvidet fra 10 til 20 dager for hver av foreldrene for ett eller to barn, og fra 15 til 30 dager for tre eller flere barn. Antall dager fordobles om du er alene om omsorgen. Omsorgspenger gis også dersom man må være hjemme med barn grunnet stengt skole eller barnehage, eller hvis barn ikke kan gå i skole eller barnehage på grunn av særlige smittevernhensyn.

Når en blir permittert eller blir oppsagt, bør alle i den situasjonen vi er i melde seg ledig for NAV og søke dagpenger.

Særlig om lønnskompensasjon for permitterte 

Det har fram til nå vært vanskelig å vite hvordan Stortingets vedtak om 20 dager med full lønn under permittering skal forstås.

Det som var klart da Stortinget gjorde sine vedtak var at arbeidsgivers lønnspliktperiode ble redusert til to dager, og de resterende 18 dagene skulle dekkes av staten. Det ble etter hvert også klart at disse 18 dagene ikke ble definert som dagpenger, men lønn som staten dekker. Nå har vi fått vite hvordan disse 18 dagene skal beregnes.

Disse 18 dagene ikke er arbeidsdager, men kalenderdager (mandag – fredag). Det betyr igjen at denne lønnsperioden som staten dekker 100 prosent opp til 6G blir den samme enten du er permittert hundre prosent eller mindre. Slik er det ikke for lønnspliktperioden for arbeidsgiver, der de to dagene blir til fire dager dersom en f.eks. er 50 prosent permittert.

I og med at disse 18 dagene ikke regnes for dagpenger, men lønn, er også vilkårene for å få lønn annerledes enn for dagpenger. Det skal være kompensasjon for tapt lønn.

Dette betyr f.eks. at studenter, eldre over 67 år eller eventuelt andre som ikke har krav på dagpenger, kan få denne lønnskompensasjonen fra staten i 18 kalenderdager, og som kommer i tillegg til de to dagene med lønn fra arbeidsgiver.

For alle dem som ikke har søkt om dette, i den tro at de ikke hadde rett på noe fra NAV, er det viktig å søke NAV.

I og med at disse 18 dagene ikke er dagpenger, må permitterte søke to ganger. Én for dagpenger og én for kompensasjonslønna.

Les mer hos LO-advokatene

Her finner du forskriften på Lovdata

For utenlandske arbeidstakere er det viktig å være oppmerksom på følgende:

 • Dersom arbeidsgiveren din har betalt arbeidsgiveravgift til Norge, gjelder de samme reglene som for norske arbeidstakere.
  • Dersom du jobber i en regelmessig og tilbakevendende turnus og reiser til hjemlandet i friperiodene, kan du etter gjeldende regelverk søke NAV om dagpenger selv om du er i hjemlandet.
  • Uansett er vårt råd til alle som nå er i hjemlandet, og som har blitt permittert eller er forhindret fra å komme tilbake til jobben i Norge på grunn av koronasituasjonen: Søk NAV om dagpenger.
 • Dersom du har problemer med å registrere deg elektronisk hos NAV:
  • Kontakt NAV gjennom chattetjenesten på nav.no
  • Hvis du er i Norge, kan du ringe NAV på +47 55 55 33 33
  • Hvis du er i utlandet, kan ringe NAV på +47 21 07 37 00
 • Det er laget en tidsbegrenset stønadsordning som skal sikre en viss inntekt for permitterte arbeidstakere i Longyearbyen som kommer fra land utenfor EØS. Ta kontakt med det lokale NAV-kontoret for mer informasjon om dette.