Grafisk Utdanningsfond

 

 

Retningslinjer

for

saksbehandling

og

utbetaling av refusjoner, stipendier

og økonomiske tilskudd

 

Retningslinjer gjeldende fra 3. mars 2022 og inntil nye retningslinjer blir vedtatt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtatt av Grafisk Utdanningsfonds styre

Oslo, 03.03.2022

 

 


 

 

Innhold

SEKRETARIATETS FULLMAKT.. 3

KURSREFUSJONER.. 3

Hvem er berettiget kursrefusjon?. 3

Arbeidsledige - kurs i utdanningsnettverket 3

Bedriftsinterne kurs. 3

For hvilke kurs gis det refusjon?. 3

Kurs i Norge. 3

Leverandørkurs. 3

Kursrefusjoner - arrangert av bransjens eget utdanningsnett 3

Kursrefusjoner - arrangert av fondets organisasjoner, Opplæringssentret for visuell kommunikasjon, DeFacto, Grafisk Kompetansesenter Trondheim... 4

Godkjenning av andre kurs – Refusjonssats – Søknadskrav. 4

Innsending av søknad. 4

Tilsagn om refusjon - Anmodning om utbetaling. 4

Refusjon av lønn, reise og oppholdsutgifter i forbindelse med kursdeltakelse. 4

Refusjon av lønnsutgifter/stipend. 4

Refusjon av reiseutgifter 4

Refusjon av oppholdsutgifter 5

Faglig lederutvikling. 5

ØKONOMISKE TILSKUDD... 5

Tildeling av rammetilskudd til organisasjonene. 5

Støtte til utvikling av læremidler 5

STIPENDIER OG TILSKUDD.. 5

Lærlinger og praksiskandidater (§ 3,5) 5

Utenlandsstipend – Trykk og bokbind. 5

Mesterbrevutdanning. 6

Stipend til ansatte innen fondets tariffområder 6

Studiestipend. 6

Tilskudd til internasjonale messebesøk og studieturer. 6

 

 

 

 


SEKRETARIATETS FULLMAKT

Alle søknader som gir støtte fra Grafisk Utdanningsfond på beløp større enn kroner 40 000.- skal styrebehandles.

 

KURSREFUSJONER

 

Hvem er berettiget kursrefusjon?

 

Ansatte i bedrifter som er omfattet av tariffavtale med bestemmelse om innbetaling av premie til Grafisk Utdanningsfond, og som det innbetales avgift for, er berettiget kursrefusjon. Refusjonsberettigede ansatte som selv finansierer yrkesrelatert opplæringstiltak oppnår samme refusjon på kursavgiften som bedrifter som koster opplæringstiltak. 

 

Som grunnlag for kontroll av hvem som er berettiget til kursrefusjoner anvendes navnelisten som bedriftene skal sende inn til fondet sammen med oppgave over premieinnbetaling.

 

Rett til kursrefusjon forutsetter at det for kursdeltakeren er innbetalt avgift til fondet i to kvartal. Dersom kursdeltakeren har kortere ansettelsestid i bedriften enn to kvartal, men kan dokumentere innbetaling til fondet fra annen bedrift frem til ansettelsestidspunktet i bedriften, er kursdeltakeren berettiget kursrefusjon. Dette gjelder også dersom vedkommende er blitt uforskyldt arbeidsledig i tidligere bedrift i inntil et år før ansettelse i den bedriften vedkommende er når det søkes om kursrefusjon.

 

For å få rett til kursrefusjon må bedriften være à jour med innbetaling til fondet. Unnlater bedriften å sende inn navneliste vil dette føre til tap av rett til kursrefusjon.

 

Arbeidsledige - kurs i utdanningsnettverket

Ansatte som har innbetalt avgift til Grafisk Utdanningsfond og som er blitt uforskyldt arbeidsledig og mottar dagpenger fra det offentlige, oppnår kurspris med refusjon fra Grafisk Utdanningsfond i inntil 12 måneder etter at arbeidsforholdet har opphørt.

 

Bedriftsinterne kurs

For bedriftsinterne kurs gis normalt samme refusjonssats som for åpne kurs.

 

Etter søknad kan det gis støtte til bedriftsintern opplæring med egne lærekrefter. Slike søknader behandles individuelt.

 

For hvilke kurs gis det refusjon?

Kurs i Norge  

Kursrefusjoner gis som hovedregel bare for kurs som arrangeres i Norge. Unntaksvis kan det gis refusjoner for kurs arrangert i andre land.

 

Leverandørkurs

Det gis bare unntaksvis refusjon for leverandørkurs. Det gis bare unntaksvis refusjon for leverendøropplæring i forbindelse med installasjon av utstyr

 

Saksbehandling: Sekretariatet har fullmakt til å godkjenne unntak fra hovedregelen.

 

Kursrefusjoner - arrangert av bransjens eget utdanningsnett

 

Institutt for grafiske medier (IGM) gis et årlig refusjonstilskudd. Styret fastsetter den årlige tildelingen. Tildelt kursrefusjon og årlig refusjonsramme skal i sin helhet anvendes til å redusere kursavgiften til kursdeltakere som det innbetales avgift for til fondet. Differensiert kursavgift skal synliggjøres i kursarrangørenes kurskataloger. Det årlige refusjonstilskuddet skal gjenspeiles i prisfastsettelsen på instituttets kurs, og utgjøre en vesentlig reduksjon i forhold til prisfastsettelse uten refusjon.

 

Refusjonssatsen skal være minimum 25% og kan maksimalt være 50%.

 

Refusjonsbeløp som er tildelt, men ikke brukt rapporteres inn ved årsskiftet og kommer til fratrekk ved utbetalingen av refusjonsmidler for annet halvår i påfølgende kalenderår.

 

Det skal avgis halvårlige rapporter til fondet om anvendelse av tildelt refusjonstilskudd med navn og firma på de kursdeltakerne som har fått redusert kursavgift fordelt på siviltrykkerier og avisbedrifter.

 

Refusjonstilskuddet utbetales med 50 % primo januar og 50 % primo juli.

 

Inntil 10% av tildelt beløp kan benyttes til administrasjon.

 

Kursrefusjoner - arrangert av fondets organisasjoner, Opplæringssentret for visuell kommunikasjon, DeFacto, Grafisk Kompetansesenter Trondheim

        

Det avsettes en årlig budsjettramme for refusjonstilskudd til fondets organisasjoner;   Opplæringssentret for visuell kommunikasjon, DeFacto og Grafisk Kompetansesenter Trondheim. Rammen gis av styret for hvert år. De enkelte kursarrangører sender faktura til fondet for utbetaling av refusjon.

 

Refusjonssatsen skal være minimum 25% og kan maksimalt være 50%.

 

 

Godkjenning av andre kurs – Refusjonssats – Søknadskrav

 

For andre kurs som godkjennes som refusjonsberettiget, gis kursdeltakere en prosentvis refusjon av kursavgiften etter søknad.

 

Refusjonssats 50 %

 

Innsending av søknad

Søknad om refusjon for kurs som ikke er forhåndsgodkjent som refusjonsberettiget må foreligge før kursets begynnelse. Innkommende søknader vil bli behandlet under hensyntagen til oppfyllelse av fondets formål, gjeldende retningslinjer og økonomi i fondet.

 

Tilsagn om refusjon - Anmodning om utbetaling

Etter mottatt søknad gir Grafisk Utdanningsfond tilsagn om refusjon med meddelelse om forutsetninger for utbetaling av refusjonen. Anmodning om utbetaling av tilsagn om kursrefusjon må være Grafisk Utdanningsfonds sekretariat i hende senest 3 måneder etter kursets slutt.

 

I tilfeller hvor sekretariatet er usikre på om et kurs bør godkjennes, skal spørsmålet behandles av fondsstyret.

 

Refusjon av lønn, reise og oppholdsutgifter i forbindelse med kursdeltakelse

 

Refusjon av lønnsutgifter/stipend

Det forutsettes at kursdeltakeren har et sammenhengende fravær i produksjon på minimum 2 dager for å få refundert lønnsutgifter/stipend i forbindelse med kursdeltakelse. Refusjon av lønnsutgifter/stipend gis med et fast beløp pr. person pr. dag.

 

Refusjonssats/stipend kr. 750,- pr. person pr. dag.

 

Refusjon av reiseutgifter

Reiseutgifter til kurs refunderes etter søknad med en prosentvis andel av dokumentert beløp. For kurs som er arrangert med flere samlinger gis refusjon for reise til første samling og fra siste samling.

 

Ved bruk av egen bil gis refusjon etter billigste reisemåte med offentlig kommunikasjonsmiddel.

 

Refusjonssats 50%, begrenset til kr. 2.500,-

 

Refusjon av oppholdsutgifter

Refusjon av oppholdsutgifter gis med et fast beløp pr. døgn for kursdeltakere som må bo borte under kurstiden.

 

Refusjonssats kr. 1 000,- pr. døgn

 

Faglig lederutvikling

 

For faglig lederutvikling gis det anledning til å søke om refusjon for bedriftens ledelse på samme nivå som for ansatte. Tiltak som skal kunne gis slik refusjon skal være godkjent av styret i Grafisk Utdanningsfond og deltakerne skal godkjennes av sekretariatet.

 

 

ØKONOMISKE TILSKUDD

 

Tildeling av rammetilskudd til organisasjonene

 

Inntil 25 % av de beløp som årlig innbetales i premie kan, som en rammebevilgning, anvendes til hver av tariffpartene. Styret fastsetter den årlige tildelingen. Rammebevilgingen skal anvendes i henhold til fondets formålsbestemmelse. Mindre forbruk i perioden trekkes fra i påfølgende års tildeling av rammebevilgning. 12 % av tildelt beløp kan anvendes til dekning av organisasjonenes administrative arbeid, uavhengig av hvor stor del av den årlige rammebevilgingen som er anvendt. Påbegynte aktiviteter i tildelingsperioden kostnadsføres i sin helhet innenfor denne perioden.

 

Organisasjonene skal utarbeide en kortfattet beretning for bruken av midlene og levere revidert regnskap til styret i Grafisk Utdanningsfond.

 

Rammebevilgingen utbetales med 50 % primo januar og 50 % primo juli.

 

Støtte til utvikling av læremidler


Fondsstyret behandler eventuell støtte til utvikling av læremidler etter særskilt søknad.

 

 

STIPENDIER OG TILSKUDD

 

Lærlinger og praksiskandidater (§ 3,5)

 

Det gis normalt ikke støtte til lærlinger i ordinært opplæringsløp.

 

Støtte til lærlinger og praksiskandidater kan gis etter en individuell vurdering av den enkelte søknad.

 

Utenlandsstipend – Trykk og bokbind


Etter særlig søknad gis et stipend på kr 6 000 for deltagelse på kurs ved utenlandsk kurssted. Stipendantallet er begrenset til 15 stipender per år.

 

Mesterbrevutdanning

 

Kandidater som fullfører mesterbrevutdanning og som det innbetales avgift til fondet for i hele den perioden utdanningen varer, gis kursrefusjon inntil kroner 25 500.

 

 Stipend til ansatte innen fondets tariffområder

 

Studiestipend

Det kan gis stipend til ansatte innen fondets virkeområde for høyskole- og fagskoleutdanning knyttet til kunnskapsområdene grafisk-, elektronisk medieproduksjon og design, informatikk/IKT, merkantile studier rettet mot grafisk virksomhet, og andre kunnskapsområder som anses relevante i forhold til gjeldende tariffbestemmelser og organisasjonenes virkeområder. I alminnelighet forutsettes studier over minimum ett semester for å kunne søke stipend. Stipend gis ikke til høyskole- og fagskoleutdanning som det ytes kursrefusjon til.

 

Stipendiesatser: Kr. 7 500,- pr. semester eller kr. 15 000 pr. studieår

 

Saksbehandling: Sekretariatet har fullmakt til å gi studiestipend dersom de anser studiet å være faglig relevant.

 

 

Tilskudd til internasjonale messebesøk og studieturer.

 

Når det utvikles faglige program og/eller kompetansegivende fellestiltak i tilknytning til messer eller studiereiser for å oppdatere seg i ny teknologi og nye kompetansebehov, kan det søkes om tilskudd fra Grafisk Utdanningsfond for deltakere som har refusjonsrett i fondet. Søknad med program for tiltaket må sendes fondet før aktiviteten gjennomføres.

 

 

Tilskuddsats inntil kr. 4 000,- pr deltaker.

Sekretariatet bestemmer hvilke tiltak som kan innvilges støtte og støttenviå etter en helhetsvurdering innen fastsatte budsjettrammer.

 

 

- : -