Jobber du for et bemanningsbyrå?

Fra 01.01.2019 vil det komme nye regler som gir deg en mer forutsigbar arbeidssituasjon.

Du skal ha en kontrakt med reell stillingsprosent.

Du skal ha lønn etter din stillingsprosent

Du skal vite når du skal jobbe, enten daglig eller periodevis

Fellesforbundet har lenge kjempet for at det skal bli bedre vilkår for de som jobber i bemanningsbransjen. Lovendringen kom som en følge av hardt arbeid fra Fellesforbundet, tillitsvalgte, klubber og avdelinger.

Vil du og dine kollegaer vite mer om hvilke rettigheter dere har og har lyst å gjøre noe for at din arbeidsplass skal bli bedre, meld dere inn i Fellesforbundet.

 

Endringene i arbeidsmiljøloven som trer i kraft 01.01.2019

1. Presisering av hva som er fast ansettelse - § 14-9 (2):


Arbeidsmiljøloven § 14-9 (1) vil etter lovendringen lyde som følger:

Arbeidstaker skal ansettes fast. Med fast ansettelse menes i denne lov at ansettelsen er løpende og tidsubegrenset, at lovens regler om opphør av arbeidsforhold gjelder og at arbeidstakeren sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang.

2. Regulering av arbeidstid – krav til innhold i skriftlig arbeidsavtale – § 14-6 (1) j:

Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet, herunder:
j) Lengde og plassering av den daglige og ukentlige arbeidstid. Dersom arbeidet skal utføres periodevis, skal arbeidsavtalen fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres.