Hopp til hovedinnhold

Orientering etter møter i tariff-/bransjeråd avis og grafisk 12.02.2020

Beretning grafisk stipendordning for kompetanseheving 2019


Grafisk stipendordning for kompetanseheving er opprettet etter vedtak i forbundsstyret i tidligere NGF. Stipendordningens årlige midler følger av rammevedtak i Grafisk Utdanningsfond. Stipendordningen administreres av tariff/bransjeråd avis og grafisk som i fellesskap treffer alle avgjørelser vedrørende bruk av de årlige overføringene fra Grafisk Utdanningsfond.

A: Yrkesrettet kurs – stipend til kompetanseheving

Stipendordningen gjelder for yrkesaktive medlemmer og arbeidssøkende medlemmer, herunder medlemmer under yrkesmessig omskolering eller rehabilitering. Rett til å søke stipend har medlemmer som har innbetal ordinær kontingent i 52 uker, og som har innbetalt avgift til Grafisk Utdanningsfond. Medlemmer som har mottatt maksimum stipend to ganger, må innbetale kontingent i 52 uker for på ny å være berettiget til stipend.

Fondet behandlet 28 søknader i 2019, (26 i 2018). Bevilgede stipender fordeler seg som følger etter kjønn:

10 menn – 36 %

18 kvinner – 64 %

Reisestipend i Grafisk Utdanningsfond og Grafisk Stipendordning

Det innføres en prøveordning i perioden frem til neste fellesmøte som vil ligge rundt februar 2021. Dersom stipendordningens økonomi utvikler seg dit hen at ordningen må avsluttes før tiden gis rådets leder fullmakt til å gjøre dette. Prøveordningen tas ikke inn i de ordinære retningslinjene.

Medlemmer som er omfattet av ordningen med Grafisk Utdanningsfond og har rettigheter i fondet og som har rettigheter i Grafisk Stipendordning kan søke i Grafisk Stipendordning om refusjon av reiseutgifter. Refusjon av reiseutgifter gis på samme grunnlag som i Grafisk Utdanningsfond og gir samme uttelling som det gis fra Grafisk Utdanningsfond.

Dokumentasjon som skal legges ved søknad om reiseutgifter er tildelingsbrev og dokumentasjon for utbetaling fra Grafisk Utdanningsfond.

REFUSJON AV REISEUTGIFTER – GRAFISK UTDANNINGSFONDS REGLER

Reiseutgifter til kurs refunderes etter søknad med en prosentvis andel av dokumentert beløp. For kurs som er arrangert med flere samlinger gis refusjon for reise til første samling og fra siste samling.

Ved bruk av egen bil gis refusjon etter billigste reisemåte med offentlig kommunikasjonsmiddel.

Refusjonssats 50%, begrenset til kr. 2.500,-

Den praktiske effekten av ordningen blir at Grafisk Stipendordning dekker opp den resterende 50% av reiseutgifter.

Tariffoppgjøret 2020

Forhandlinger for avis med Mediebedriftenes landsforening er avtalt til mandag 11. og tirsdag 12. mai.

Forhandlinger for grafisk med Norsk Industri er avtalt til mandag 25. og tirsdag 26. mai. Her forhandles Overenskomst for trykkerier og grafiske bedrifter, Bokbindere, Serigrafiske bedrifter og Kartonasje.

 

Status bransje og overenskomster

imageioun.png

Bransjekonferanse avis 2020

Holdes 19.-20. oktober 2020 fra lunsj til lunsj på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.

Bransjekonferansen holdes sammen med tariff-/bransjeråd avisbud.

Fagopplæring

Arbeidet med nye læreplaner ble stilt i bero i november av både NHO og LO. Myndighetene og partene har blitt enige om veien videre og arbeidet med læreplaner er i gang igjen. Fristen for å levere nye læreplaner og den etterfølgende høringen er utsatt med om lag et halvt år og høring vil bli høsten 2020.