Hopp til hovedinnhold

Overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringene tariffoppgjøret 2020

Det er enighet i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Mat og drikke.

Traktor høster på jorde.jpg

Resultat jordbruk og gartneri 2020 – enstemmig anbefalt

Økonomi

 • Det gis et generelt tillegg på kr. 0,50 pr. 1.4.20
 • Det gis et overenskomsttillegg på kr. 1,50 pr. 1.11.20fagarbeidertillegget økes med kr. 1,25 fra kr. 11,75 til kr. 13 pr. time pr. 1.04.20
 • Minstelønnssatsen for ferie og innhøstingshjelp og faste ansatte økes med kr. 3 pr. time pr. 1.11.20
 • Minstelønnssatsen for avløser økes med kr. 5,- pr. time pr. 1.11.20
 • Overenskomstens matpengesatser ved overtidsarbeid økes til kr. 90,-
 • 3.3.1 røktere og avløsere i fast turnus: tidspunktet for ikrafttredelsen av godtgjørelsen for helgearbeid under dagens bokstav a og b som i dag gjelder fra lørdag kl. 13.00. til søndag kl. 24.00 endres til lørdag kl. 00.00 til søndag kl. 24.00 jf. Bokstav c.
 • 3.5.4 godskriving av praksis. Samme bestemmelser gjelder nå som for fast ansatte.

Sykepenger

 • Kravet om forskuttering av sykepenger er innfridd, ingen forskjellsbehandling av arbeidstakere i bedriften

Likestilling

 • Kravet om arbeid med likestilling er innfridd

Arbeid med rammevilkår

 • Partene er enige om å starte et arbeid med å ta et initiativ overfor øvrige relevante aktører/organisasjoner innen landbruket og politiske myndigheter, for å drøfte nødvendige tiltak som kan iverksettes så snart som mulig slik at lønnsvilkårene kan bedres for de ansatte i landbruket.

Bransjeprogrammer

 • Partene er enige om å starte arbeidet med å legge til rette for et treparts bransjeprogram for å bekjempe useriøsitet og arbeidslivskriminalitet innen landbruket/grønn sektor
 • Partene er enige om å starte arbeidet med å legge til rette for et tre parts bransjeprogram for kompetanseheving der staten og partene i arbeidslivet samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling for de bransjene som er omfattet av overenskomstens virkeområde.
Forhandlingsdelegasjon jordbruk og gartneri.jpg
Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon: Børge H. Eide, Arvid Eikeland og Roar Solheim.