Hopp til hovedinnhold

Industrioverenskomsten tariffoppgjøret 2022

Mekling på Industrioverenskomsten endte med enighet mellom partene 1. april. 

Her kommer hovedtrekkene i resultatet av meklingen mellom Fellesforbundet og Norsk Industri.Noen av de viktigste punktene:

Økonomi

 • Med virkning fra 1. april gis det et generelt tillegg til alle på kr 4,- pr. time.
 • Tekodelen gis et ekstra tillegg på kr 2,- pr. time med virkning fra 1. april.
 • Overenskomstens satser heves med 5,28% med unntak for de satsene som har egne reguleringsbestemmelser eller praksis.
 • Minstelønnssatsene heves med mellom kr 6,70,- og kr 7,80,- fra 2021 til 2022.


Offshore

 • Offshore arbeiderne har fått bedre forutsigbarhet for mer fritid i hjemmet etter endt arbeidsperiode.
 • Tydeliggjøring av retten til betaling ved avbrudd av oppholdsperiode, og for arbeid utover normal oppholdsperiode

Utvidet omfang (VO-delen)

 • Gjennom lokal avtale kan alle ansatte som er tilknyttet produksjonen omfattes av VO-delen. Bestemmelser om dette er lagt i eget bilag.

Etter- og videreutdanning

 • Brev fra regjeringa om en etter- og videreutdanningsreform for industriarbeidere.
 • Fri med lønn i en dag for å ta fag-, etter- og videreutdanning. 

Likestilling

 • Gjennomslag for konkrete bestemmelser i overenskomsten angående likestilling og diskriminering.

Arbeidstøy

 • Bedre bestemmelser om tilpasset arbeidstøy for både kvinner og menn.

Vernebriller med styrke

 • Bedriften skal holde vernebriller med styrke. Nærmere retningslinjer fastsettes i den enkelte bedrift.

TEKO

 • Bestemmelsene om lokale forhandlinger har fått ny tekst. Dette skal gjøre bestemmelsen mer anvendelig.
 • Særskilt heving av ansiennitetssatsene.
 • Økning av normallønnssatsene. De laveste satsene er fjernet.

Korte velferdspermisjoner

 • Det settes ned et utvalg som skal gjennomgå korte velferdspermisjoner.
 • Utvalget skal se på muligheten for at velferdspermisjonene bedre kan tilfredsstille medlemmenes behov.
  .

Bonussystemer (VO-delen)

 • Målekriterier som skadefrekvens og sykefravær skal unngås.


Rammen for oppgjøret er beregnet til 3,7%