Hotell, restaurant og catering

Fra 1. januar 2018 er det forbudt å lønne hotell-, restaurant- og cateringarbeidere over 18 år mindre enn 157,18 kroner per time*. Nedenfor finner du oversikten over hvor mye du skal tjene innenfor disse yrkene, ut i fra alder, hvor lenge du har jobbet, og om du har tariffavtale eller ikke.

Den nylig vedtatte Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter gjelder enten arbeidstakerne er fagorganiserte eller ikke, enten de er norske eller utenlandske, og uansett hvor i landet de jobber. 

Det er den statsoppnevnte, men uavhengige Tariffnemnda som har fattet dette viktige vedtaket. Grunnlaget var omfattende dokumentasjon om lønnsdumping i bransjen, lagt fram av LO/Fellesforbundet. Per i dag tjener hver fjerde hotell- og restaurantarbeider over 18 år under minstesatsen, så den nye forskriften vil ha stor betydning for mange.

*Forutsetter ansettelse over fire måneder.

Dette er de påbudte minstelønnssatsene fra 1. januar 2018, for alle som jobber i overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter (klikk for se fullskjermsvisning eller for å laste ned i pdf):Minstelønnssatsene i allmenngjøringsforskriften følger satsene i tariffavtalen de er basert på. Etter lønnsoppgjøret våren 2018 regner vi derfor med at satsene vil oppjusteres.

Hva er en tariffavtale, og hvordan får jeg det på min arbeidsplass?

Arbeidstilsynet skal kontrollere at arbeidsgiverne følger allmenngjøringsforskriftens bestemmelser om minstelønn. Ved brudd på reglene kan Arbeidstilsynet gi virksomhetene pålegg, tvangsmulkt, stanse arbeidet, eller anmelde forholdet til politiet.

Blir du medlem i Fellesforbundet kan du få hjelp til å kreve den minstelønna du har rett på. Dersom flere organiserer seg, kan dere kreve en ordinær tariffavtale i bedriften. Tariffavtalen for hotell, restaurant og catering gir arbeidstakerne langt flere tillegg og rettigheter enn allmenngjøringsforskriften, som blant annet:

  • Høyere lønn for dem med fagbrev og/eller praksis
  • Lønnstillegg for arbeid på kveld, helg og natt
  • Høyere overtidsgodtgjørelse
  • Ekstra ferie og feriepenger
  • Avtalefestet pensjon (AFP)
  • To uker betalt pappapermisjon i forbindelse med fødselFor mer informasjon om allmenngjøring av tariffavtaler, se:

Allmenngjøring av tariffavtaler – en veileder for tillitsvalgte  
Arbeidstilsynet
Fafo Østforum

Bli medlem!

Become a member!
Vi hjelper deg med:

  • sentrale lønnstillegg
  • kollektive lokale forhandlinger
  • juridisk bistand ved behov
  • støtte til etterutdanning

...og mye, mye mer

Bli medlem