Hva er avtalefestet pensjon (”AFP”)?

AFP er en tariffavtalt pensjonsavtale som gjør det mulig å gå av med pensjon ved 62 år. Er du ansatt i en virksomhet med tariffavtale hvor AFP inngår kan du ha rett på AFP.

Tidligere ble AFP avløst av alderspensjon ved fylte 67 år. AFP-ytelsen er nå et livsvarig tillegg til alderspensjon fra folketrygden.


Du må søke om alderspensjon i folketrygden samtidig som du søker om AFP. Dette fordi ny AFP gis som et tillegg til alderspensjonen. Men du trenger ikke ta ut 100 prosent alderspensjon, du kan velge å ta ut 20, 40, 50, 60 eller 80 prosent.


Det gis bare AFP dersom vilkårene for alderspensjon er oppfylt, inkludert kravet om at du skal være sikret minste pensjonsnivå/garantipensjon når du fyller 67 år. Ved beregning av om du fyller kravet til garantipensjon regnes AFP-tillegget med.