Etterlyser handling fra arbeidsministeren

bilde til nyhetssak

Fellesforbundets nestleder Steinar Krogstad, mener at arbeidsministeren ikke gjør nok for å hindre utbredelsen av såkalte «faste ansettelser uten lønn mellom oppdrag». Han mener særlig at ministeren bør foreta seg noe overfor bemanningsbransjen.

Uttalelsene kommer i forbindelse med at Arbeiderpartiets Dag Terje Andersen utfordret arbeidsminister Anniken Hauglie i Stortingets spørretime, 1. juni. I spørretimen påpekte Andersen at et enstemmig storting har fastslått at lovens intensjon for faste ansettelser ikke ivaretas av disse kontraktsformene.

- Hva har statsråden gjort for å følge opp dette? spurte Andersen.

Andersen fikk som svar at ministeren følger utviklingen nøye. Hun fremhevet blant annet at Arbeids- og sosialdepartementet har igangsatt et flerårig forskningsprosjekt som skal gi økt kunnskap om ulike tilknytningsformer i arbeidslivet. Finansdepartementet har nedsatt et offentlig utvalg som skal utrede sider ved delingsøkonomien, som må sees i sammenheng med ulike ansettelsesformer.

- Å forske på tilknytningsformer i arbeidslivet er interessant og viktig, men holder ikke som begrunnelse for ikke å gjøre noe overfor bemanningsbransjen, kommenterer Steinar Krogstad.

Les mer om Fellesforbundets holdning til faste ansettelser uten garantilønn her.

- Nødvendig med midlertidige ansettelser

Andersen ønsket også at statsråden redegjorde for sitt eget syn på faste ansettelser uten lønn mellom oppdrag.

Han fikk til svar at statsråden ser det som nødvendig med midlertidige ansettelser. Samtidig understreket hun at faste ansettelser skal utgjøre hovedtyngden i arbeidslivet.

- Det er ingen tvil om at det er utfordringer knyttet til faste ansettelser uten lønn mellom oppdrag, påpekte Hauglie.

Derfor er hun opptatt av å ha en prosess sammen med de ulike partene for å få svar på utfordringene.

- Må presisere innhold i «fast ansettelse»

- En samlet arbeids- og sosialkomite uttrykte i 2015 bekymring for utviklingen av ansettelsesformen "fast ansatt uten garantilønn" og anser at det er en form for midlertidig ansettelse. Derfor er det skuffende at statsråden ikke er villig til å presisere hva som må være innholdet i begrepet «fast ansettelse». Etter forbundets og mindretallet på Stortinget sitt syn, må det inneholde en stillingsandel.

- Når hverken stortingsflertallet eller statsråden ønsker en slik opplagt presisering, er det ingen annen løsning enn å arbeide for et nytt stortingsflertall og regjering som støtter vårt syn og vår arbeidslivspolitikk, fortsetter Krogstad.

Bli medlem!

Become a member!
Vi hjelper deg med:

 • sentrale lønnstillegg
 • kollektive lokale forhandlinger
 • juridisk bistand ved behov
 • støtte til etterutdanning

...og mye, mye mer

Bli medlem

Se dine medlemsfordeler


Jobber du på bedrift med tariffavtale, har du:

 • Fire dager mer ferie
 • 12 % feriepenger
 • Sentrale lønnstillegg
 • Kollektive lokale lønnsforhandlinger
 • Hjelp ved oppsigelse, permittering og omstilling
 • Tillegg ved helligdags-, helg- og nattearbeid
 • Støtte til kurs og utdanning
 • 14 dager betalt pappaperm i forbindelse med fødsel
 • AFP (Avtalefestet pensjon)
 • I tillegg mange medlemsfordeler gjennom LOfavør!

Dine forsikringer i Fellesforbundet

 • LOfavør Kollektiv hjemforsikring: En fullverdiforsikring av innbo og løsøre som også inneholder en ansvarsforsikring, en rettshjelpsforsikring og en toppsikring på ditt innbo og løsøre.
 • LOfavør Grunnforsikring: Forsikringen gir økonomisk «førstehjelp» i form av en engangsutbetaling når et medlem, ektefelle/samboer eller barn dør. Forsikringen gjelder ikke elev- og studentmedlemskap.
 • LOfavør Fritidsulykkesforsikring: Forsikringen gir økonomisk støtte ved død, invaliditet og behandlingsutgifter som følge av ulykke i fritiden. Den gjelder for alle medlemmer inntil 70 år, unntatt student- og elevmedlemmer.