Grafiske tariff/bransjeråd

Informasjon fra tariff-/bransjerådene for avis og grafisk industri

Orientering etter møter i mars i tariff-/bransjeråd avis og grafisk

Retningslinjer for grafisk stipendordning 

Det er vedtatt følgende tillegg til retningslinjene:

Særskilte kompetanseaktiviteter

Når ordningens økonomi tillater det og etter vedtak i tariff-/bransjeråd avis og grafisk kan det gis støtte til særskilte kompetanseaktiviteter. Søknader om støtte til særskilte kompetanseaktiviteter behandles fortløpende.

Beretning grafisk stipendordning for kompetanseheving 2018

Grafisk stipendordning for kompetanseheving er opprettet etter vedtak i forbundsstyret i tidligere NGF. Stipendordningens årlige midler følger av rammevedtak i Grafisk Utdanningsfond. Stipendordningen administreres av tariff/bransjeråd avis og grafisk  som i fellesskap treffer alle avgjørelser vedrørende bruk av de årlige overføringene fra Grafisk Utdanningsfond.

A: Yrkesrettet kurs – stipend til kompetanseheving

Stipendordningen gjelder for yrkesaktive medlemmer og arbeidssøkende medlemmer, herunder medlemmer under yrkesmessig omskolering eller rehabilitering. Rett til å søke stipend har medlemmer som har innbetal ordinær kontingent i 52 uker, og som har innbetalt avgift til Grafisk Utdanningsfond. Medlemmer som har mottatt maksimum stipend to ganger, må innbetale kontingent i 52 uker for på ny å være berettiget til stipend.

Fondet behandlet 26 søknader i 2018, (26 i 2017). Bevilgede stipender fordeler seg som følger etter kjønn:

15 menn – 58 %

11 kvinner – 42 %

 

Medlemstall

Endring siste måned

Endring hittil i år

Landsomfattende overenskomst

01.03.19

01.01.19

Antall

%

Antall

%

Overenskomst for Trykkerier

555

564

-3

-0,5

-9

-2

Overenskomst for Bokbinderier

84

85

0

0,0

-1

-1

Overenskomst for Serigrafiske bedrifter

37

36

0

0,0

1

3

Overenskomst for Kartonasjefabrikker

365

366

-1

-0,3

-1

0

Overenskomst for Avis

634

637

-2

-0,3

-3

0

 

Fagopplæring

Antall lærlinger – løpende kontrakter, hele landet, begge kjønn pr 11.03.2019

 

                                                                                                           

  

Lærefag

  

2016  

  

2017

  
  

2018

  
  

TPBOK3 - Bokbinderfaget

  
  

2

  
  

3

  
  

2

  
  

TPGEM3 - Grafisk emballasjefaget

  
  

5

  
  

3

  
  

0

  
  

TPGPT3 - Grafisk produksjonsteknikk   

  
  

-

  
  

12

  
  

31

  
  

TPSGR3 - Serigrafifaget

  
  

3

  
  

4

  
  

2

  
  

TPTRY3 - Trykkerfaget

  
  

9

  
  

5

  
  

1

  
  

MKMGR3 - Mediegrafikerfaget

  
  

107

  
  

113

  
  

62

  
  

DHMGR3 - Mediegrafikerfaget

  
  

-

  
  

7

  
  

70

  
  

DHHBB3 - Håndbokbinderfaget

  
  

0

  
  

3

  
  

3

  

Kilde: https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-fag--og-yrkesopplaring/antall-larlinger/larekontrakter-utdanningsprogram/

 

Det er særlig gledelig å konstatere at det er flere lærlinger i det nye faget Grafisk produksjonsteknikk enn det var for de tidligere fagene trykker, bokbinder og grafisk emballasje til sammen.

 

Det arbeides med endringer i læreplanene og det er nedsatt læreplangrupper. Det vil etter hvert bli flere muligheter til innspill til innholdet i læreplanene. Det vil bli gjort kjent når Utdanningsdirektoratet inviterer til innspill og høringer; første innspillsrunde var i januar/februar. Ny innspillsrunde er annonsert av Udir i løpet av våren. Første innspillsrunde ble gjort kjent gjennom forbundets hjemmeside. Det tas sikte på å orientere om de ulike innspills- og høringsmulighetene gjennom forbundets hjemmeside. Innspills- og høringsrundene er en glimrende mulighet for de tillitsvalgte i bedriftene til å ta opp spørsmål om fagopplæring og kompetanse med egen arbeidsgiver.

 

Læreplangruppene VG 3 for våre fag er:

 

Medieproduksjon

Pål Bikset

Rune Håkonsen

Jo Raknes

 

Mediedesign

Helen Fjeld Langrind

Ove Alexander Jamt Dahl

Helene Holm

 

Medieteknikk

Steinar Stalsberg

Alf Dyblie

Pål-Magnus Slåtto

 

Grafisk produksjonsteknikk

Rolf Wesenberg

Trond Brekke

Ola Brage Hansen

 

Serigrafifaget

Kai Øystein Søvde

Per Stene

 

Håndbokbinderfaget

Kari Helene Sig Skinderhaug

Lisa Bøthun

Stein Julius Johansen

++++

Orientering etter møter i  juni i tariff-/bransjeråd avis og grafisk 

Tariffoppgjøret 2018
Med vedtakelsen av oppgjøret er det nå en overenskskomst for avisområdet – Overenskomst for avis, avistrykkerier og pakkerier.

Etter vedtakelsen er det forhandlet om regulering av minstelønnssatser med MBL. Brev er sendt ut til avdelinger og klubber om dette. Lønnssatsene er regulert med 2,9%. Skiftsatsene er regulert med 2,3%. Reguleringene gjøres med utgangspunkt i satsene fra 2017. Protokollen for avis ligger her

For sivilområdet og kartonasjen ble minstelønnssatsene økt med det generelle lønnstillegget. Skiftsatsene økte med 2,3%. Protokollen for grafisk ligger her og protokollen for kartonasjen ligger her

Lønnssatistikk for 2017

Lønnssatistikken er klar og ligger her

Bransjekonferanse 2018
Bransjekonferansen gjennomføres torsdag 1.til fredag 2. november på Thon Hotel Airport, Gardermoen. Start torsdag 1. november klokken 11 og slutt fredag 2. november klokken 14. Konferansen gjennomføres som en felles bransjekonferanse for avis og grafisk.

Gå til denne siden for nærmere informasjon og påmelding

Påmeldingsfrist 24. august.

Programmet skal ha særlig vekt på organisering og rekruttering og konferansen er åpen for tillitsvalgte i grafiske klubber og i avdelinger med grafiske klubber.

Det andre tema som er viktig er hva som skjer med fagopplæring i de grafiske fagene.

Det arbeides med et program som har to hovedtema; fagopplæring og organisering og rekruttering. I tillegg vurderes et kortere tema om GDPR med innretning på behovene for tillitsvalgte i klubb.

Organisasjonsarbeider Karsten Østby Håkonsen i avd 850 inviteres til å innlede til tema organisering og rekruttering i nye bedrifter.

Det arbeides med innledere til tema hvordan arbeide med "de vanskelige" uorganiserte i bedrifter med tariffavtale og ulike strategier for å få dem organisert. Kjetil Larsen vil innlede.

Til tema fagopplæring legges fokus på hva som skjer i fagopplæringen og arbeidet med nye læreplaner.

Status bransje og overenskomster

Medlemstall

Endring siste måned

Endring hittil i år

Landsomfattende overenskomst

01.06.18

01.01.18

Antall

%

Antall

%

Overenskomst for Avis

654

707

-5

-0,8

-53

-7

Overenskomst for Trykkerier

576

596

0

0,0

-20

-3

Overenskomst for Bokbinderier

85

92

-3

-3,5

-7

-8

Overenskomst for Serigrafiske bedrifter

41

41

2

4,9

0

0

Overenskomst for Kartonasjefabrikker

376

376

1

0,3

0

0

Som følge av at overenskomst for avis og avistrykkerier og overenskomst for pakkerier ble slått sammen fra 1. april 2018 er det nå en statistikk for hele området.

Fagopplæring
Det er nedsatt en midlertidig gruppe for IKT og medieproduksjon som skal vurdere fag og definere sluttkompetanse. Gruppen har frist til 1. oktober med å avslutte sitt arbeid og deretter vil det bli igangsatt læreplangrupper for VG1, VG2 og VG3.

***

Orientering etter møte 5. mars i tariff-/bransjeråd avis og grafisk

Beretning grafisk stipendordning for kompetanseheving 2017
Grafisk stipendordning for kompetanseheving er opprettet etter vedtak i forbundsstyret i tidligere NGF. Stipendordningens årlige midler følger av rammevedtak i Grafisk Utdanningsfond. Stipendordningen administreres av tariff/bransjeråd avis og grafisk  som i fellesskap treffer alle avgjørelser vedrørende bruk av de årlige overføringene fra Grafisk Utdanningsfond.
A: Yrkesrettet kurs –stipend til kompetanseheving
Stipendordningen gjelder for yrkesaktive medlemmer og arbeidssøkende medlemmer, herunder medlemmer under yrkesmessig omskolering eller rehabilitering. Rett til å søke stipend har medlemmer som har innbetal ordinær kontingent i 52 uker, og som har innbetalt avgift til Grafisk Utdanningsfond. Medlemmer som har mottatt maksimum stipend to ganger, må innbetale kontingent i 52 uker for på ny å være berettiget til stipend.

Fondet behandlet 24 søknader i 2017, (41 i 2016). Bevilgede stipender fordeler seg som følger etter kjønn:

13 menn - 54 %

11 kvinner - 46 %

Ordningen med søknader etter punkt B og C ble avviklet ved endringene i de økonomiske rammer og regler som ble gjort i 2016.

Beretning grafisk solidaritetsfond
Det ble i 2013 bevilget kroner 100 000 fordelt over 3 år i støtte fra Solidaritetsfondet til et felles grafisk prosjekt rettet mot det grafiske forbundet i Palestina. Det innkom senere en tilleggssøknad på kroner 10 000 slik at samlet bevilgning fra solidaritetsfondet blir kroner 110 000. Deler av denne bevilgningen har blitt ubrukt på grunn av endringer i prosjektet. Det har ikke vært aktivitet i fondet i 2017.

Omdisponering av tildelte midler fra Grafisk Solidaritetsfond
I 2013 ble det innvilget støtte fra Grafisk solidaritetsfond til et organisasjonsprosjekt i Palestina. Søker var avdeling 850 på vegne av de grafiske avdelingene. Det ble også samlet inn støtte fra de grafiske miljøene til prosjektet. Som det fremgår av beretningen for fondet har det ikke blitt utbetalt til prosjektet i 2014 og 2015. Årsaken er at prosjektet har stoppet opp. Avdeling 850 har undersøkt med de ulike bidragsyterne om det innsamlede beløpet, der det står en rest på om lag 111 000 kroner, kan omdisponeres til et annet solidaritetsprosjekt. Avdeling 850 foreslår at midlene gis til Fellesforbundets og Norsk Folkehjelps prosjekt i Sør-Afrika. Grafisk solidaritetsfond har et restbeløp på kroner 77 000 av bevilgningen. Grafisk solidaritetsfond slutter seg til forslaget fra avdeling 850.

Støtte til organiseringssenter i Øst-Europa og avvikling av Grafisk Solidaritetsfond
Norsk Grafisk Forbund hadde et internasjonalt solidaritetsfond som ble videreført da forbundet gikk inn i Fellesforbundet.

UNI Europa opprettet etter den 4. kongressen i Roma et sentraleuropeisk organisasjonssenter (Central European organising centre – C.O.Z.Z.) for å støtte opp om organisasjonsarbeid i Øst- og Sentral-Europa. Det er aktivitet i Ungarn, Tsjekkia, Slovakia og Polen. Det er blant annet drevet organisasjonskampanjer mot SmurfitKappa og Amcor innen de grafiske områdene.

Grafisk solidaritetsfond avsluttes ved at gjenværende midler bevilges til sentraleuropeisk organisasjonssenter (Central European organising centre – C.O.Z.Z.) og solidaritetsfondet avvikles deretter.

NGU – arbeidsgruppe rekruttering og organisering i grafisk bransje
Det vil bli arrangert organising workshop i oktober, de endelige datoene er ikke fastsatt, men det vil bli i perioden 23.-26. oktober.

Støtte til etter- og videreutdanning
Rådene diskuterte hvordan vi skal gjøre de ulike ordningene for etter- og videreutdanning bedre kjent. Niels orienterte om at Grafisk Utdanningsfond vil lage noe ny informasjon (brosjyre).

Det er et stort behov for å gjøre alle ordningene kjent. Den reduserte bruken av GU og grafisk stipendordning skyldes trolig i stor grad manglende kjennskap hos medlemmene og tillitsvalgte.

Tariffoppgjøret 2018 – Praktiske forhold – forhandlingsopplegg – kjøreplan
Oppgjøret gjennomføres som et samordnet oppgjør med forbundsvise tilpasningsforhandlinger.

De grafiske overenskomstene og kartonasjeoverenskomsten forhandler tirsdag 20. mars klokken 08-11.30. Forhandlingsdelegasjonen består av Niels Edvard Killi, Bjørg Folkedal og Tor Erik Nilsen.

For avisoppgjøret består forhandlingsdelegasjonen av Niels Edvard Killi, leder og Helene Holm og Anne Rønningsbakk. Videre deltar Kjetil Larsen som bisitter. Det er avtalt forhandlingsmøte mandag 19. mars klokken 10-18 hos MBL.

Bransjekonferanse 2018
Det søkes gjennomført en felles bransjekonferanse for avis og grafisk høsten 2018. Konferansen søkes lagt til uke 44, men tid og sted er ikke fastsatt. Det vil undersøkes om det er mulig å legge konferansen til et annet sted en Oslo-området og med et program som også inneholder kontakt med bransjen i regionen, for eksempel gjennom besøk i bedrifter i området. Programmet skal ha særlig vekt på organisering og rekruttering og avdelinger med grafiske klubber kan delta i tillegg til klubbtillitsvalgte.

Fagopplæring
Det er noe mer interesse for fagopplæring. Det er i 2017 løpende lærekontrakter: 12 i faget grafisk produksjonsteknikk, videre 5 i trykkerfaget, 4 i serigraffaget, 3 i grafisk emballasje, 3 i bokbinderfaget (tip) og 3 i håndbokbinderfaget. Antall lærlinger i mediegrafikerfaget er noe høyere enn tidligere, i 2017 var det 120 løpende kontrakter mot 107 i 2016 og 109 i 2015.

Alderssammensetningen i bransjene tilsier at det må bli en større rekruttering og i hvert fall noen bedrifter har begynt å ta dette på alvor.

Status bransje og overenskomster

Medlemstall

Endring siste måned

Endring hittil i år

Landsomfattende overenskomst

01.03.18

01.01.18

Antall

%

Antall

%

Overenskomst for Trykkerier

593

596

1

0,2

-3

-1

Overenskomst for Bokbinderier

89

92

-4

-4,5

-3

-3

Overenskomst for Serigrafiske bedrifter

40

41

-1

-2,5

-1

-2

Overenskomst for Kartonasjefabrikker

373

376

-5

-1,3

-3

-1

Overenskomst for Avis

518

541

2

0,4

-23

-4

Overenskomst for Pakkeri

159

166

-2

-1,3

-7

-4

+++

Informasjon etter møte i mai og juni i tariffrådene i avis og grafisk

Tariffoppgjøret 2016 - Utvikling av èn overenskomst avis og pakkeri
Det partssammensatte utvalget mellom Fellesforbundet og MBL har levert et forslag til ny tekst til overenskomst for avis, avistrykkeri og pakkeri. Forslaget er lagt ut på nett her https://www.fellesforbundet.no/om-fellesforbundet/grafisk/felels-overenskomst-avis-og-pakkeri/

Mellomoppgjøret 2017
Mellomoppgjøret LO-NHO er vedtatt med vedtakelsesdato 18. april. Oppgjøret ga et generelt tillegg på kr. 81,- pr. måned/ kr. 18,75 pr. uke. Bokbinderne fikk lavlønnstillegg og der ble det generelle tillegget kr. 75 pr. uke. Skiftsatsene reguleres med 2% på de grafiske overenskomstene. Minstelønnssatsene er regulert for alle overenskomstene. Nærmere om resultatene finnes her https://www.fellesforbundet.no/for-avdelingklubb/tariffavtaler-og-protokoller/

Bransjekonferanse 2017
Bransjekonferansen i 2017 blir arangert som en felles konferanse for alle de 13 bransjene som har tariff-/bransjeråd. Konferansen legges til Clarion Hotel Oslo Airport Gardermoen. Fellesdelen holdes 25. oktober fra klokken 11 til 16.

Etter fellesdelen den 25. oktober blir det holdt konferanse for avis og pakkeri fra klokken 16:15 til klokken 18:00. Tema her er forslaget til ny overenskomst.

Bransjedelen av konferansen holdes for avis, pakkeri, grafisk og kartonasje torsdag 26. oktober klokken 09 til 16.

Foreløpig program torsdag 26. oktober.

kl 09       Åpning og presentasjon av deltakerne

kl 10       Tariffrevisjonen 2018

kl 13       Fagopplæring, endringer i områdene TIP og M/K

kl 14       EVU

kl 16       Avslutning og vel hjem

 

Økonomien i norske medievirksomheter
Medietilsynet har publisert rapporten «Økonomien i norske medievirksomheter 2012 – 2016» rapporten ligger her http://www.medietilsynet.no/globalassets/dokumenter/rapporter/avishusenes-okonomi-i-2012-til-2016.pdf

 

Grafisk sivil og kartonasje
Norsk Industri har fått på plass ny overenskomstansvarlig for grafisk og kartonasje, hun heter Birgitte Stenberg Kravik. Det ble avtalt utvalgsarbeider i oppgjøret i 2016. Det er lagt opp til to separate prosesser. Det ble avtalt å sette ned ett utvalg som skal vurdere skiftordningene. Det andre utvalget som skal vurdere moderniseringer i overenskomstene. Utvalgene starter arbeidet til høsten.

 

Endringer i kartonasjeoverenskomsten § 26, innbetaling til Utdanningsfondet for grafisk emballasje (UGE)
Det er avtalt mellom Norsk Industri og Fellesforbundet at styret for Utdanningsfondet fo Grafisk Emballasje skal kunne justere ned innbetalingene til ordningen. Det vil komme nærmere informasjon når styret i UGE eventuelt har gjort bruk av den nye bestemmelsen.

 

Rekrutterings- og organiseringsprosjekt print og dekor
I prioriterte oppgaver for 2017 legges det opp til at forbundet skal ta initiativ til en særskilt organiseringsoffensiv i bransjer, konserner eller områder der dette er påkrevet. Det grafiske området er blitt pekt ut, med særlig vekt på den «nye» delen av bransjen, her kalt «Print & Dekor». Det er lagt opp til et organiseringsprosjekt konsentrert rundt de fire største byene, men det er ingenting i veien for at avdelinger som organiserer på trykkerioverenskomsten andre steder kan bli med. Foreløpig er avdelingene 6, 12, 850, 854 og 855 med i prosjektet som ledes av Kjetil Larsen.

 

Status bransje og overenskomster 

Medlemstall  

Endring   siste måned

Endring   hittil i år

Landsomfattende   overenskomst

01.06.17

01.01.17

Antall

%

Antall

%

Overenskomst   for Trykkerier

620

623

-8

-1,3

-3

0

Overenskomst   for Bokbinderier

95

95

-1

-1,1

0

0

Overenskomst   for Serigrafiske bedrifter

44

42

1

2,3

2

5

Overenskomst   for Kartonasjefabrikker

395

401

-1

-0,3

-6

-1

Aviser

588

641

-7

-1,2

-53

-8

Avispakkerioverenskomsten

183

188

-2

-1,1

-5

-3

 

Læreplan godkjent i faget grafisk produksjonsteknikk
Les mer her https://www.fellesforbundet.no/om-fellesforbundet/grafisk/fagopplaring/

++++

Informasjon fra tariff-/bransjeråd avis og grafisk etter møtet 6. februar 2017

Beretning grafisk stipendordning for kompetanseheving 2016
Grafisk stipendordning for kompetanseheving er opprettet etter vedtak i forbundsstyret i tidligere NGF. Stipendordningens årlige midler følger av rammevedtak i Grafisk Utdanningsfond. Stipendordningen administreres av tariff/bransjeråd avis og sivil  som i fellesskap treffer alle avgjørelser vedrørende bruk av de årlige overføringene fra Grafisk Utdanningsfond.

A: Yrkesrettet kurs –stipend til kompetanseheving
Stipendordningen gjelder for yrkesaktive medlemmer og arbeidssøkende medlemmer, herunder medlemmer under yrkesmessig omskolering eller rehabilitering. Rett til å søke stipend har medlemmer som har innbetal ordinær kontingent i 52 uker, og som har innbetalt avgift til Grafisk Utdanningsfond. Medlemmer som har mottatt maksimum stipend to ganger, må innbetale kontingent i 52 uker for på ny å være berettiget til stipend.

Fondet behandlet 41 søknader i 2016, (77 i 2015). Bevilgede stipender fordeler seg som følger etter kjønn:
21 menn - 51 %
20 kvinner - 49 %

B. SÆRSKILTE KOMPETANSEAKTIVITETER
Klubber, avdelinger/foreninger, bransjeklubber kan søke om støtte til å gjennomføre lokale, regionale eller nasjonale kompetansetiltak som for eksempel faglige konferanser og motivasjonstiltak for fagopplæring og etter- og videreutdanning, utviklingen i fagene og kompetansekrav, profilering av de grafiske fagene med mer. Tilskuddets størrelse avgjøres av antall søknader som er innkommet til frist.

Stipender til medlemmer prioriteres i fordelingene av det årlige rammetilskuddet.

Søknadsfrist er 1. februar hvert år.

C. SÆRSKILTE STIPEND
Det kan søkes om særskilte stipend ut over pkt. A, til studieturer. Stipender i denne kategorien har årlig søknadsfrist.

Stipendets maksimale størrelse er kr. 3 500,-. Søknadsfrist er 1. februar hvert år.

Søknader 2016
Det er ved fristens utløp var det innkommet 5 søknader. Det er 4 søknader etter punkt B og 1søknad etter punkt C som gjelder til sammen 13 medlemmer. Det har vært år blitt gitt støtte til aviskonferansen og søknad er innkommet.

Avd 856 har ikke søkt om bestemt beløp.

Totalt er det innkommet søknader etter punkt B og C for kr 320 500.-

Etter punkt B

Søknad

Omsøkt beløp kr

Trykkernes   Landssammenslutning – Støtte til Landstrykkerstevne 2016

25 000

Fellesforbundet grafiske   overenskomster – rammetildeling 2015

100 000

Avd 850 kurs for medlemmer

50 000

Avd 856 Ungdomsworkshop   (anslag)

50 000

Aviskonferanse

50 000

Etter punkt C

Avdeling 855 studietur for styret til Broby Grafiska i Sunne/Sverige - 13 deltakere.

Det ble vedtatt følgende tildelinger:
Det gis støtte til Landstrykkerstevne (kroner 25 000) og aviskonferanse begge i 2016. For aviskonferansen gis støtten på samme vilkår som for tidligere år med maksimal støtte på kroner 50 000.

Ordningen med punkt B og C ble avviklet ved endringene i de økonomiske rammer og regler som ble gjort i 2016.

 -

Rådene behandlet Fellesforbundets svar på høringen om Grafisk produksjonstekniker
Endringer i fagopplæring for de grafiske TIPfagene – grafisk produksjonstekniker – er ute på offentlig høring. Utdanningsdirektoratet har lagt ut offentlig høring med frist 17. mars 2017.

Det er et forslag om å slå sammen fagene trykker, bokbinder og grafisk emballasje til et nytt lærefag, grafisk produksjonsteknikkfaget. Høringen omfatter både forslaget om å slå sammen fagene og forslag til læreplan for det nye faget.

Høringen finnes her - https://hoering.udir.no/Hoering/99

Det er viktig å huske at håndbokbinderfaget ikke er omfattet av de foreslåtte endringene.

Det er også verd å merke seg at Utdanningsdirektoratet i sitt forslag til ny tilbudsstruktur har foreslått endringer i serigrafifaget. Forslaget innebærer å legge den delen av faget som omhandler digitaltrykk til grafisk produksjonsteknikk. Håndverksdelen av faget legges ned, dette er ikke en del av denne høringen.

Høringssvar:
Rådene anbefaler at Fellesforbundet leverer et positivt høringssvar. Rådene vil spille inn et tillegg til læreplanen, som nytt avsnitt under overskriften «Produksjon, drift og vedlikehold» settes inn:
«Hovedområdet omfatter også forståelse av produksjonslinje fra oppdragsgiver til sluttkunde, produksjonslogistikk og helhetsinnsikt i produksjonskjeden.»

 -

Beretning grafisk solidaritetsfond
Det ble i 2013 bevilget kroner 100 000 fordelt over 3 år i støtte fra Solidaritetsfondet til et felles grafisk prosjekt rettet mot det grafiske forbundet i Palestina. Det innkom senere en tilleggssøknad på kroner 10 000 slik at samlet bevilgning fra solidaritetsfondet blir kroner 110 000. Utbetaling for 2014 var kroner 33 000. Det er ikke mottatt anmodning om utbetaling til prosjektet i 2015 og 2016.

Ved årsskiftet var saldo på solidaritetsfondet etter avsetning til prosjektet i Palestina kroner 151 588.-

 -

Bransjekonferanse 2017
Bransjekonferansen i 2017 blir arangert som en felles konferanse for alle de 13 bransjene som har tariff-/bransjeråd. Konferansen legges til Clarion Hotel Oslo Airport Gardermoen. Fellesdelen holdes 25. oktober fra klokken 11 til (foreløpig tid) 16.

Det foreslås at grafisk og avis holder felles bransjedel i tillegg og det er foreløpig planlagt til torsdag 26. oktober med slutt ca klokken 16.

Til programmet legges vekt på utvikling av fagopplæringen, både tip- og M/K fagene og EVU. Videre er det en del felles tariffpolitiske utfordringer å ta tak i.

Rådene ønsker videre at det legges opp til separate gruppearbeid for de to rådenes konferanser.

 -

Rekruttering og organisering
I forbundets dokument «Tiltak og handlinger som integrerer betydningen av rekruttering i hele organisasjonen» fremgår det blant annet at: «Overenskomstansvarlige må sammen med sitt tariff-/bransjeråd lage en organiseringsstrategi for sin overenskomst (bl.a. kartlegge organisasjonspotensiale).»

For grafisk sektor vil print og dekor være et særlig satsingsområde. Det finnes et behov for organisering og det finnes et stort potensiale. En utfordring er at det ofte er små bedrifter med manglende tradisjoner for organisering og tariffavtaler. Det er derfor et stort behov for å bygge organisasjon som setter tillitsvalgte og medlemmer i stand til å fylle overenskomstens behov for lokal aktivitet. Avdelingene har en svært sentral og viktig rolle i dette arbeidet.

 -

Utvikling av en overenskomst avis og pakkeri
Arbeidet med å følge opp tariffoppgjøret 2016 på avis og pakkeri er i god gang. Første møte i det partssammensatte utvalget ble gjennomført 1. februar. Det er avtalt en fremdrift utover våren. Utvalgsarbeidet har fått en god start.

.......

Informasjon fra tariff-/bransjeråd avis og grafisk industri etter møtene 12. september og 14. september.

Status bransje og overenskomster

Landsomfattende   overenskomst

Medlemstall

Endring siste   måned

Endring hittil i   år

 

01.09.16

01.01.16

Antall

%

Antall

%

Overenskomst for Avis

699

823

-11

-1,6

-124

-15

Overenskomst for Pakkeri

188

194

5

2,7

-6

-3

Overenskomst for Trykkerier

626

680

-23

-3,7

-54

-8

Overenskomst for Bokbinderier

99

104

-2

-2,0

-5

-5

Overenskomst for Serigrafiske bedrifter

32

34

0

0,0

-2

-6

Overenskomst for Kartonasjefabrikker

409

414

2

0,5

-5

-1

 

Representasjon i Grafisk Utdanningsfond – nytt styremedlem

Adolf Larsen har bedt seg fritatt fra vervet som styremedlem i styret for Grafisk Utdanningsfond. Adolf ble valgt til styremedlem i GU i juni 2009 da han var nestleder i avd 850.

Som nytt styremedlem i Grafisk Utdanningsfond velges Kristin Mulleng Sezer, nestleder i avd 850, med Terje Fjellum som personlig vara.

Kompetanseprosjekt produksjonslogistikk DeFacto og SINTEF

Sluttrapport og evaluering av GU-prosjektet som GU har gjennomført ved Polaris Trykk i Trondheim. Prosjektet er gjennomført av SINTEF med støtte og oppfølging fra DeFacto. DeFacto har skrevet en rapport som finnes her: https://www.fellesforbundet.no/om-fellesforbundet/grafisk/publikasjoner/  under overskriften «kompetanse».

Bransjekonferanser

Avisområde avholder bransjekonferanse i Trondheim (Værnes) mandag 7. og tirsdag 8. oktober. Polarisprosjektet blir et viktig punkt på programmet med deltakelse fra klubben, bedriften og DeFacto. SINTEF vil presentere prosjektet fremtidens fagarbeider. Det blir også satt av tid i programmet til å diskutere bransjen og dens fremtid – både i grupper og i plenum. Knut Øygard vil holde innleding til aktuelle tema.

Sivil og kartonasjeområdet legger opp til bransjekonferanse i januar 2017. Her er det foreløpig ikke bestemt tid og sted eller program.

 

Informasjon fra tariff-/bransjeråd avis og grafisk sivil etter møtet den 29. februar

Forhandlingsdato for avis og pakkeri er avtalt til 2.-3. mai og for sivil og kartonasje 10.-11. mai

Det ble holdt fellesmøte mellom de to rådene for behandling av felles saker særlig saker knyttet til Grafisk stipendordning og grafisk solidaritetsfond.

Retningslinjer for grafisk stipendordning

Behandling av:
- Retningslinjer for Grafisk Stipendordning

- Grafisk stipendordning for kompetanseheving - Økonomiske rammer og regler

- Søknadskjema
Gjeldende retningslinjer ble godkjent i seksjonsråd grafisk 23. mai 2012.

Stipendordningen finansieres ved overføringer fra Grafisk Utdanningsfond. Det er en betydelig nedgang i midlene som overføres fra GU i tråd med nedgangen i innbetalingene til GU. Ordningens disponible midler og nivået på søknadene er ikke bærekraftige lengre og det må derfor gjøres noen justeringer i retningslinjene.

Det primære formålet med stipendordningen er stipender etter punkt A. Disse søknadene blir behandlet administrativt i henhold til vedtatte retningslinjer og økonomiske rammer og regler.

Tildelinger etter punkt B og C behandles i fellesmøtet for tariff/bransjeråd avis og grafisk sivilområde og alle søkere skal være inneforstått med at de kan få avslag.

Det bør tilstrebes en gradvis justering av stipendordningens satser. Samtidig må det sikres at det er tilstrekkelig midler for tildelinger etter retningslinjenes punkt A.

I 2015 var 17 av de 77 søknadene fra medlemmer i en enkelt bedrift som ble nedlagt. Det utgjør om lag 25% av alle stipendsøknader det året.

Overføringene i 2016 dekker 44 fulle stipender etter retningslinjenes punkt A. Med en stipendsats på kroner 5 000 ville det rekke til 62 fulle stipender. I 2015 ble det gitt 43 fulle stipender (kr 7 000) og 5 som lå noe lavere (kr 3 100 til kr 6 950). Det ble gitt 27 stipender etter A1 (kr 1 750).

Rådene gjorde følgende vedtak:

Punktene B og C i retningslinjene fjernes. Det er ikke sansynlig at det i fremtiden vil kunne tildeles etter disse punktene, og da vil det være å kaste blår i øynene på søkerne dersom disse punktene står i retningslinjene.

Satsen etter retningslinjenes punkt A settes til kroner 6 000 og A1 til kroner 1 000.

Det skulle tilsi at tildelingen fra GU for 2016 dekker det antall søkere som var i 2015. Det vil også være trolig at det skal være mulig å holde disse satsene i noen år fremover.

Endringene gjøres gjeldende fra 1. mars 2016. Søknader som er innkommet til forbundet til og med 29. februar 2016 behandles etter de gamle retningslinjene, søknader som innkommer forbundet fra og med 1. mars 2016 behandles etter de nye retningslinjene.

 

Grafisk stipendordning – tildeling etter retningslinjenes pkt B og C

Rådene vedtok at det gis støtte til Landstrykkerstevne og aviskonferanse begge i 2016. For aviskonferansen gis støtten på samme vilkår som for tidligere år med maksimal støtte på kroner 50 000. Dette med begrunnelsen at det har vært gitt støtte i svært mange år og det gir arrangørene mulighet til å tilpasse seg for fremtiden. Det er økonomisk dekning for endringene.

 

Beretning grafisk stipendordning for kompetanseheving 2015

Grafisk stipendordning for kompetanseheving er opprettet etter vedtak i forbundsstyret i tidligere NGF. Stipendordningens årlige midler følger av rammevedtak i Grafisk Utdanningsfond. Stipendordningen administreres av tariff/bransjeråd avis og sivil  som i fellesskap treffer alle avgjørelser vedrørende bruk av de årlige overføringene fra Grafisk Utdanningsfond.

A: Yrkesrettet kurs –stipend til kompetanseheving

Stipendordningen gjelder for yrkesaktive medlemmer og arbeidssøkende medlemmer, herunder medlemmer under yrkesmessig omskolering eller rehabilitering. Rett til å søke stipend har medlemmer som har innbetal ordinær kontingent i 52 uker, og som har innbetalt avgift til Grafisk Utdanningsfond. Medlemmer som har mottatt maksimum stipend to ganger, må innbetale kontingent i 52 uker for på ny å være berettiget til stipend.

Fondet behandlet 77 søknader i 2015, (65 i 2014). Bevilgede stipender fordeler seg som følger etter kjønn:

70 % menn
30 % kvinner

B. SÆRSKILTE KOMPETANSEAKTIVITETER

Klubber, avdelinger/foreninger, bransjeklubber kan søke om støtte til å gjennomføre lokale, regionale eller nasjonale kompetansetiltak som for eksempel faglige konferanser og motivasjonstiltak for fagopplæring og etter- og videreutdanning, utviklingen i fagene og kompetansekrav, profilering av de grafiske fagene med mer. Tilskuddets størrelse avgjøres av antall søknader som er innkommet til frist.

Stipender til medlemmer prioriteres i fordelingene av det årlige rammetilskuddet.

Søknadsfrist er 1. februar hvert år.

C. SÆRSKILTE STIPEND

Det kan søkes om særskilte stipend ut over pkt. A, til studieturer. Stipender i denne kategorien har årlig søknadsfrist.

Stipendets maksimale størrelse er kr. 3 500,-. Søknadsfrist er 1. februar hvert år.


Søknader 2015

Det ble innvilget 8 søknader. Det er 4 søknader etter punkt B og 4 søknader etter punkt C som gjelder til sammen 59 medlemmer.

Søknader etter pkt B:

Søknad

Innvilget
  beløp kr

Trykkernes Landssammenslutning – Støtte til Landstrykkerstevne   2015

25 000

AGK/VGGK – Aviskonferansen 2015

45 000

Fellesforbundet grafiske overenskomster – rammetildeling   2015

100 000

Avd 850 kurs for medlemmer innen førtrykksområdet

20 000

Avd 850 kurs for medlemmer innen trykkområdet

10 000

 

Søknader etter punkt C:

Klubben ved Aller Trykk inntil 7 deltakere, Klubbene ved Polaris Harstad, trykkeriklubben inntil 19 deltakere og pakkeriklubben inntil 13 deltakere. Til sammen inntil 39 deltakere.

Gjennomføring og avvik fra bevilget beløp

Klubben ved Aller benyttet ikke sin bevilgning i 2015. Fellesforbundet benyttet ikke sin rammetildeling i 2015. De øvrige ble benyttet i tråd med søknadene. Aviskonferansen ble støttet for 15 deltakere (kr 37 500). Avd 850 har brukt kr 17 000 av tildelt beløp. Polaris, Harstad, trykkeriklubben gjennomførte sin studietur med 14 deltakere og pakkeriklubben med 8 deltakere (til sammen kr 77 000). Landstrykkerstevnet 2015 ble støttet med bevilget beløp.

 

Representasjon i Grafisk Utdanningsfond (GU)

I styret for Grafisk Utdanningsfond er Fellesforbundet representert med Knut Øygard med Kjetil Larsen som vara og Adolf Larsen med Terje Fjellum som vara. Niels Edvard Killi er sekretariatsmedlem.

Det ble ikke gjort noen endringer.

 

Retningslinjer for Grafisk solidaritetsfond

Gjeldende retningslinjer ble godkjent i seksjonsråd grafisk 23. mai 2012. Retningslinjene videreføres uendret.

 

Beretning grafisk solidaritetsfond

Det ble i 2013 bevilget kroner 100 000 fordelt over 3 år i støtte fra Solidaritetsfondet til et felles grafisk prosjekt rettet mot det grafiske forbundet i Palestina. Det innkom senere en tilleggssøknad på kroner 10 000 slik at samlet bevilgning fra solidaritetsfondet blir kroner 110 000.

Utbetaling for 2014 var kroner 33 000. Det er ikke mottatt anmodning om utbetaling til prosjektet i 2015.

Ved årsskiftet var saldo på solidaritetsfondet etter avsetning til prosjektet i Palestina kroner 151 588.-

 

NGU – arbeidsgruppe digitaltrykk
Nordisk Grafisk Union har nedsatt en arbeidsgruppe med følgende mandat:
«Unionsmøtet 2015 gjorde følgende vedtak: "Styret nedsetter en arbeidsgruppe som oppsummerer debatten og fremmer forslag til oppfølging".

Til arbeidsgruppen oppnevnes en representant hver fra Finland, Danmark, Sverige og Norge som utarbeider  korte kapitler om:

  • Digitaltrykk – teknologi og bransjeutvikling
  • Organisasjons- og avtaleforhold  innen digitaltrykk – status og erfaring i NGU-forbundene

Anbefalinger om hvordan organisering, avtaleforhold og eventuelt andre aktuelle utfordringer  innen digitaltrykk kan følges opp i det enkelte forbund, eventuelt også i regi av NGU og UNI-Europa Grafisk.»

Orientering om momssaken i Sverige

En dom i EU-domstolen i 2010 fastslo at momssatsen for trykking av bøker og tidskrifter i Sverige skulle være 6% og ikke 25% som man hadde fulgt frem til da. Med den dommen i hånden krevde mange trykkerier etterbetalt for mye innbetalt moms fra staten for flere år tilbake. Trykkeriene fikk svært aktiv og sikkert kostbar hjelp fra revisorfirma og rådgivere, som melte sin egen kake godt på denne saken. I stedet for å videresende disse pengene til kundene, som er det vanlige, beholdt mange trykkerier pengene selv. Staten krevde trykkerikundene for pengene, men de nektet å betale for de hadde ikke fått dem refundert fra trykkeriene. Slikt blir det ugreie forhold av. På det meste var det snakk om rundt 1000 rettsaker. Noen kom til doms, med litt ulike resultater, frem til like før jul i 2015 da høyesterett i Sverige felte en dom som tilsa at trykkeriene skulle betale momsen til kundene som så igjen skulle betale det til staten.

Den som vil lese mer om denne saken kan lese våre svenske kollegers fagblad – Dagens Arbete – som finnes på adressen www.da.se 

Mange av trykkeriene har hatt vett til å sette momspengene til side i påvente av en avklaring, men svært mange har også latt dem gå med i den daglige driften. Når så rettsgrunnlaget var avklart, var pengene borte.

Dagens arbete konstaterte ved en anledning at -Staten pumpet mer enn 3 milliarder kroner inn i svenske trykkerier. Ulønnsomme trykkerier fikk nytt liv og konkurransen ble påvirket. Det var et kunstig åndedrett som skjøv på det uunngåelige – i stedet blir det nå som bedriftene blir slått ut.

Det hittil mest prominente „offeret“ i denne saken er Sörmlands grafiska som gikk konkurs i begynnelsen av januar på grunn av momssaken. Men listen over momsfiflere er lang og omfatter mange store og kjente bedrifter. Dagens arbete har laget denne oversikten over de største og hvor mange penger det er snakk om: V-Tab: 661 miljoner (V-Tab AB, V-Tab Västerås, Landvetter, Örebro, Norrtälje, Vimmerby och Falkenberg.) Elanders: 249 miljoner (Elanders Sverige AB, Elanders Berlings, Gummessons, Gotab och Tofters.) Sörmlands Grafiska:197 miljoner, Aller Tryck AB: 168 miljoner, Kungsbacka Graphic: 132 miljoner, Pressgrannar AB: 103 miljoner, Sydostpressarna: 84 miljoner.

 

Tidlig i februar ble det kjent at Stibo Graphic har kjøpt konkursboet Sørmlands grafiska og trolig vil videreføre driften med om lag 75 ansatte.

 

.................. 

Informasjon fra tariff-/bransjeråd grafisk sivil og avis etter møte 2. desember 2015

Tariff-/bransjerådene i Fellesforbundet var samlet til et felles to-dagers møte 1. og 2. desember. Den 1. desember var det et felles program for alle de 12 rådene og den 2. desember var det møte i det enkelte råd. Ettersom avis og grafisk sivil nå har samme rådsleder ble det denne gang holdt møte samtidig for de to rådene.

Tariffoppgjøret 2016
Rådene gikk igjennom de innkomne forslagene til generelle krav og forbundsstyrets foreløpige innstillinger. Rådene støtter hovedtrekkene i forbundsstyrets foreløpige innstillinger.

Videre behandlet de respektive rådene forslag til de grafiske overenskomstene og avis- og pakkerioverenskomstene og administrasjonens vurderinger og innstillinger. Rådene tilslutter seg administrasjonens foreløpig innstillinger. Rådene vil arbeide videre med forslagene frem mot oppgjøret.

Bransjekonferanse sivil 2016
Bransjekonferanse for grafisk sivilområde torsdag 14. januar klokken 11.00 til fredag 15. januar klokken 15. Konferansen avholdes på Thon Arena, Lillestrøm. Konferansen holdes sammen med bransjekonferanse for kartonasje.

For sivilområdet vil det være med 20 deltagere.

For å få en bred og representativ deltagelse er det foreslått følgende fordeling:
Avdeling 850, 851, 854, 855, 856, 12 (857), 670 og Nord-Norge gis en deltager hver. De gjenstående 7  plassene fordeles slik: avd 850 – 2, avd 851, 854 855, 856, 12 (857) – 1 deltager. I tillegg møter tariff-/bransjerådet med 5 deltagere.

Avdelingene foreslår deltagere og avklarer med den enkelte som blir foreslått at det passer og at de kan møte.

For kartonasjeområdet vil det være inntil 10 deltakere slik at det totalt vil være inntil 30 deltakere på konferansen.

Det legges opp til fire tema; tariffrevisjonen 2016, mulig endring av fagopplæring,  EVU for de grafiske TIP-fagene og rekruttering og organisering.

Alle de fire temaene har stor felles relevans for både grafisk sivil og kartonasje.


Status bransje og overenskomster - grafisk sivilområde

Medlemstall

Endring siste måned

Endring hittil i år

Landsomfattende overenskomst

01.12.15

01.01.15

Antall

%

Antall

%

Overenskomst for Trykkerier

681

805

-7

-1,0

-124

-15

Overenskomst for Bokbinderier

106

110

-1

-0,9

-4

-4

Overenskomst for Serigrafiske bedrifter

34

27

1

2,9

7

26

Øvrig grafisk med NI som motpart:

 

 

 

 

 

 

Overenskomst for Kartonasjefabrikker

410

444

-6

-1,5

-34

-8

                                   
Aller Trykk stanset driften per 30.09.2015. Om lag 10% av årets medlemsnedgang på trykkerioverenskomsten kan tilskrives denne ene bedriften. 12 medlemmer er for tiden sysselsatt i midlertidige stillinger i bedriften med nedrigging og opprydding.

Status bransje og overenskomster - avis og pakkeri

Landsomfattende overenskomst

Medlemstall

Endring siste måned

Endring hittil i år

 

01.12.15

01.01.15

Antall

%

Antall

%

Overenskomst for Avis

826

1 027

1

-0,1

-201

-20

Overenskomst for Pakkeri

195

236

-1

-2,0

-41

-17


Det er store endringer på gang i avisbedriftene. Amedia er satt i spill og lagt ut for mulig salg. Det er varslet nedbemanninger i Dagbladet og Aller Media, det er ulike omorganiseringsprosjekter som det er uklart om vil medføre nedbemanninger eller ikke.

Lønnsstatistikk
Det tas opp lønnsstatistikk per 1. januar 2016 på vanlig måte for alle de grafiske områdene.

Saker fra Grafisk Utdanningsfond
Orientering om kompetanseprosjekt. DeFacto og SINTEF er engasjert av GU til å gjennomføre et kompetanseprosjekt i Polaris Trykk i Trondheim. Fra DeFacto har det blitt utarbeidet et forslag til EVU-prosjekt - Utvikling av et todagers kurs i produksjonslogistikk. Det arbeides med å få til et samarbeid med Utdanningsfondet for grafisk emballasje (UGE) slik at kostnadene til DeFacto i prosjektet kan deles.

Bakgrunn

I arbeidet med prosjektet ”Etter- og videreutdanning trykk og pakkeri” kom det opp forslag om at det burde utvikles kompetansebyggende kurs i produksjonslogistikk. I den forbindelse var DeFacto i kontakt med SINTEF. Etter noen samtaler med forsker Hanne Olafsson Finnestrand (HOF) og tillitsvalgt ved Polaris Trondheim Rune Setsaas var det enighet om at SINTEF skulle komme med forslag til et opplegg.

Opplegg

SINTEF har levert et forslag til et skreddersydd opplegg. Her understrekes det at kurset skal utvikles i et tett samarbeid med den aktuelle bedriften. I første omgang er det aktuelt med to bedrifter – Polaris Trykk Trondheim og (gitt at UGE tilslutter seg et prosjekt) Peterson Packaging i Sarpsborg. Kurset vil gå over to dager og deltakerne vil i all hovedsak komme fra de aktuelle bedriftene. Det kan åpnes for noen deltakere fra andre bedrifter i bransjen, men erfaringene fra kursene skal først og fremst spres i etterkant gjennom en oppsummering/evaluering. Opplegg og evaluering kan bli et nyttig innspill til diskusjonene om det nye lærefaget i grafisk produksjonsteknikk.

Klage til den Europeiske kommisjonen over investeringsstøtte til et trykkeri i Polen.
Kommisjonen ved Generaldirektoratet for konkurranse (DG Comp) har svart på vår opprettholdelse av klagen av 7. september 2015. DG Comp går i sitt svar gjennom de ulike elementene det er klaget over med hensyn til eventuell ulovlig statsstøtte og konkluderer med at "Mot bakgrund av at er skrivelse av den 7 september 2015 inte innehöll några nya uppgifter som är relevante för bedömningen av stödets förenlighet med EU:s regler om statlig stöd, ansees den del av ert klagomål som avser statlig stöd återkallad."

I sitt brev orienterer DG Comp om at medlemsstatene senest den 1. juli 2016 skal sørge for at informasjon om tildelt støtte skal offentliggjøres på en "övergripande webbplats för statlig stöd."

Videre, og som et resultat av vår klage i september, vil Generaldirektoratet for regionalpolitikk (DG Regio) behandle den delen av klagen som går på eventuell feil bruk av regelverket for regionalstøtte.