Hopp til hovedinnhold

Råd til verneombud og tillitsvalgte i Fellesforbundet

Alle arbeidsgivere må vurdere om de har ansatte eller innleid personale som kan komme i en smittesituasjon. Denne kartleggingen og risikovurderingen skal gjøres i samarbeid med verneombud og tillitsvalgt.

36559427-corona-virus-3d-rendering.jpg

Utgangspunktet for all aktivitet under denne pandemien, er at de til enhver tid gjeldende rådene fra helsemyndighetene skal følges. Virksomheter som opprettholder aktivitet skal gjøre de nødvendige tilpasninger av driften for å hindre smittespredning i virksomheten.

Både Folkehelseinstituttet og Arbeidstilsynet har egne temasider om Koronaviruset. Her er det til en hver tid oppdatert informasjon.

Innledning

Det er arbeidsgiver som har ansvaret for å risikovurdere faren for smitte på arbeidsplassen. Alle arbeidsgivere må vurdere om de har ansatte eller innleid personale som kan komme i en smittesituasjon. Denne kartleggingen og risikovurderingen skal gjøres i samarbeid med verneombud og tillitsvalgt.

Så hvordan kan dere som verneombud og tillitsvalgte være aktive i at disse tiltakene blir så gode som mulig?

Et nært og godt samarbeid mellom tillitsvalgte og  verneombudet er viktig for å ivareta arbeidstakernes interesser i alle deler av arbeidshverdagen. Vi vil eks anbefale at verneombudet og tillitsvalgte har nær kontakt i spørsmål om risikovudering og smitteverntiltak.

Verneombudet har noen plikter og rettigheter i arbeidsmiljøloven som tillitsvalgte ikke har, på samme måte er det den tillitsvalgte som er i posisjon til å forhandle med ledelsen om eventuelle permitteringer eller skift- /rotasjonsordninger for å få smitteverntiltakene til å fungere.

Her har vi forsøkt å gi dere noen gode råd som vi håper vil hjelpe dere med dette.

Om verneombudets plikter og rettigheter

Som verneombud skal du ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet og har derfor en ekstra viktig rolle i disse tider.

Verneombudet skal blant annet særlig påse at maskiner, tekniske innretninger, kjemiske stoffer og arbeidsprosesser ikke utsetter arbeidstakerne for fare og at arbeidet ellers er tilrettelagt slik at arbeidstakerne kan utføre arbeidet på helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

Derfor er det ekstra viktig at du:

  • Deltar aktivt i risikovurdering og kartlegging av smitterisiko. Blir du ikke involvert eller arbeidsgiver ikke risikovurderer, ta dette opp med arbeidsgiver og krev risikovurdering og deltagelse.
  • Ta spesielt opp i AMU eller møte med arbeidsgiver:
  • Det er viktig med forebyggende tiltak, så flest mulig beskyttes.
  • Gi arbeidstakerne informasjon og opplæring i smitteverntiltakene på din arbeidsplass.
  • Det er viktig med løpende vurdering av tiltakene så de er så effektive som mulig.
  • Vær aktiv med å forebygge smitte, både som arbeidsmiljørepresentant og kollega.

Husk også at du som verneombud skal varsle arbeidstakere på stedet og arbeidsgiver dersom du blir kjent med forhold som kan medføre ulykkes- og helsefare. Arbeidsgiver skal gi deg svar på henvendelsen innen rimelig tid, hvis ikke skal du underrette Arbeidstilsynet og/eller AMU om forholdet. (aml § 6-2)

Som verneombud har du også en rett til å stanse farlig arbeid, dette gjelder der du som verneombud mener at det foreligger umiddelbar fare for liv og helse. I slike tilfeller skal arbeidsgiver varsles med en gang og arbeidet skal stanses til Arbeidstilsynet har tatt stilling til om arbeidet kan fortsette. (aml § 6-3)

Om du som verneombud opplever at smittevern og tiltak ikke ivaretar arbeidstakernes interesser og utsetter arbeidstakerne for stor smitterisiko bør du ta dette opp med arbeidsgiver og gjøre en vurdering på om arbeidet må stanses.