Hopp til hovedinnhold

Varsling og etiske retningslinjer

I Fellesforbundet skal det være trygt å være og det skal være trygt å si fra om kritikkverdige forhold.

grafisk.png

Forbundet har utarbeidet etiske retningslinjer for tillitsvalgte og ansatte i hele organisasjonen, og vi har varslingsrutiner som skal være kjent for alle. Målet er å legge til rette for en positiv utvikling av hele organisasjonens kultur med det formål å utvikle fellesskapet og en atmosfære av åpenhet, tillit, stolthet og tilhørighet.

Vi vil bekjempe diskriminering, trakassering, uakseptabel oppførsel og kultur, korrupsjon og økonomisk mislighold.

I Fellesforbundet forventer vi at medlemmer, tillitsvalgte og ansatte sier ifra når de opplever eller oppdager ting som ikke er greit etter våre etiske retningslinjer, eller som bryter med normal oppførsel og normer.

Varsling i Fellesforbundet

I Fellesforbundet er vi glade for og stolte av å ha medlemmer og tillitsvalgte med ulikt kjønn, religion, politisk oppfatning, etnisitet, hudfarge, nasjonal opprinnelse, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, samlivsform og alder.

Ingen skal bli ulovlig eller urimelig forskjellsbehandlet på grunn av dette. Ingen skal oppleve trakassering eller seksuell trakassering når de er med på aktiviteter og engasjerer seg i Fellesforbundet.

Hva er å varsle?

Varsling er å si fra om ting som er kritikkverdige til noen som direkte eller indirekte har mulighet til å gjøre noe med det. Du kan varsle om kritikkverdige forhold du har blitt utsatt for, men det er også viktig å si fra dersom du ser at andre blir utsatt for noe.

Hva kan jeg varsle om?

Kritikkverdig forhold kan være:

 • forhold som kan medføre fare for liv og helse
 • mobbing, trakassering og seksuell trakassering
 • korrupsjon
 • maktmisbruk
 • underslag, tyveri og økonomiske misligheter
 • brudd på taushetsplikt
 • diskriminering
 • brudd på lovregulerte forpliktelser
 • brudd på forbundets interne retningslinjer og etiske regelverk 

Saker som normalt ikke vil regnes som varslingssaker vil være:

 • misnøye med forbundets saksbehandling og den hjelpen man har fått fra forbundet
 • uenighet med forbundets politiske vedtak.

Hvem varsler jeg til?

Det beste er om du sier fra til den eller de som er nærmest til å gjøre noe med det. Det kan være en kursleder, en avdelingsleder eller en økonomiansvarlig.

I noen tilfeller føler man seg kanskje ikke hørt, eller det kan være vanskelig å varsle fordi noen av disse er en del av saken eller man har ikke tillit til dem. Da kan man snakke med noen andre. Det kan for eksempel være en leder i et annet organisasjonsledd.

Hvordan varsler jeg?

I Fellesforbundet skal det være enkelt å si fra eller varsle om kritikkverdige forhold. Du kan varsle ved å ringe eller du kan sende brev. Du kan også bruke e-post, men den bør krypteres hvis den inneholder informasjon om personer. Du kan ta kontakt med varslingsutvalget for å få råd og veiledning hvis du lurer på om du skal varsle om noe.

Alle varslinger vil bli fulgt opp etter våre rutiner og du vil få beskjed om hva som blir gjort og hva som vil skje fram i tid.

Det skal være tydelig på arrangementer hvem som er ansvarlig og som man kan ta opp ting med. Avdelinger og klubber skal være kjent med varslingsrutinene, og med hvordan varsler skal behandles hos seg. De kan også søke råd hos det sentrale varslingsutvalget.

Den som det varsles mot skal som hovedregel også få komme til orde. I trakasseringssaker skal den som det varsles om alltid få mulighet til å komme med sin side av saken.

Varslingsutvalget

Hvis du ikke når frem så kan du alltid varsle til det sentrale varslingsutvalget. For saker som gjelder valgt ledelse skal du alltid varsle til det sentrale varslingsutvalget. I det sentrale varslingsutvalget sitter i dag