Hopp til hovedinnhold

Tilbake fra permittering

Hvordan skal det gjøres når folk skal tilbake på jobb etter permittering?

Det er ikke alltid sånn at alle ansatte går ut i permittering samme dag. Det er heller ikke slik at alle ansatte kommer tilbake samtidig etter permittering. Veldig ofte blir aktiviteten tatt gradvis ned, og ofte tas den også gradvis opp igjen.

Da melder spørsmålet seg om i hvilken rekkefølge man skal ta folk inn fra permittering.

De tillitsvalgte må tas med

På samme måte som når bedriften ønsker å permittere skal de tillitsvalgte tas med i drøftinger når folk skal tas inn igjen.

Det er to forhold der det ikke er noen diskusjon om folk skal tilbake eller ikke:

  1. Når man har vært permittert det maksimale antall uker permitteringsloven åpner for
  2. Når begrunnelsen/årsaken til permitteringen ikke lenger er tilstede

Når en av disse forutsetningene er til stede må bedriften enten ta folk inn i jobb, eller si dem opp.

Hvis man blir oppsagt mens man er permittert er det samme krav til saklighet og oppsigelsestid som ellers. Les mer om oppsigelser på www.fellesforbundet.no/for-tillitsvalgte

Hvis bedriften har en gradvis økning av aktiviteten, og vil ta inn flere folk etter hvert, må bedriften diskutere med de tillitsvalgte hvordan dette skal gjøres. Det beste hadde selvfølgelig vært om man ble enige med bedriften om dette før man permitterte, men det er det jo ikke alltid man tenker på når det er krise og kaos.

Kriteriene man bør legge til grunn når man skal ta folk inn igjen er ansiennitet og kompetanse (ansiennitet = hvor lenge du har vært ansatt i bedriften) (HA §7-2). Hvis det kun er kjøkkenet som skal åpnes på et hotell, så er det kanskje ikke bruk for så mange resepsjonister, men man bør ta inn de kokkene som har jobbet der lengst.

Hvis man skal avvike fra ansienniteten må bedriften komme med gode grunner for det.

Det skal settes opp en protokoll fra drøftingene mellom klubb og bedrift. Her er det viktig at de tillitsvalgtes syn kommer tydelig fram. Det er også viktig at det er lett forstå hva man har blitt enige om hvis man har blitt enig om noe.

Helt eller delvis permittert

Det er ulike måter og permittere på, og sånn er det også når aktiviteten i bedriften trappes opp igjen. Man kan ta folk inn delvis (for eksempel 50 % jobb og 50 % permittering). Da er det kanskje mulig å ta inn flere. Alternativet er jo å ta inn folk i 100 % stilling, men da er det kanskje færre som får komme tilbake. Dette er det også viktig at de tillitsvalgte er med å diskutere med ledelsen på bedriften.

Når ukene man har lov å være permittert er ute, eller begrunnelsen for permittering ikke gjelder lenger, skal man tilbake til den stillingsprosenten man hadde før man ble permittert. Hvis bedriften ønsker å gi lavere stillingsbrøk, eller vesentlig forandre arbeidsoppgaver permanent, må det gis en endringsoppsigelse på vanlig måte.

Uansett er det viktig å melde fra til NAV om alle endringer i arbeidsforholdet, så man ikke får problemer med dagpengene.

Når det gjelder regler for arbeid mens man er permittert, så les mer om det på www.fellesforbundet.no