Hopp til hovedinnhold

Prioriterte oppgaver for avdelingene

I 2022 fremheves to prioriterte oppgaver for avdelingene: Bedriftsbesøk og etter- og videreutdanning.

Stortingsbygningen.jpg

Organisasjonsbygging og rekruttering

Situasjonsbeskrivelse

De prioriterte oppgavene for 2022 har også i år tatt utgangspunkt i vedtak fra landsmøtet i 2019.

De siste to årene har forbundets administrasjon valgt ut noen konserner/kjeder/grupper av bedrifter hvor forbundet har ønsket å gjøre en særskilt organiseringsinnsats. Det har vært et vesentlig poeng at disse prosjektene settes ut i livet i samarbeid med de lokale avdelingene. I noen av disse prosjektene tar det lengre tid enn et år før det gir de resultatene man ønsker. Korona-situasjonen har lagt store hindringer i veien for at en del av prosjektene har kunnet bli gjennomført som planlagt. Derfor vil noen av prosjektene for 2021 videreføres inn i 2022.

Forbundet gjennomførte i 2014 og 2018 bedriftsbesøk hvor målet var å besøke alle bedrifter med tariffavtale. Disse besøkene ble tatt veldig godt imot ute på arbeidsplassene, og har bidratt til å knytte organisasjonen tettere sammen til et stort fellesskap. Forbundet vil gjennomføre en tilsvarende aktivitet i 2022. Målet med besøkene er å høre om de tillitsvalgte får utført jobben som tillitsvalgt på en god måte og lytte til innspill fra tillitsvalgte og medlemmer. I forbindelse med besøkene vil vi registrere og oppdatere opplysninger som kan gjøre organisasjonsarbeidet bedre, og gi oss oversikt over organisasjonen.

Det vil være forbundets administrasjon som vil ha ansvaret for gjennomføringen av bedriftsbesøkene, men dette kan ikke gjennomføres på en god måte uten aktiv deltakelse fra avdelinger og tillitsvalgte over hele landet.

Noe av det viktigste forbundet driver med er å jobbe for bedre overenskomster gjennom tariffoppgjørene. For å opparbeide så stor styrke som mulig i disse er det viktig at vi er mange, og at det er engasjement og bevegelse rundt kravene. Landsmøtet sa følgende om arbeidet opp mot tariffoppgjørene:

Landsmøtet mener vi må bruke oppmerksomheten tariffoppgjørene gir oss til å bevisstgjøre medlemmer og potensielle medlemmer på hvor viktig det er med tariffavtaler, og at vi har forhandlingsstyrke. I forbindelse med tariffoppgjørene må det gjennomføres en offensiv for å bidra til økt organisering, bred forslagsdebatt og stort engasjement og deltakelse ved uravstemningene. Når det er mulig bør temaer som kan bli viktige krav løftes frem så tidlig som mulig. Det vil gjøre det lettere å mobilisere til engasjement og deltakelse.

Derfor skal forbundet lage en plan for involvering og oppmerksomhet rundt tariffoppgjøret 2022. Som tidligere vil det være avgjørende for at vi lykkes at hele organisasjonen er med i arbeidet og drar i samme retning, men det viktigste bidraget vil nok gjøres av forbundets lokale avdelinger; hvordan man engasjerer medlemmer og tillitsvalgte helt fra diskusjon, skriving og innsending av forslag til gjennomføring av uravstemningene etter at forhandlingene er fullført.

I Landsmøteuttalelsen kommer frem følgende om arbeidet med skoleinformasjon og lærlinger:

Fellesforbundet er et lærlingforbund. Det er til enhver tid nesten 20 tusen lærlinger innenfor forbundets fagområder og mange av disse er ikke organisert. Det er viktig at det skapes forståelse for at lærlinger er en del av det ordinære arbeidslivet og trenger beskyttelse i form av medlemskap i forbundet. Lærlinger utgjør en stor gruppe som det er viktig å møte så tidlig som mulig, og gi plass i klubb og fagforeningsarbeidet. Informasjon på videregående skoler om fagbevegelsen vil derfor være en viktig innsatsfaktor. Det må derfor gjennomføres planmessig skoleinformasjon med oppfølging med tilbud om elevmedlemskap og oppfølging når de tegner lærlingkontrakt.

Forbundets arbeid med informasjon på skoler har vært betydelig redusert som følge av Korona-situasjonen. Det er derfor viktig at hele organisasjonen prioriterer lærlingepatruljene i 2022. Både de forbundet arrangerer selv, og de som er i regi av LO. Alle avdelinger bør stille med ressurser, enten egne ansatte, avdelingstillitvalgte og frikjøp unge medlemmer.

Mål

Fellesforbundet skal rekruttere 24 000 nye medlemmer og redusere antallet strøkne og utmeldte medlemmer.

Tiltak i regi av forbundet:

 • Gjennomføre særskilte organiseringsoffensiver mot utvalgte konsern/kjeder/grupper av bedrifter i samarbeid med aktuelle lokalavdelinger
 • Besøke tillitsvalgte og medlemmer i alle bedrifter med tariffavtale innenfor forbundets organisasjonsområde
 • Tilrettelegge for offensiv for økt organisering i forbindelse med tariffoppgjøret 2022.
 • Tilrettelegge for større oppslutning ved uravstemning i forbindelse med tariffoppgjøret 2022.

Tiltak i regi av avdelingene:

 • Delta i særskilte rekrutteringsoffensiver igangsatt av forbundet.
 • Delta i forbundets planlegging og gjennomføring av besøk i bedrifter med tariffavtale.
 • Gjennomføre offensiv for økt organisering, og for større oppslutning ved uravstemning i forbindelse med tariffoppgjøret 2022.
 • Fastsette konkrete rekrutteringsmål for antall nye medlemmer i avdelingen.
 • Gjennom samarbeid med forbundets regionale ungdomssekretærer gjennomføre skoleinformasjon, og delta på lærlingepatruljer.

 

Etter- og videreutdanning og overenskomstenes omfang

Situasjonsbeskrivelse

Fellesforbundet har vedtatt store ambisjoner både for å utvikle omfanget av overenskomstene og for etter- og videreutdanning. De siste årene har vi gjennom tariffrevisjonene og politisk arbeid fått løftet fagutdanning og synliggjort behovet for systematisk etter- og videreutdanning. Industrifagskolen og bransjeprogrammene er eksempler på dette.

Bransjeprogrammene for etterutdanning har hatt stor suksess, men det er i for stor grad knytta til bedrifter, klubber og avdelinger der forståelsen av dette arbeidet allerede finnes.

Hovedavtalen og overenskomstene har en rekke bestemmelser om rett til etter- og videreutdanning, og om partssamarbeid og drøftinger rundt framtidig kompetansebehov. Dette er bestemmelser som mange tillitsvalgte ikke kjenner til eller ikke bruker i egen bedrift.

Samtidig er det tatt tak i behovet for utvikling av omfanget på overenskomstene i tråd med endringene i arbeidsorganisering og kompetansekrav i mange av bedriftene og bransjene våre. Innenfor industrioverenskomsten pågår det et arbeid opp mot tariffrevisjonen 2022. Tilsvarende diskusjoner vil komme i andre overenskomstområder. Organisering av nye arbeidstakergrupper vil også ha kunne innebære nye og egne avtalebestemmelser og lønnssystem. Dette er endringer som vil få konsekvenser for hele organisasjonen, men kanskje mest i den enkelte klubb.

På begge områder trenger vi bredt engasjement i hele organisasjonen. Det er helt avgjørende å få aktivitet og forståelse i klubbene for å oppnå virkelig suksess.

Mål

Gjøre tilbud om etter- og videreutdanning reelt tilgjengelige og aktuelle for forbundets medlemmer. Jobbe for at klubbene i langt større grad benytter seg av bestemmelsene om retten til etter- og videreutdanning og at man tar opp temaet i drøftelser på den enkelte bedrift.

Styrke forståelsen for behov og konsekvenser av organisering av flere grupper innenfor overenskomstene.

Tiltak i regi av forbundet:

 • Styrke oppmerksomheten rundt etter- og videreutdanning
 • Iverksette tiltak for å øke aktiviteten på bedriftene for å ta i bruk bestemmelsene i hovedavtalen og overenskomstene om etter- og videreutdanning.
 • Utarbeide materiell og maler for kartlegging og drøfting av kompetanse og kompetansebehov for bruk i avdelinger og klubber
 • Arrangere samlinger og annen erfaringsutveksling rundt bruken av overenskomstenes omfangsbestemmelser og organisering av nye grupper arbeidstakere.

Tiltak for avdelingene:

 • Sette temaet etter- og videreutdanning på dagsorden i møter, kurs og konferanser.
 • Drive oppsøkende virksomhet i bedriftene for å få klubbene til å bruke verktøyene for å fremme etter- og videreutdanning for medlemmene.
 • I samarbeid med forbundet kartlegge tilbud og arbeide opp mot ulike lokale/regionale tilbydere av etter- og videreutdanning.
 • Rekruttere tillitsvalgte og andre til forbundets samlinger for erfaringsutveksling og opplæring i bruk av overenskomstenes bestemmelser.
 • Følge opp og gi bistand til klubbene i arbeidet med utvikling av overenskomstenes omfang.