Hopp til hovedinnhold

Prioriterte oppgaver for avdelingene

I 2024 fremheves tre prioriterte oppgaver for avdelingene: Organisasjonsbygging og rekruttering, Seriøst arbeidsliv og fagligpolitisk arbeid.

Forbundets prioriterte oppgaver for 2024 skal være arbeidet med Organisasjonsbygging og rekruttering, Seriøst arbeidsliv og fagligpolitisk arbeid.

I løpet av januar 2024 sender forbundet ut spørreundersøkelse angående avdelingens oppfølging av representantskapets prioriteringer. Alle avdelinger skal innen 31. mars 2024 besvare undersøkelsen.

Forbundsstyret legger fram en rapport for representantskapet i 2024 om gjennomføringen av de prioriterte arbeidsoppgavene med oversikt over hva som er gjort ide enkelte organisasjonsledd og hvilke resultater som er oppnådd.


Organisasjonsbygging og rekruttering

Bakgrunn:
Situasjonen rundt et tariffoppgjør er en viktig arena for bevisstgjøring av tariffavtalene, forhandlingsstyrke og agitasjon for organisering. Forbundet vil derfor gjennomføre offensiv for økt organisering i forbindelse med tariffoppgjøret i 2024.

Høy deltakelse ved uravstemning er viktig av flere grunner. Det gir oppgjøret nødvendig demokratisk legitimitet, det vitner om brei deltakelse og interesse for oppgjøret og jo flere av medlemmene som deltar, jo sterkere står også forbundet. Forbundet vil legge til rette slik at avdelingene kan gjennomføre tiltak som gir høy deltakelse ved uravstemning.

I de prioriterte oppgavene for 2023 ble det igangsatt særskilte tiltak med organisasjonsbygging og organisering i utvalgte bedrifter/konsern. Det har vært et vesentlig poeng at disse prosjektene settes ut i livet i samarbeid med forbundets avdelinger. Noen av disse prosjektene kan avsluttes i 2023, mens andre bør videreføres inn i 2024 for å oppnå best mulig effekt. Det kan også være at nye bedrifter/konserner fases inn.

Fellesforbundet har igangsatt et to-årig prosjekt med ansettelse av egen prosjektrådgiver som jobber direkte mot forbundets avdelinger. Prosjektets hovedmål er å bidra til at færre medlemmer havner på listene over strøkne, eller de som aktivt har meldt seg ut. I tillegg skal det utvikles og iverksettes tiltak som bidrar til å styrke tilhørigheten til Fellesforbundet generelt, og avdelingen/klubben man tilhører spesielt.

Det er forbundets avdelinger som skal utføre det faktiske arbeidet med dedikerte personer, men det er viktig at avdelingens ledere, styret og øvrige ansatte erkjenner hvor viktig og verdifullt dette arbeidet er. Vi ser også for oss at to eller flere avdelinger kan samarbeide om oppgaven. Målet er å bygge opp et faglig miljø for disse personene nasjonalt, som kan inspirere og motivere for oppgaven.

Mål
Fellesforbundet skal rekruttere 24 000 nye medlemmer, redusere antallet strøkne og utmeldte medlemmer.

Tiltak i regi av forbundet:

 • Tilrettelegge for offensiv for økt organisering og større oppslutning ved uravstemning i forbindelse med tariffoppgjøret 2024.
 • Gjennomføre organiseringsoffensiv i samarbeid med avdelingene overfor enkelte bransjer eller større bedrifter/konserner med bl.a. frikjøp av ressurspersoner.
 • Videreføre prosjekt for å styrke tilhørighet og beholde medlemmer med aktuelle lokale avdelinger.


Tiltak i regi av avdelingene:

 • Gjennomføre offensiv for økt organisering og større oppslutning ved uravstemning i forbindelse med tariffoppgjøret 2024. 
 • Delta i særskilte rekrutteringsoffensiver igangsatt av forbundet.
 • Delta i prosjekt for å styrke tilhørighet og beholde medlemmer igangsatt av forbundet.
 • Fastsette konkrete organiseringssmål for antall nye medlemmer i avdelingen.


Seriøst arbeidsliv, kampen fortsetter

Bakgrunn
Fellesforbundet har gjennom mange år jobbet for et seriøst arbeidsliv og mot sosial dumping og a-krim. Vi har fått gjennomslag for stadig nye virkemidler og tiltak. En utfordring vi har hatt opp igjennom har vært hindre omgåelser og få regelverket til å fungere.

Etter de rød-grønnes valgseier høsten 2021 har forbundet fått gjennomslag for våre krav fra Landsmøtet 2019.

Fra 1. april 2023 er hovedregelen i alle bransjer i hele landet at kun vikarinnleie er tillatt. Bare bedrifter med tariffavtale med organisasjon med innstillingsrett kan leie inn ut over denne hovedregelen – forutsatt at det er inngått avtale med tillitsvalgte.

Lovens grense mellom innleie og entrepriser er tydeliggjort for unngå omgåelser, og innleide har fått rett til fast ansettelse hos innleier etter tre års sammenhengende innleie. På byggeplasser i Oslo, Viken og Vestfold er det nå innført forskrift med forbud mot alle former for innleie fra bemanningsforetak.

Videre er den den kollektive søksmålsretten gjeninnført, den generelle adgangen til midlertidige ansettelser er fjernet, retten til heltid er styrket og arbeidsmiljølovens arbeidstakerbegrep er skjerpet for å bekjempe bruk av falske selvstendige. Myndighetene har også en godkjenningsordning for bemanningsforetak på trappene.

Hovedformålet med det nye innleieregelverket er å styrke grunnbemanningen og å sikre faste og hele stillinger i produksjonsbedriftene – og dermed også å styrke det organiserte arbeidslivet. 

Forbundet startet arbeidet med et omfattende informasjons- og opplæringsopplegg om det nye regelverket knyttet til innleie og heltid allerede høsten 2022, under overskriften «Flere faste og hele stillinger». I 2023 var faste hele stillinger et prioritert område for Fellesforbundet.

Det er for tidlig å fastslå effekten av lovendringene, og det viktigste fremover er fortsatt å få det nye regelverket til å virke. Det er betydelig politisk motstand mot det nye regelverket, og seierne som er vunnet må forsvares i tida framover.

Dette arbeidet bør derfor prioriteres også i 2024.

Mål:
Fellesforbundet skal bygge kompetanse i vårt tillitsvalgtsapparat og jobbe for å styrke kontroll og sanksjonsmulighetene i regelverket, slik at det nye regelverket blir effektivt.

Tiltak i regi av forbundet

 • Arbeide politisk for å styrke tilsynsetatenes oppfølging av det nye regelverket for at vi skal få effektive tiltak og sanksjoner som fører til adferdsendring i virksomhetene.
 • Videreføre aktivitetene fra "Flere faste og hele stillinger". 
 • Bidra til å skolere tillitsvalgte, i alle bransjer, slik at de er godt rustet til å kjempe for faste ansettelser i stedet for innleie.


Tiltak i regi av avdelingene

 • Utarbeide/oppdatere lokale handlingsplaner for et seriøst arbeidsliv.
 • Arrangere kurs og konferanser for skolering av tillitsvalgte.
 • Opprette bransjevise samlingspunkter for tillitsvalgte slik at de kan støtte hverandre i arbeidet for flere
  faste ansatte.
 • Følge opp og bistå tillitsvalgte i særlig utsatte bransjer og bedrifter slik at de tillitsvalgte evner å bruke
  det nye regelverket i tråd med intensjonene.
 • Bidra til at tips om ulovlig innleie eller andre omgåelser av regelverket sendes til Arbeidstilsynet.


Fagligpolitisk arbeid

Bakgrunn
Fagligpolitisk arbeid er en viktig for forbundet. Tradisjonelt har forbundet hatt fagligpolitisk arbeid som en prioritert oppgave i valgår. Valgene er selvsagt viktige, men politikken skapes og gjennomføres hver eneste dag i partier og folkevalgte organer. Dersom forbundet skal stå i bedre posisjon til å påvirke politikken så trengs det en kontinuerlig satsning. Alle ledd i organisasjonen inkluderes, særlig ungdom.

Forbundet har til kommune- og fylkestingsvalget flere hundre medlemmer på valglistene til de politiske partiene. Flere av disse vil bli valgt inn i viktige posisjoner i kommuner og fylker. Det vil være særlig viktig å følge opp disse tidlig i sin folkevalgte karriere for å sikre mest mulig gjennomslag for politikken og best mulig opplevelse for den enkelte som folkevalgt.

Mål:
Øke engasjementet og deltakelse i fagligpolitisk arbeid blant medlemmene.

Tiltak i regi av forbundet

 • Bidra med fakta og argumentasjon om viktige saker for Fellesforbundet.
 • Bistå folkevalgte som er medlemmer i Fellesforbundet med skolering og relevant informasjon.
 • Lage argumentasjonsflak og maler for avisinnlegg.


Tiltak i regi av avdelingene

 • Styrke det fagligpolitiske samarbeidet med de politiske partiene lokalt.
 • Løfte medlemmer som ønsker å engasjere seg i politiske partier.
 • Utarbeide oversikt og plan for påvirkning av partiprogram og nominasjonsprosesser.