Hopp til hovedinnhold

Prioriterte oppgaver for avdelingene

I 2021 fremheves to prioriterte oppgaver for avdelingene: Stortingsvalget og organisasjonbygging/rekruttering.

Stortingsbygningen.jpg

Organisasjonsbygging og rekruttering

Med bakgrunn i Korona-epidemien har flere av tiltakene i de prioriterte oppgavene for 2020 av naturlige årsaker blitt betydelig redusert i omfang. For å sikre god oppfølging av landsmøteuttalelsen «Organisasjonsutvikling og rekruttering» og derigjennom ved årlige prioriteringer, vil flere tiltak fra 2020 bli videreført i 2021.

I 2020 er det igangsatt arbeid med å innhente erfaringer fra fagforeninger i inn- og utland samt egne avdelinger, som har gjort et godt arbeidet med å få medlemmer til å være medlem lengre. Disse erfaringene skal være med å danne grunnlaget for en ny strategi for å beholde medlemmer.

I landsmøteuttalelsen fremkommer bl.a. følgende som vil danne grunnlag for tiltak i forbundets regi:

"Møteplasser og nettverksbygging innenfor de ulike fagene, i ungdomsarbeidet og kvinneorganisering bidrar til å utløse aktivitet som er med på å styrke engasjementet i organisasjonen, men er ikke erstatning av formelle møter.

Slike nettverk kan gå på tvers av avdelinger og forbund. Landsmøtet mener at det må arbeides videre med nettverksbygging i landsmøteperioden, og vil spesielt peke på behovet for et nettverk for kvinner i manns-dominerte yrker."

"Landsmøtet mener det er viktig at bedrifter og forbrukere skal kunne finne leverandører med tariffavtale på en enkel måte.

I landsmøteperioden må det utvikles nettbasert oversikt over hvilke bedrifter som har inngått tariffavtale med Fellesforbundet. Oversikten bør være lett tilgjengelig, og bør inkludere alle bransjer som inngår i våre organisasjonsområder."

Fellesforbundet er et lærlingeforbund. Det er til enhver tid nesten 20 tusen lærlinger innenfor forbundets fagområder og mange av disse er ikke organisert. Det er viktig at det skapes forståelse for at lærlinger er en del av det ordinære arbeidslivet og trenger beskyttelse i form av medlemskap i forbundet.

Lærlinger utgjør en stor gruppe det er viktig å møte så tidlig som mulig, og gi plass i klubb og fagforeningsarbeidet. Fellesforbundet har bidratt til at LO i samarbeid med LO-forbundene skal gjennomføre lærlingepatruljer.

Fellesforbundet vil fremdeles ha et selvstendig ansvar for at lærlingepatruljer vil bli gjennomført på en god måte i sine områder.

Fellesforbundet har oppnådd mye i sitt arbeid for å begrense innleie og øke andelen faste ansatte i bedriftene, bla. gjennom kampanjen "Flere faste jobber!" i 2019. Vi har fått på plass strengere regler i arbeidsmiljøloven rundt innleie av arbeidskraft, og avklart hvem og hvordan det kan settes i verk sanksjoner mot de som bryter reglene.

Men regler har ingen funksjon hvis man ikke tar dem i bruk. Derfor er neste steg i arbeidet for flere faste ansatte og færre innleide å understøtte det arbeidet som medlemmer og tillitsvalgte utfører i sine bedrifter. Det er bedriftene som kan ansette flere fast.

Arbeidstilsynet bør først og fremst konsentrere seg om de uorganiserte bedriftene i sine tilsyn, sånn at det ikke blir en konkurransevridning i de organiserte bedriftenes disfavør. Dette betyr ikke at de tillitsvalgte ikke kan bruke A-tilsynet for å forsterke sine krav i jobben for flere faste ansatte og mindre innleie på sin arbeidsplass.

For å forebygge frustrasjon og få en mest effektiv utnyttelse av felles ressurser er det viktig at forbundets avdelinger oppretter kontakt med det lokale Arbeidstilsynet for å avklare prioriteringer i tilsynsarbeidet, videre samarbeid og avstemme forventninger. Det kan også være lurt å snakke om hvordan tips fra avdeling og tillitsvalgte skal følges opp.

Det er også viktig at man følger opp utviklingen i ulike områder i landet gjennom undersøkelser og rapporter der man ha kapasitet til det. 

Mål

Fellesforbundet skal rekruttere 22 000 nye medlemmer og få flere aktive klubber og gode tillitsvalgte i bedriftene.

Flere fast ansatte - færre innleide og midlertidige ansatte i norske bedrifter

Tiltak i regi av forbundet:

 • Gjennomføre rekrutteringsoffensiv i samarbeid med avdelingene overfor enkelte bransjer eller større bedrifter/konserner med bl.a. frikjøp av ressurspersoner.
 • Utarbeid ny strategi for å beholde medlemmer
 • Det skal igangsettes arbeid med nettverk for kvinner i manns-dominerte yrker
 • Det skal utvikles nettbasert oversikt over hvilke bedrifter som har inngått tariffavtale med Fellesforbundet.
 • Gjennom samarbeid med forbundets avdelinger gjennomføre lærlingepatruljer
 • Samarbeide med Arbeidstilsynet om avklaring av prioriteringer og håndheving av innleieregelverket
 • Holde resten av organisasjonen orientert om utviklingen på innleieområdet. Bidra til møteplasser hvor tillitsvalgte kan dele erfaringer og utvikle metodikk for å få flere faste ansatte på sin arbeidsplass

Tiltak i regi av avdelingene:

 • Delta i særskilte rekrutteringsoffensiver igangsatt av forbundet.
 • Gjennom samarbeid med forbundets regionale ungdomssekretærer gjennomføre lærlingepatruljer.
 • Ta initiativ til, og legge til rette for, møteplasser hvor tillitsvalgte kan dele erfaringer og utvikle metodikk for å få flere faste ansatte på sin arbeidsplass
 • Opprette kontakt med arbeidstilsynet lokalt 
 • Fastsette konkrete rekrutteringsmål for antall nye medlemmer i avdelingen.

Stortingsvalget 2021

Fellesforbundet har hatt valgkamp som prioritert oppgave gjennom flere valg. Valgene er en viktig del av forbundets fagligpolitiske arbeid. Landsmøte i 2019 vedtok følgende knyttet til stortingsvalget 2021:

Landsmøtet meiner det må bli ei sentral oppgåve for Fellesforbundet i å arbeida for at valresultatet i 2021 sikrar at regjeringa Solberg får avløysing. Landsmøtet meiner vi hadde gode erfaringar med den raudgrøne regjeringa.

Dersom valresultatet i 2021 tilseier det, meiner landsmøtet at det naturlege utgangspunktet for ei ny regjering må baserast på eit samarbeid mellom Arbeidarpartiet, SV og Senterpartiet.

Det kan også finnast breiare løysingar. Føresetnaden for slike alliansar må vera ei regjeringsplattform som prioriterer ein politikk for å få fleire i arbeid, eit sterkt organisert arbeidsliv, kamp mot sosial dumping, offentleg eigarskap til naturressursar, aktiv klimapolitikk, vidareutvikling av petroleumsnæringa, styrking av det statlege verkemiddelapparatet i industri- og næringspolitikken, betre velferd og utjamning av levekår.

Siden 2013 har Norge hatt den mest høyreorienterte regjeringen i etterkrigstiden. Selv etter FrP trakk seg ut av regjeringen i januar 2020 styrer regjeringen på den samme plattformen som Høyre, FrP, Venstre og KrF ble enige om da Frp satt i regjering.

Selv om regjeringen formelt sett er en mindretallsregjering og det er mulig med andre flertall på Stortinget er statsbudsjettene og politikken i det store og hele fortsatt svært høyreorientert.

Dette har vi sett flere eksempler på. Det startet med angrep på arbeidsmiljøloven og har fortsatt med en passiv næringspolitikk, svake tiltak i kampen mot sosial dumping og smålige kutt i rettigheter til vanlig arbeidsfolk.

Samtidig har politikken blitt mer fragmentert og polarisert. Flere tidligere småpartier som gjør det godt på målingene og den offentlige debatten har blitt stadig «hardere» og populistisk.

Regjeringspartiene og FrP har ikke hatt flertall på målingene på lang tid. Men det er ingen grunn til å tro at et regjeringsskifte er åpenbart av den grunn. Det vil kreve stor innsats å få til et skifte. Støtte og mobilisering blant fagbevegelsen er avgjørende for å sikre et dette.

Mål

Fellesforbundet skal med bakgrunn i landsmøtets vedtak i 2019, på alle nivå i organisasjonen, arbeidet for et stortingsvalgresultat som gir regjeringsskifte i 2021.

Tiltak i regi av forbundet:

 • Utarbeide valgkampmateriell, både på papir og som kan brukes digitalt.
 • Løfte saker Fellesforbundet er opptatt av.
 • Lage digitale kampanjer som også kan benyttes lokalt.
 • Delta på arrangementer, skolering og valgkampaktiviteter.
 • Mobilisere medlemmer til å bruke stemmeretten.

Tiltak i regi av avdelingene:

 • Drive fagligpolitisk skolering av medlemmer og tillitsvalgte.
 • Lage og gjennomføre planer for valgkampen.
 • Mobilisere medlemmer til å delta på valgkampaktiviteter, og bruke stemmeretten.