Hopp til hovedinnhold

Prioriterte oppgaver for avdelingene

Tariffoppgjøret preger hele 2020. I år vil vi prioritere å rekruttere nye medlemmer og slik sørge for økt organisering.

Organisasjonsbygging og rekruttering

Situasjonen rundt et tariffoppgjør er en viktig arena for bevisstgjøring av tariffavtalene, forhandlingsstyrke og agitasjon for organisering. Forbundet vil derfor gjennomføre offensiv for økt organisering i forbindelse med tariffoppgjøret i 2020.

Høy deltakelse ved uravstemning er viktig av flere grunner. Det gir oppgjøret nødvendig demokratisk legitimitet, det vitner om brei deltakelse og interesse for oppgjøret og jo flere av medlemmene som deltar, jo sterkere står også forbundet. Forbundet vil legge til rette slik at avdelingene kan gjennomføre tiltak som gir høy deltakelse ved uravstemning.

I de prioriterte oppgavene for 2019 ble det igangsatt særskilte tiltak med organisering i utvalgte bedrifter/konsern. Noen av disse prosjektene kan avsluttes i 2019, mens andre bør videreføres inn i 2020. Det kan også være at nye bedrifter/konserner fases inn. Særlig med tanke på sammenslåingen med Norsk Transportarbeiderforbund.

Fellesforbundet rekrutterer mange nye medlemmer hvert år. Dessverre så mister vi også mange, slik at effekten av ny-organiseringen ikke blir så stor som ønskelig.

Undersøkelsen blant utmeldte og strøkne medlemmer i 2019 underbygger behovet for å innhente erfaringer andre fagforeninger i inn- og utland samt egne avdelinger har gjort et godt arbeidet med å få medlemmer til å være medlem lengre. Disse erfaringene skal være med å danne grunnlaget for en ny strategi for å beholde medlemmer.

Fellesforbundet er et lærlingforbund. Det er til enhver tid nesten 20 tusen lærlinger innenfor forbundets fagområder og mange av disse er ikke organisert. Det er viktig at det skapes forståelse for at lærlinger er en del av det ordinære arbeidslivet og trenger beskyttelse i form av medlemskap i forbundet.

Lærlinger utgjør en stor gruppe som det er viktig å møte så tidlig som mulig, og gi plass i klubb og fagforeningsarbeidet. Fellesforbundet har nå bidratt aktivitet til at LO i samarbeid med LO-forbundene skal gjennomføre lærlingpatruljer. Fellesforbundet vil fremdeles ha et selvstendig ansvar for at lærlingepatruljer vil bli gjennomført på en god måte i sine områder.

Mål

Fellesforbundet skal rekruttere 22 000 nye medlemmer og få flere aktive klubber og gode tillitsvalgte i bedriftene.

Tiltak i regi av forbundet:

 • Tilrettelegge for offensiv for økt organisering og større oppslutning ved uravstemning i forbindelse med tariffoppgjøret 2020.
 • Gjennomføre rekrutteringsoffensiv i samarbeid med avdelingene overfor enkelte bransjer eller større bedrifter/konserner med bl.a. frikjøp av ressurspersoner.
 • Innhente erfaringer som kan gi et godt grunnlag for å lage strategier for å beholde medlemmer.

Tiltak i regi av avdelingene:

 • Gjennomføre offensiv for økt organisering og større oppslutning ved uravstemning i forbindelse med tariffoppgjøret 2020.
 • Delta i særskilte rekrutteringsoffensiver igangsatt av forbundet.
 • Gjennom samarbeid med forbundets regionale ungdomssekretærer gjennomføre lærlingpatruljer.
 • Fastsette konkrete rekrutteringsmål for antall nye medlemmer i avdelingen.

Fagligpolitisk arbeid

Fellesforbundet har tradisjonelt hatt valg som en prioritert oppgave i valgår. Valgene er selvsagt viktige, men det fagligpolitiske arbeidet skjer hele tiden. Politikere vedtar lover og regler fortløpende og partiene arbeider med sine programprosesser og nominasjoner til valg i mellomvalgsår. Dersom forbundet skal stå i bedre posisjon til å påvirke politikken trengs det en kontinuerlig satsning. Alle ledd i organisasjonen inkluderes, særlig ungdom.

Godt fagligpolitisk arbeid er avgjørende for å få gjennomslag for politikken som vil bli vedtatt på landsmøtet. Styrkingen av det fagligpolitiske arbeidet er derfor spesielt viktig året etter et landsmøte og politikken fra landsmøte vil være et naturlig fokus for det fagligpolitiske arbeidet.

Mål:

Øke engasjementet og deltakelse i fagligpolitisk arbeid blant medlemmene.

Tiltak i regi av forbundet

 • Bidra med fakta og argumentasjon om viktige saker for Fellesforbundet
 • Bistå folkevalgte som er medlemmer i Fellesforbundet med relevant informasjon
 • Lage argumentasjonsflak og maler for avisinnlegg
 • Evaluere skoleringsopplegget for det fagligpolitiske arbeidet.

Tiltak i regi av avdelingene

 • Styrke det fagligpolitiske arbeidet med de politiske partiene lokalt.
 • Løfte medlemmer som ønsker å engasjere seg i politiske partier.
 • Utarbeide oversikt og plan for påvirkning av partiprogram og nominasjonsprosesser.
 • Øke antall deltakere på fagligpolitiske skoleringer.