Hopp til hovedinnhold

Allmenngjøring

Allmenngjøring av tariffavtaler innebærer at deler av en tariffavtale gjøres gjeldende for alle som utfører arbeid av den art som avtalen omfatter. Det betyr at det er ulovlig å lønne noen under minstelønnssatsene og andre allmenngjorte vilkår.

Per i dag er det allmenngjøringsforskrifter i seks av Fellesforbundets bransjer:

 • Bygg
 • Skips- og verftsindustrien
 • Jordbruk og gartneri
 • Godstransport på vei
 • Persontransport med turbil
 • Hotell, restaurant og catering

Du finner informasjon om gjeldende satser og vilkår for de ulike bransjene på Arbeidstilsynets nettsider.

Minstelønnssatsene i allmenngjøringsforskriftene følger satsene i tariffavtalene de er basert på. Etter lønnsoppgjørene oppjusteres satsene.

Arbeidstilsynet skal kontrollere at arbeidsgiverne følger allmenngjøringsforskriftens bestemmelser om minstelønn. Ved brudd på reglene kan Arbeidstilsynet gi virksomhetene pålegg, tvangsmulkt, stanse arbeidet, eller anmelde forholdet til politiet.

Blir du medlem i Fellesforbundet kan du få hjelp til å kreve den minstelønna du har rett på. Dersom flere organiserer seg, kan dere kreve en ordinær tariffavtale i bedriften. Tariffavtalene gir arbeidstakerne langt flere tillegg og rettigheter enn allmenngjøringsforskriftene, som blant annet:

 • Høyere lønn for mange arbeidstakere
 • Lønnstillegg for arbeid på kveld, helg og natt
 • Høyere overtidsgodtgjørelse
 • Ekstra ferie og feriepenger
 • Avtalefestet pensjon (AFP)
 • To uker betalt pappapermisjon i forbindelse med fødsel