Hopp til hovedinnhold

Allmenngjøring i hotell, restaurant og catering

Det er forbudt å lønne hotell-, restaurant- og cateringarbeidere mindre enn satsene i allmenngjøringsforskriften. Nedenfor finner du oversikt over minstelønnssatser, ut i fra alder, hvor lenge du har jobbet, og om du har tariffavtale eller ikke. Satsene gjelder fra 1. juni 2019.

Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter gjelder enten arbeidstakerne er fagorganiserte eller ikke, enten de er norske eller utenlandske, og uansett hvor i landet de jobber. 

Dette er de påbudte minstelønnssatsene fra 1. juni 2019, for alle som jobber i overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter. (PDF)

Minstelønnssatsene i allmenngjøringsforskriften følger satsene i tariffavtalen de er basert på. Etter lønnsoppgjørene oppjusteres satsene.

Hva er en tariffavtale, og hvordan får jeg det på min arbeidsplass?

Arbeidstilsynet skal kontrollere at arbeidsgiverne følger allmenngjøringsforskriftens bestemmelser om minstelønn. Ved brudd på reglene kan Arbeidstilsynet gi virksomhetene pålegg, tvangsmulkt, stanse arbeidet, eller anmelde forholdet til politiet.

Blir du medlem i Fellesforbundet kan du få hjelp til å kreve den minstelønna du har rett på. Dersom flere organiserer seg, kan dere kreve en ordinær tariffavtale i bedriften. Tariffavtalen for hotell, restaurant og catering gir arbeidstakerne langt flere tillegg og rettigheter enn allmenngjøringsforskriften, som blant annet:

  • Høyere lønn for dem med fagbrev og/eller praksis
  • Lønnstillegg for arbeid på kveld, helg og natt
  • Høyere overtidsgodtgjørelse
  • Ekstra ferie og feriepenger
  • Avtalefestet pensjon (AFP)
  • To uker betalt pappapermisjon i forbindelse med fødsel

For mer informasjon om allmenngjøring av tariffavtaler, se:

Allmenngjøring av tariffavtaler – en veileder for tillitsvalgte  
Arbeidstilsynet
Fafo Østforum