Hopp til hovedinnhold

Informasjon etter felles rådsmøte 27.02.2023

Informasjon etter felles møte i tariff-/bransjeråd avis og grafisk 27.02.2023

Det tilligger de to tariff-/bransjerådene i fellesskap å behandle saker knyttet til Grafisk Utdannignsfond og Grafisk Stipendordning.

Når det gjelder Grafisk Utdanningsfond ble det vedtatt at Kristin Gjestrum overtar Fellesforbundets plass i sekretariatet etter Niels Edvard Killi.

Styrerepresentasjonen i Grafisk Utdanningsfond er uendret.

Når det gjelder Grafisk Stipendordning ble beretningen godkjent.

Det ble videre godkjent søknader om særskilte kompetanseaktiviteter fra en avdeling og en klubb.

 

Beretning grafisk stipendordning for kompetanseheving 2022 
Grafisk stipendordning for kompetanseheving er opprettet etter vedtak i forbundsstyret i tidligere NGF. Stipendordningens årlige midler følger av rammevedtak i Grafisk 

Utdanningsfond. Stipendordningen administreres av tariff/bransjeråd avis og grafisk som i fellesskap treffer alle avgjørelser vedrørende bruk av de årlige overføringene fra Grafisk Utdanningsfond. 

 

A: Yrkesrettet kurs – stipend til kompetanseheving 

Stipendordningen gjelder for yrkesaktive medlemmer og arbeidssøkende medlemmer, herunder medlemmer under yrkesmessig omskolering eller rehabilitering. Rett til å søke stipend har medlemmer som har innbetal ordinær kontingent i 52 uker, og som har innbetalt avgift til Grafisk Utdanningsfond. Medlemmer som har mottatt maksimum stipend to ganger, må innbetale kontingent i 52 uker for på ny å være berettiget til stipend. 

 

Fondet behandlet 3 søknader i 2022, (9 i 2021). 

 

Bevilgede stipender fordeler seg som følger etter kjønn: 

1 menn –100 % 

0 kvinner –0 % 

Det er en dramatisk nedgang i antall søknader og det er alt for få som benytter seg av stipendordningen. 

 

Stipendordningen bevilget en støtte til avdeling 850 på kroner 30 000,- til deltakelse på studietur til arrangementet "We love graphic design" 1. oktober 2022 i København. 

 

 Videre har stipendordningen utbatalt støtte til avdeling 850 på kroner 100 000,- til "Visibel fagdagene" (https://visibeldagene.no/ ) 16. – 17. mars 2022, som er et faglig arrangement i samarbeid mellom IGM, Grafill, Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon, Fellesforbundet og DOGA. Støtte til tiltaket ble gitt i 2021, men arrangementet ble utsatt til 2022 og støtten betalt ut etter gjennomføring.