Hopp til hovedinnhold

Fastlandsindustri – Industriutvikling og klimaforpliktelser henger sammen

Fellesforbundet mener at Norge må ha mer industri og økt verdiskaping. Vi må både satse på å bygge mer industri, samtidig som vi kutter utslippene av klimagasser.

200120-industriarbeidere.jpg

Vi mener at vi fortsatt skal satse på å videreutvikle vår petroleumsaktivitet. Samtidig må vi forberede oss på at den kan bli mindre. Da må både reduksjonen erstattes, samtidig med at vi minsker det store handelsunderskuddet Norge har i dag, når vi ser bort fra eksporten av olje og gass. 

Hvordan kan vi få dette til:

  • Den største innsatsen må rettes mot næringer der Norge er ledende, konkurransedyktige og lønnsomme. Det er innenfor marin og maritim sektor, offshore-/petroleumsnæringen, fornybar energi, klimaeffektive bygg, skogbaserte næringer og kraftforedlende industri. Derfor vil vi ha et eget industridepartement.
  • Industrien har lenge tilpasset seg stadig strengere miljøkrav, noe som har styrket vår konkurranseevne. Utvikling av miljøteknologiske tjenester og produkter bidrar til både å løse klimakrisen og til å bygge nye og framtidsrettede markeder og arbeidsplasser.
  • Når myndighetene legger oppdrag ut på anbud eller gir konsesjoner norsk industris styrker vektlegges i utformingen og tildelingen av oppdrag. Kontraktene må utformes slik at leverandørers evne til leveringspresisjon, byggetid m.m. vektlegges sterkere enn i dag, og at klima- og miljøkrav får en reell og riktig verdi. Kriterier for ordnede arbeidsvilkår, kompetanse og HMS må vektes høyere. Med andre ord: Norge må utnytte de muligheter vi har på en bedre måte enn i dag for at norsk industriskal få og vinne kontrakter.
  • Norge har store skogressurser, og skog- og trenæringen utgjør en av våre få komplette verdikjeder. Skogen spilte en stor rolle for fremveksten av norsk industri, og vil være avgjørende i utviklingen også av fremtidens. Tiden er overmoden for å løfte fram verdikjeden skog og tre som et strategisk satsingsområde i næringspolitikken. De vil kunne gi mange nye arbeidsplasser og økte inntekter for landet.
  • Siden 1970 har verdens forbruk av naturressurser tredoblet seg. Denne utviklingen kan ikke fortsette. Gjenvinning er løsningen og norsk industri må ta del i den. Derfor må det etableres en bred gjenvinningsindustri som gir arbeidsplasser og klimagasskutt. Myndighetene i samarbeid med næringslivetmå lage en strategi for dette.
  • Staten må spille en sentral rolle for å få dette til, slik staten i tidligere tider gjennom eierskap, økonomiske midler og samarbeid har lykkes i å utvikle vår industri.