Hopp til hovedinnhold

Handlingsplan mot høyreekstremisme

Målet med handlingsplanen er å engasjere medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i problemstillinger knyttet til ekstremisme, og da spesielt høyreekstremisme.

Handlingsplan i tre deler

Fellesforbundet mener at ekstremisme må bekjempes gjennom økt kunnskap og engasjement i befolkningen.

Norge har de siste ti årene vært utsatt for to terrorangrep, i 2011 mot regjeringskvartalet og på Utøya og i 2019 i drapet på Johanne Zhangija Ihle-Hansen og angrepet på Al-Noor moskeen i Bærum. For 20 år siden ble Benjamin Hermansen drept ene og alene på grunn av hans hudfarge. Alle disse angrepene var utført av høyreekstremister.

Fellesforbundets landsmøte i 2019 vedtok følgende:

Kampen mot ekstremisme har alltid stått sentralt i arbeiderbevegelsens historie. Derfor kan vi ikke sitte stille og se på den høyreekstremismen som har vokst seg altfor stor i Europa og resten av verden. Hvordan vi som samfunn svarer på fremveksten av slike krefter sier mye om oss. Vi har svart med åpenhet og demokrati.

I tillegg til å øke politiets ressurser og kompetanse om ekstremisme, mener Fellesforbundet at ekstremisme må bekjempes gjennom økt kunnskap og engasjement i befolkningen. En plan for arbeid mot høyreekstremisme skal legges frem for forbundsstyret og forbundet skal arbeide for at LO også lager en plan.

Denne handlingsplanen skal bidra til å styrke Fellesforbundets arbeid mot høyreekstremisme og rasisme. Denne kampen er et kontinuerlig arbeid og det kan bli behov for å utvide og endre tiltakene som foreslås i dette dokumentet.

Bakgrunn

22. juli 2011 ble 77 mennesker drept i terrorangrepet i Oslo og på Utøya. Dette var de verste terrorhandlingene på norsk jord siden andre verdenskrig. På Utøya var det AUF sin årlige sommerleir som var målet for angrepet. Totalt ble 69 mennesker drept på Utøya, de fleste var ungdommer og de to yngste bare 14 år.

I dagene etter angrepet var det naturlig for fagbevegelsen å åpne dørene sine og gi AUF ungdommen en plass å samles. Fellesforbundet var av de første som bidro da de åpnet sine lokaler på Lilletorget.  

Fagbevegelsen har alltid vært en anti-rasistisk, anti fascistisk og anti nazistisk organisasjonen. Vi har kjempet mot disse ekstreme kreftene og flere av bevegelsens medlemmer har blitt drept i denne kampen: i fronten mot Francos diktatur, mot den nazistiske okkupasjon under 2. verdenskrig og på jobb for fagbevegelsen på Utøya i 2011.

Vi skylder disse menneskene å ta kampen videre.

Målsetting 

Målet med handlingsplanen er å engasjere medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i problemstillinger knyttet til ekstremisme, og da spesielt høyreekstremisme. Vi har som mål at tiltakene vil bidra til å skape nettverk og arenaer for erfaringsutveksling mellom medlemmer og tillitsvalgte.

Fellesforbundet har tre hovedmålsettinger med handlingsplanen

  1. Øke kunnskapen om høyreekstremisme og rasisme.
  2. Gi medlemmer verktøy og kompetanse til å identifisere og bekjempe høyreekstremisme og rasisme.
  3. Internasjonalt samarbeid

Øke kunnskapen om høyreekstremisme og rasisme

Skal vi klare å bekjempe høyreekstremisme må vi ha mer kunnskap om den. Begrepet er kontroversielt og det blandes ofte med andre begreper som for eksempel populisme. For å ha troverdighet i kampen mot ekstremisme må vi vite hva det er og hvordan den oppstår.

Høyreekstremisme

Høyreekstremisme er svært ytterliggående holdninger på den politiske høyresiden. Det brukes både om partier, bevegelser, grupperinger, enkeltstående aktivister og nettsteder.

Høyreekstremisme forbindes gjerne med anti-demokratiske holdninger, rasisme, fremmedfiendtlighet, etnisk nasjonalisme, konspirasjonsteorier, autoritarianisme – og i noen tilfeller også politisk vold.

De mest kjente ideologiske retningene innenfor høyreekstremisme er nynazisme og facisme. Noen forskere mener også at den såkalte kontrajihad-bevegelsen er høyreekstrem.

(Kilde: Store norske leksikon)

En grunnpilar i høyreekstremisme er rasisme. Man kan ikke være høyreekstremist uten å være rasist. Vi nødt til å adresse rasismen når vi skal kjempe mot høyreekstremismen.

Fellesforbundets medlemmer opplever rasisme i hverdagen, både som arbeidstaker og som enkeltmenneske. Det er derfor viktig at Fellesforbundet gir tillitsvalgte, medlemmer og ansatte kunnskap og verktøy til å si ifra når de ser og møter rasisme og høyreekstremisme.

Tre hovedbetydninger av rasisme

1. Når arvelige biologiske egenskaper legges til grunn for å dele inn mennesker i påståtte "raser", snakker vi om klassisk rasisme.

2. Den andre hovedformen for rasisme, kulturrasismen, legger vekt på kultur og motstand mot å blande kulturer og religioner sammen.

3. Den tredje hovedformen er mer hverdagslig diskriminering og utestenging. Her kan det være snakk om diskriminerende holdninger, ytringer og handlinger.

(Kilde: Store norske leksikon)

For å øke kunnskapen om høyreekstremisme og rasisme vil forbundet blant annet samarbeide med Utøya og Norsk Folkehjelp for å lage skoleringsopplegg og sette søkelys på tema.

Gi medlemmer verktøy og kompetanse for å identifisere og bekjempe høyreekstremisme og rasisme

Hva gjør man når man opplever ekstreme holdninger? Det finnes ulike måter å møte disse på. Fellesforbundet har som mål å sette flest mulig av sine medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i stand til å kunne ta til motmæle mot rasisme og ekstreme holdninger.

Arbeidsmiljøloven definerer hvordan arbeidsmiljøet skal være og gir klare retningslinjer for hva arbeidsgiver skal gjøre for å sikre at arbeidstakere ikke utsettes for uheldige fysiske og psykiske belastninger. Fellesforbundet skal ta initiativ overfor arbeidsgiverorganisasjonene til å starte et arbeid med å forebygge rasisme på arbeidsplassen. Rasisme på arbeidsplassen kan komme både fra ledere, kollegaer og kunder/pasienter/pårørende o.l.

Det er ikke bare i gatene at høyreekstreme og rasistiske holdninger spres. Stadig mer av mobiliseringen og spredning av høyreekstremt tankegods skjer på nett. Nettet har også blitt en arena for å forsøke å spre desinformasjon og trusler. En kamp mot høyreekstremisme og rasisme må derfor også føres på nett.

Fellesforbundet skal øke kunnskapen til medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i bruk av lovverk, retningslinjer m.m. i arbeidet mot ekstremisme og rasisme.

Internasjonalt samarbeid

Høyreekstremisme er på fremmarsj også utenfor våre landegrenser. I New Zealand ble det 51 personer drept i angrep mot moskeer i 2019, mens høyreekstreme grupper vokser i USA. Også i Europa vokser høyreekstreme grupperinger og det har vært gjennomført angrep i naboland som Sverige og Tyskland.

Fagbevegelsen har en viktig rolle også internasjonalt for å kjempe mot disse kreftene.

Fellesforbundet vil derfor kontakte våre internasjonale søsterorganisasjoner og invitere til samarbeid om kampen mot høyreekstremisme. Vi vil blant annet invitere de til å delta på skoleringer med “Utøya-prosjektet”. Målet er å utveksle erfaring og lære hvordan høyreekstremisme kan bekjempes.

Tiltakene - Hva skal vi kjempe med? Hva er vårt våpen?

Samarbeidsprosjekt med Utøya

Etter terrorangrepet 22. juli har Utøya bygget opp et kompetansemiljø innenfor arbeidet mot ekstremisme og for demokrati. Dette læringssenteret har kurs for alt fra skoleelever til organisasjoner som jobber tema. Senteret har fått internasjonal oppmerksomhet for sin måte å møte terroren på.

Fellesforbundet vil inngå samarbeid med Utøya med formål å arrangere 1-2 samlinger i året med 20-25 deltakere pr samling. Utøya lager skoleringsopplegg tilpasset forbundets medlemmer i alle aldre. Internasjonale gjester kan også inviteres til dette opplegget.

Dette vil inngå som en viktig del av å øke kompetansen blant medlemmer.

Norsk Folkehjelps "Rik på mangfold"

Norsk Folkehjelp har i mange år jobbet med mangfold og antirasisme. Fellesforbundet har hatt tett samarbeid med de om dette. De har tidligere utviklet en egen håndbok for å bekjempe rasisme. Norsk folkehjelp sitt nye prosjekt er "Rik på mangfold – en fagbevegelse for alle". Dette er et nettverk for LO og fagforbundene hvor man forplikter seg til å jobbe for et arbeidsmiljø fritt for diskriminering med tillitsvalgte som gode rollemodeller og for å være et inkluderende forbund som bruker all kompetanse i et mangfoldig arbeidsliv.

Fellesforbundet vil styrke samarbeidet ved å gå inn i prosjektet "Rik på mangfold". Målet er at mangfold og antirasistiske arbeidet skal bli en viktig del av arbeidet mot høyreekstremisme og i forbundets arbeid generelt.

Internasjonalt nettverk/samarbeid

Forbundet tar kontakt med våre søsterorganisasjoner i Europa med formål å etablere samarbeid og kunnskapsutveksling om kampen mot høyreekstremisme. Vi inviterer 2-3 deltakere fra interesserte organisasjoner til å delta på samlinger på Utøya med Fellesforbundets medlemmer. Foruten det samme målet som for resten av deltakerne, så ønsker vi også de skal lære av den norske måten å møte ekstremisme på og bygge nettverk mellom landene og organisasjonene.

Nasjonalt engasjement

Det holder ikke bare å ta kampen “internt”. Fellesforbundet skal også være en stemme i den offentlige debatten. Vi vil jobbe opp mot politikken for å løfte kampen mot høyreekstremisme. Vi vil oppfordre medlemmer og tillitsvalgte til å delta i debatten.

Dette arbeidet vil inkludere å jobbe for at også LO skal vedta en handlingsplan mot høyreekstremisme i tråd med landsmøtes ønske.

Mål, tiltak og målgruppe

Mål Tiltak Målgruppe Tverrgående
Øke kunnskap Utøya-prosjektet Medlemmer, tillitsvalgte, internasjonale Nettverks-bygging og erfarings-utveksling
Motvirke og bekjempe Utøya-prosjektet Medlemmer, tillitsvalgte
  Norsk Folkehjelp ? "Rik på mangfold" Medlemmer, tillitsvalgte og ansatte
  Ta til motmæle (offentlig, SoMe osv) Medlemmer, tillitsvalgte
Internasjonalt samarbeid Deltakelse på Utøya-prosjekt Internasjonale, medlemmer og tillitsvalgte