Hopp til hovedinnhold

Debatthefte 2023: Arbeidsmiljø og HMS

Farlige arbeidsplasser 

Ja takk begge deler – mer tilsyn, og risikobasert HMS arbeid. Eller er et bedre alternativ at tilsynsetatene har flere ansatte som utfører veiledning og tilsyn? Er høyere og flere bøter veien å gå?  

30 menn og én kvinne omkom på arbeid i det landbaserte arbeidslivet i 2021, og selv om antall arbeidsskadedødsfall de siste fem årene er på et historisk lavt nivå, er tendensen dessverre økende.  

På statistikken for arbeidsskadedødsfall er det fire næringer som peker seg ut. Disse fire næringene er; bygge- og anleggsvirksomhet (9), transport og lagring (7), industri (6) og jordbruk, skogbruk og fiske (5). Alle disse næringene er områder der Fellesforbundet organiserer og har medlemmer. 

Myndighetene må iverksette nødvendige tiltak, og følge opp at bedriftene etterlever regelverket. Kontroll- og tilsynsetatene må styrkes for å kunne ivareta arbeidsfolks liv og helse. 

Det gjennomføres jevnlig studier for å identifisere hvorfor ulykkene skjer. Disse avdekker at det ofte er komplekse årsakssammenhenger, der det gjerne er en kombinasjon av flere hendelser og bakenforliggende årsaker som forårsaker de mest alvorlige ulykkene. Noen ganger kan det være tilfeldigheter som til sammen bidrar til økt risiko, men det er likevel ett element som ofte går igjen og det er vesentlige mangler i det systematiske helse, miljø og sikkerhetsarbeidet.  

Det er mange elementer som er sentrale i dette arbeidet, det er blant annet risikovurderinger og at disse følges opp med nødvendige tiltak, planlegging av arbeidet og opplæring av arbeidstakerne. I tillegg er det enormt viktig at arbeidstakerne blir involvert i planleggingen, og at de på den måten gis en mulighet til å bygge og være med i etableringen av en god sikkerhetskultur i virksomheten.  

De senere årene har tilsynsmyndighetene fått stadig mindre ressurser, og kutt i Statsbudsjettet gjennom effektiviseringsplaner har ført til en fokusendring der tilsyns- og veiledningsbehovet skal vurderes ut ifra risiko. 

Er dette riktig medisin for å sikre en bedre oppfølging av virksomhetenes HMS-arbeid? Arbeidstilsynet gjennomførte i 2021 omtrent 12 000 tilsyn i alle næringer. Bare i bygge- og anleggsnæringen er det over 60 000 virksomheter. Med dagens bemanning og all innsats mot bygge- og anleggsnæringen vil det ta mellom 5 og 6 år å besøke alle.

  FF-Snekker-RGB.png

En god arbeidsplass/et godt arbeidsmiljø forlenger (arbeids)livet  

Skal vi bygge videre på IA-avtalens bransjeprogram og videreutvikle dette som en samarbeidsarena der bransjene gjennom sitt samarbeid selv tar ansvar for bedre arbeidsmiljø på norske arbeidsplasser? 

Arbeidsmiljøet har stor betydning for arbeidstakeres helse og trivsel, og virksomhetens resultater og produktivitet. Selv om det er mye som påvirker arbeidsmiljøet, handler det først og fremst om selve arbeidet, altså om det vi gjør på jobben. Arbeidsmiljø er knyttet til hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet og kan deles inn i fire ulike områder: 

  • Psykososialt – psykologiske faktorer, din opplevelse av arbeidssituasjon og innhold og sosiale faktorer, det mellommenneskelige samspillet på jobb. 
  • Organisatorisk – de strukturelle og formelle betingelsene på arbeidsplassen, blant annet arbeidstid, utforming av arbeidsplassen og ledelse. 
  • Fysisk – indirekte faktorer som støy, vibrasjoner og temperaturer samt direkte faktorer som for eksempel tunge løft, statisk eller gjentagende arbeid. 
  • Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø – eksponering for ulike kjemiske produkter, gass, eksos, oljer eller støv og partikler, både gjennom hudkontakt og innånding.  

Selv om alle arbeidstakere blir påvirket av de ulike arbeidsmiljøfaktorene er det noen yrker som innebærer større risiko for negativ eksponering. Og mange av Fellesforbundets yrkesgrupper har en jobbsituasjon som innebærer tungt manuelt arbeid, høy risiko for eksponering av kjemiske og biologiske produkter samt utfordrende organisatorisk struktur. Flere av disse yrkesgruppene opplever også at jobbsituasjonen fører til at mange blir nødt til å avslutte arbeidslivet for tidlig.  

Statens arbeidsmiljøinstitutt og Arbeidstilsynet har de senere årene økt sin innsats for å bygge opp verktøykasser for å håndtere og bygge godt arbeidsmiljø i virksomhetene. Samtidig som partene i arbeidslivet har blitt involvert i videreutviklingen av IA-avtalen, med bransjerettede programmer for å få ned sykefravær og arbeide for helsebringende arbeidsplasser.  

Dette er gode initiativ, og Fellesforbundet mener det er klokt å gi de, som best kjenner utfordringene i bransjene best, spakene i dette arbeidet. Samtidig må det ikke bli en hvilepute for myndighetene, det må fremdeles være samarbeid mellom tre parter for å sikre trygge, og gode arbeidsplasser som en kan stå i frem til pensjonsalder.