Hopp til hovedinnhold

Personvernerklæring - medlemmer i Fellesforbundet

1. Innledning

Forbundsleder er behandlingsansvarlig for de personopplysninger vi har registrert og behandler i forbindelse med ditt medlemskap i Fellesforbundet.

Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan Fellesforbundet behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har.

2. Fellesforbundets formål

Fellesforbundets formål er å organisere arbeidstakere og fremme deres lønns- og arbeidsvilkår.

Forbundet skal gjennom et nasjonalt og internasjonalt faglig og politisk engasjement, basert på ideen om den demokratiske sosialismen, sørge for økonomisk og sosial utjevning, gode og velfungerende velferdsordninger og levekår til beste for arbeidstakere uavhengig av kjønn, seksuell legning, etnisitet, livssyn, bosted og kulturell bakgrunn. Jf. Fellesforbundets vedtekter kap. 1 punkt 1.1.

3. Personopplysninger som Fellesforbundet registrerer

Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

3.1 Opplysninger vi registrerer i forbindelse med ditt medlemskap i Fellesforbundet

Som medlem av Fellesforbundet har du blant annet plikt til å gjøre deg kjent med forbundets vedtekter, melde i fra ved endring av adresse, skifte av arbeidsgiver og alle andre endringer som har betydning for medlemskapet og kontingenten.

For å administrere ditt medlemskapsforhold registrerer vi opplysninger som navn, fødselsnummer, kontaktinformasjon, kontonummer, arbeidsgiverinformasjon, kontingentinformasjon, avdelingstilhørighet, dato for innmelding og eventuelle verv du måtte påta deg i regi av Fellesforbundet.

3.2 Hva Fellesforbundet bruker personopplysningene til

Grunnlaget for behandling av personopplysninger er enten at behandlingen er nødvendig for å oppfylle forpliktelser knyttet til medlemskapet, at vi er pålagt behandlingen i lov eller at vi har en berettiget interesse i behandlingen som overskrider eventuell personvernmessig ulempe for deg.

Under angis de mest sentrale formålene personopplysningene brukes til:

 • Når du er medlem brukes de ulike opplysningene som genereres til å administrere medlemskapet ditt.
 • Fellesforbundet benytter din kontaktinformasjon til å sende deg brev, e-post og SMS med informasjon som forbundet anser som relevant for deg som medlem/tillitsvalgt. Kontaktinformasjonen vil kunne bli brukt til medlemsundersøkelser. Fellesforbundet sender deg også fagbladet Magasinet for fagorganiserte. Fra LO Favør (medlemsfordels-program) vil du motta forsikringspapirer, medlemskort samt informasjon om medlemsfordeler. Da Fellesforbundet er medlem av LO vil du ved samordnede aktiviteter kunne motta informasjon fra dem.
 • Ved behov for utbetaling av streikebidrag, reise- og diettgodtgjørelser, tapt arbeidsfortjeneste mv. benytter vi nødvendige person- og skatteopplysninger for å forestå dette.
 • For å kunne gi veiledning, bistand og eventuelt rettshjelp i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår i arbeidsfold innen forbundets virkeområde, benyttes informasjon som har relevans for saken.

4. Hvem deler vi opplysningene dine med

Fellesforbundet benytter databehandlere som bistår oss med ulike prosesser i Fellesforbundet. Ulike typer kategorier av databehandlere er angitt under:

 • Leverandører som drifter IT-systemer.
 • Fellesforbundet innberetter kontingentinnbetalinger til Altinn fra medlemmer som betaler kontingenten direkte til Fellesforbundet.
 • Fellesforbundet utveksler også kontingentopplysninger med arbeidsgivere som vi har inngått tariff- eller trekkavtale med. Arbeidsgiverne har signert trekkavtale med oss om å trekke våre medlemmer i lønn. I trekkavtalen og Hovedavtalen (LO-NHO) § 11.3 står det hvilke opplysninger trekklistene skal inneholde og som skal sendes i retur til oss.
 • Som medlem i Fellesforbundet blir du automatisk knyttet til tre obligatoriske forsikringer; LO Favør innboforsikring, fritidsforsikring og grunnforsikring. I den forbindelse overføres det relevante opplysninger til LO Favør AS som administrerer fordelsprogrammet hvor disse forsikringene inngår.
 • I forbindelse med medlemsundersøkelser utleveres det kontaktinformasjon til Opinion og Ipsos.
 • I forbindelse med utsendelse av nyhetsbrev fra vårt fagblad Magasinet for fagorganiserte utleveres e-postadresser til LO Media.
 • I forbindelse med opplæring av nye tillitsvalgte på klubbnivå, overføres relevante opplysninger til et digitalt opplæringsprogram.

5. Geografisk lagring av personopplysninger

I utgangspunktet lagres ikke personopplysninger utenfor Norge, men enkelte driftsleverandører har driftssenter i EU/EØS hvor GDPR følges.

6. Hvor lenge lagrer vi opplysningene om deg

Fellesforbundet lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig eller vi er pålagt lagring etter lov.

7. Dine rettigheter

Personvernregelverket gir deg rettigheter knyttet til dine personopplysninger:

 • Selv om denne personvernerklæringen gir mye informasjon, kan du be om mer inngående informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg og du har rett til innsyn i dine personopplysninger. Dersom dine personopplysninger er feil, har du rett til å få dem rettet. Personopplysninger som vi eventuelt ikke har grunnlag for å behandle, skal slettes og du kan kreve dette gjort om vi ikke har sørget for dette på eget initiativ.
 • Hvis du mener at vi behandler dine opplysninger uten rettslig grunnlag, kan du klage til Datatilsynet, men vi anmoder deg om å kontakte Fellesforbundet slik at vi kan ta stilling til dine innvendinger og at vi kan oppklare eventuelle misforståelser.
 • Dersom du ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter henvender du deg til Fellesforbundet og din henvendelse vil, etter at personvernforordningen har trådt i kraft i Norge, bli besvart innen 30 dager.

8. Kontaktinformasjon

All forespørsel om innsyn, retting og sletting rettes til e-postadresse post@fellesforbundet.no og koordineres gjennom medlems- og økonomiavdelingen.

Vi gjør oppmerksom på at det også finnes personinformasjon i den avdelingen du er tilsluttet.

Denne personvernerklæringen kan også lastes ned her (pdf).