Hopp til hovedinnhold

Spørsmål og svar om busstreiken

Er du tatt ut i streik, eller har du spørsmål knyttet til busstreiken? Se spørsmål og svar her.

200921-busstreik alnabru-3564.jpg

Fellesforbundet har laget et veiledningshefte for klubber og avdelinger der mange av spørsmålene behandles grundigere og mer detaljert.

Hvorfor streiker vi?

Hvis det blir streik er det fordi arbeidsgiver ikke har innfridd viktige krav under forhandlinger/meklingen. Les mer om våre krav for bussjåførene.

Det er Fellesforbundet sentralt som varsler om hvilke bedrifter som er tatt ut i streik, og varsler plassoppsigelse. Her finner du oversikt over hvilke bedrifter som er tatt ut.

Hvem kan bli tatt ut i streik?

De medlemmene som arbeider i bedrifter som det er tatt ut i konflikt er omfattet av streiken.

Nyinnmeldte medlemmer som ikke var medlemmer da plassene ble sagt opp er ikke omfattet av konflikten. Det samme gjelder de som melder seg inn etter at streiken har begynt.

De medlemmene som det ikke er gitt plassoppsigelse for kan tas ut i streik, men det må gis nytt varsel om plassoppsigelse med 14 dagers frist.

Kan jeg slippe å streike, selv om jeg blir tatt ut i streik?

Nei. Alle som er omfattet av streiken må streike. 

Kan jeg melde meg ut av Fellesforbundet og unngå streik?

Nei, hvis du var medlem da plassoppsigelsen ble sendt må du streike hvis du er tatt ut. Det hjelper ikke å melde seg ut. Eneste konsekvens av en utmelding vil være at man ikke mottar streikebidrag. Dersom man jobber under streiken, er man en streikebryter.

Kan jeg melde meg inn i Fellesforbundet og dermed bli med i streiken?  

Ja, Fellesforbundet tar imot innmeldinger. For å kunne bli med i streiken må det meldes ny plassoppsigelse for disse og det er 14 dagers frist. Forbundet vurderer om og når nyinnmeldte tas ut i streik. Ingen må begynne å streike før de er sikre på at de er tatt ut og det er varslet plassoppsigelse for dem.

Når får jeg få vite at jeg skal streike?

Streikeuttaket meldes fire dager før man kan gå ut i streik. Hvis et varsel sendes på mandag, skal de det varsles for starte å streike på lørdag. 

Hvem har rett på streikebidrag? 

Medlemmer som er tatt ut i streik vil ha rett på streikebidrag. En vesentlig oppgave for medlemmene er å stå streikevakt.

Jeg er blitt syk og kan ikke stå streikevakt. Hva gjør jeg? 

Du må melde fra til avdelingen. Videre må du fremlegge sykemelding slik at du ikke får trekk i streikebidraget.

Hva får jeg i streikebidrag? 

Retningsgivende sats for medlem i full stilling er kr 3 835,- per uke.

  • Stønad gis for fem dager av en kalenderuke.
  • Stønad utbetales fra den godkjente konfliktens første dag.
  • Forbundet skal utbetale stønad under godkjent streik eller lockout.
  • Det utbetales ekstra stønad til aleneforeldre som er i streik på kr. 500,- per barn per uke.
  • Medlemmer som arbeider deltid og medlemmer på skift- og rotasjonsordninger ytes stønad i forhold til sin på forhånd oppsatte arbeidsplan. I spesielle situasjoner kan forbundsstyret gjøre unntak fra denne bestemmelsen. Medlemmer som var syke da arbeidsstansen ble satt i verk, har krav på stønad fra den dagen sykepenger ikke lenger utbetales. Medlemmer som avtjener militærtjeneste når arbeidsstansen blir satt i verk, får stønad fra den dagen de blir dimittert.
  • Tar medlemmene annet arbeid under konflikten, må de gi melding til avdelingen. Så lenge medlemmene har slikt arbeid, faller stønaden under arbeidsstansen bort. 8. Forbundsstyret kan regulere satsene opp eller ned under arbeidsstansen

Streikebidraget er skattefritt.  

Medlemmer som var syke da arbeidsstansen ble satt i verk, har krav på stønad fra den dagen sykepenger ikke lenger utbetales. Medlemmer som var i permisjon med foreldrepenger fra NAV, har krav på stønad fra det tidspunkt permisjonen og foreldrepengene opphører.

Medlemmer som avtjener militærtjeneste når arbeidsstansen blir satt i verk, får stønad fra den dagen de blir dimittert.

Jeg jobber i 70% stillingen. Får jeg fullt streikebidrag? 

Medlemmer som arbeider deltid og medlemmer på skift- og rotasjonsordninger ytes stønad i forhold til det du skulle jobbet om du ikke var tatt ut i streik. I spesielle situasjoner kan forbundsstyret gjøre unntak fra denne bestemmelsen.

Jeg er timesjåfør. Hvordan beregnes min stillingsprosent og dermed streikebidrag?

Ta kontakt med avdelingen din. De vil hjelpe deg videre.

Får pensjonister streikebidrag? 

Konfliktstønad ytes til arbeidstakere som er i konflikt. Ta kontakt med avdelingen.

Får læringer streikebidrag? 

Lærlinger er i utgangspunktet ikke omfattet av konflikten og skal jobbe som normalt. 

Hvis lærlinger blir permittert på grunn av streiken får de streikebidrag når permitteringen iverksettes. Lærlingene får fullt streikebidrag. 

Lærlingene må selv sørge for at de blir meldt inn som berettiget til streikebidrag av tillitsvalgt. 

Får funksjonærer som permitteres pga sjåførstreiken streikebidrag? 

Funksjonærene som er omfattet av funksjonæravtalen i NHO vil sannsynligvis få innvilget dagpenger fra NAV. De får da ikke utbetalt streikebidrag. 

Funksjonærene som er omfattet av funksjonæravtalen i Vy vil sannsynligvis få avslag på dagpenger fra NAV. Ved mottatt dagpengeavslag vil det utbetales streikebilag fra Fellesforbundet etter de vanlige satsene. 

Funksjonærene må selv sørge for at de blir meldt inn som berettiget til streikebidrag av tillitsvalgt.

Hvordan utbetales streikebidraget? 

Utbetaling vil bli foretatt direkte fra forbundet og til det enkelte medlem ved bruk av forbundets medlemssystem. Forbundet fastsetter utbetalingstidspunktet. Avdelingene vil få tilsendt instruks med utfyllende retningslinjer for gjennomføring av stønadsutbetalingen.

Det er viktig å være oppmerksom på vedtektenes bestemmelser i 1.5 vedrørende konfliktstønad som blant annet sier:

  • Alle medlemmer som tariffavtalen gjelder for, har stemmeplikt. (1.5.2.1)
  • Medlemmer som under arbeidsstans uten gyldig grunn lar være å stemme over forslag til ny overenskomst, mister retten til fortsatt stønad. Tvist mellom avdeling og medlem om denne bestemmelse avgjøres av forbundsstyret. Øvrige tvister mellom en avdeling og forbund om bruken av avstemningsreglene, avgjøres av Landsorganisasjonens sekretariat. (1.5.3.2.1)
  • Tar medlemmer annet arbeid under konflikten må de gi melding til avdelingen. Så lenge medlemmene har slikt arbeid faller stønaden under arbeidsstans bort. (1.5.3.2.2-5)

Hvis vi streiker sammen med andre forbund, kan deres medlemmer få mer i streikebidrag enn meg? 

Hvert enkelte forbund bestemmer selv hva som gis i streikebidrag. Dette kan derfor variere fra forbund til forbund. 

Hva er streikebryteri? 

Det er hvis arbeidstakere som ikke er omfattet av konflikten utfører arbeid som ellers utføres av de streikende. Hvis streikebryteri observeres, meldes det til lokal streikeledelse. Hvis man ikke klarer å stoppe streikebryteri lokalt, meldes dette til forbundet sentralt. 

Kan daglig leder og andre ledere utføre streikerammet arbeid? 

Daglig leder og sentrale ledere kan utføre slikt arbeid. Fellesforbundet mener at øvrige ledere ikke kan utføre slikt arbeid. 

Hva skjer med arbeidstakere som ikke er tatt ut i streik? 

Disse skal i utgangspunktet arbeide som normalt. De risikerer imidlertid å bli permittert dersom de ikke lenger kan sysselsettes på rasjonell måte. Se hovedavtalen § 7.  Det skal i så fall gis 14 dagers varsel (kan gis betinget). 

Fellesforbundets medlemmer som blir permittert, vil få streikebidrag.  

Permitterte uten fagforeningsmedlemskap vil ikke ha rett på dagpenger fra NAV da de har interesse av utfallet av streiken. De vil derfor ha et løpende lønnstap så lenge streiken varer.

Hva skal vi som streiker gjøre mens streiken pågår? 

Du skal sørge for å holde deg orientert om streiken. I tillegg skal du følge instruksene fra lokal streikekomite. Du skal også delta på streikemøter, stå streikevakt og delta på andre markeringer ol. som streikekomiteen, de tillitsvalgte, avdelingen eller forbundet sentralt innkaller ber deg om. Streik er ikke ferie, men arbeidskamp. 

Hva slags oppgave har streikevaktene? 

Streikevaktene skal sørge for at ingen utfører streikerammet arbeid. Streikevakter skal opptre med ro og saklig. Det skal sørge for at det ikke oppstår tilspissede situasjoner.

Har jeg rett til adgang på arbeidsplass under streiken?  

Nei. Du kan ikke oppholde deg på arbeidsplassen med mindre den lokale streikeledelsen har gjort avtale med arbeidsgiver om at dere kan oppholde dere der. Streikevaktene tar oppstillingen utenfor arbeidsplassen.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg er på tjenestereise når streiken bryter ut? 

Da må du kontakte arbeidsgiver for å avklar om de dekker kostander til retur. Arbeidet/kurset/møtet avsluttes umiddelbart.

Kan jeg gå på kurs i arbeidsgiver regi/betalt av arbeidsgiver under streiken, f.eks YSK?

Kurs betalt og gjennomført i regi av arbeidsgiver skal ikke gjennomføres under streik. Der hvor det er planlagt kurs, og medlemmer risikerer å stå uten godkjent yrkessjåførkompetanse umiddelbart etter streik må lokale parter avtale unntak.  Medlemmer som må gjennomføre Ysk kurs i løpet av streik må meldes inn til avdelingen med tidspunkt for gjennomføring.

Kan medlemmer som ikke er tatt ut i strek bli ilagt ekstrakontingent på grunn av streiken?

Ja, det kan de. Forbundsstyret fatter eventuelt vedtak hvis det er aktuelt. Denne muligheten har ikke blitt brukt i nyere tid, Fellesforbundet har ressurser til å gjennomføre en streik.

Jeg mobiltelefon betalt av min arbeidsgiver. Må jeg levere den inn under streiken?

Ja, det er utgangspunktet, men det avhenger av hvilken avtale du har med arbeidsgiver og bør avklares med denne.

Må nøkler og pengeveske leveres til arbeidsgiver mens jeg streiker?

Dersom arbeidsgiver krever det, skal den streikende innlevere nøkler som tilhører arbeidsplassen. Tilsvarende gjelder også for utlevert veskebeholdning eller annet utstyr som tilhører arbeidsgiver.

Hva skjer hvis jeg har avtalt ferie under streiken?

I henhold til ferielovens bestemmelse skal ferien avvikles etter lovens alminnelige regler også ved lovlig arbeidskonflikt. Feriegodtgjørelse utbetales på vanlig måte. Ferie som allerede er under avvikling ved streikens utbrudd, kan gjennomføres. 

Hva med permisjoner?  

Permisjon som er innvilget før streiken tar til, kan gjennomføres som avtalt. Tilsvarende også for permisjoner som pågår. Forøvrig har ingen av de som omfattes av streiken rett til permisjon. 

Hva skjer hvis jeg blir syk mens jeg streiker? 

Du har krav på sykepenger dersom du ble sykemeldt før arbeidsstansen. Dersom du blir syk etter at arbeidsstansen har startet, har du ikke krav på sykepenger. 

Hvilke regler gjelder for lærlinger i forbindelse med streik? 

Lærlinger er i utgangspunktet ikke omfattet av arbeidskonflikter. Mer informasjon om lærlingers stilling under arbeidskonflikt finnes i Hovedavtalens § 3-2.

Hva gjelder for de som er permitterte før streiken begynte (f.eks permittert på grunn av covid-19)?

Hvis ikke annet er spesifisert, gjelder streikeuttaket alle som er omfattet av tariffavtalen, også de som er permitterte.

De permitterte vil trolig miste rett til dagpenger imens streiken pågår. Dersom medlemmet dokumenterer at NAV stanser dagpengene imens streiken pågår, har de rett til streikebidrag.

Har jeg rett til lønnsutbetaling fra arbeidsgiver under streiken?

Arbeidsgivers plikt til å betale lønn og annen godtgjørelse faller bort under en streik. Arbeidstakeren har derimot krav på å få utbetalt lønn mv. som er opptjent før streikens iverksettelse ved avtalt dato for lønnsutbetaling.

Blir jeg meldt ut av pensjonsordningen når jeg streiker?

Medlemskap i bedriftens pensjonsordning opprettholdes i streikeperioden.

Hva med andre forsikringer som yrkesskadeforsikring?

Det forsikringene du har i medlemsskapet blir ikke påvirket av streiken. Kollektive forsikringer du har via arbeidsgiver kan påvirkes av streiken. 

Hvordan avsluttes streiker?

Det kan skje ved at partene blir enige gjennom forhandlinger, frivillig eller tvungen mekling, eller ved lønnsnemd.


Takk til våre streikende venner i Yrkestrafikkforbundet som laget en kjempefin spørsmål og svar-oversikt som vi både latt oss inspirere av og lånt fra. I denne streiken står arbeidstakerne samlet fra Fellesforbundet, YTF, Fagforbundet og Jernbaneforbundet.