Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

- Vil ha utredning om kostnadssprekkene i utenlandske leveranser

Forbundsleder Jørn Eggum deltok i dag på høring om statsbudsjett i energi- og miljøkomiteen. - Mange av våre medlemmer går med stor uro for å miste jobbene sine.

Les forbundets innspill til energi- og miljøkomiteen her.

Fellesforbundet er svært urolige over utviklingen på arbeidsmarkedet. Som denne komiteen er godt kjent med så nedbemannes det nå i stor stil innenfor leverandørbedriftene. Mange av våre medlemmer går med stor uro for å miste jobbene sine, og uroen vil ikke forsvinne til neste år. Det kan faktisk bli verre.

Hva er konsekvensene av kostnadsoverskridelser og forsinkelser?

På bakgrunn av situasjonen vi nå står i må Stortinget be regjeringen iverksette en gjennomgang av situasjonen for leverandørindustrien slik Stortinget forutsatte etter sammenslåingen av Statoil og Hydros olje- og gassdivisjoner i 2007. En rekke byggeoppdrag har de siste årene blitt tildelelt utenlandske verft basert på urealistisk prising og avvik fra standard bransjekontrakt. Fellesforbundet forventer derfor at det nedsettes et offentlig utvalg som utarbeider en uhildet rapport om årsakene bak alle forsinkelser og kostnadsoverskridelser i utenlandske leveranser, og hvilke konsekvenser dette får for industri og samfunn. Utredningen må ha som mål å belyse hvordan norsk industriell kompetanse på en best mulig måte kan videreutvikles med utgangspunkt i aktiviteten på norsk sokkel.

CCS

Vi mener at arbeidet med å realisere minst et fullskala CCS-anlegg i Norge må forseres. Gassnova må styrkes med sikte på mulighetsstudier og senere realisering og iverksetting av minst ett fullskala renseanlegg i Norge innen 2020. Også neste år skal brukes til forskning og forberedelser, men de større investeringene nærmer seg. Vi ønsker oss et statsbudsjett som gir klart signaler på at det skal satses på dette.

På Norcem i Brevik er de klare til å sette i gang med karbonfangst, og det nye byrådet i Oslo melder på Klemetsrud-anlegget med sitt utslipp på 400.000 tonn CO2. Det begynner å haste å få på plass infrastruktur for transport og lagring av CO2. En fullverdig verdikjede for karbonfangst og lagring er en viktig del av veien mot lavutslippssamfunnet. Det offentlige må spille en tung rolle i dette.

Enova og bygg

Det er viktig at Enova stimulerer til og løfter frem teknologier og produkter som kan ha en global utslippsreduserende effekt. I introduksjonsfasen vil de kunne trenge en støtte pr enhet som overstiger hva som kan forsvares med effekten av tiltakets utslippsreduserende effekt i Norge. I Enovas nye mandat bør man øke andelen av tilskudd som skal gå til til utvikling av ny teknologi og støtte til teknologier og løsninger nær markedsintroduksjon.

Byggebransjen er spesielt krevende. Bransjen er veldig fragmentert, med mange små virksomheter. Innleie og midlertidighet øker. Problemene med useriøsitet er store. Kvalitet og kompetanse blir ofte skadelidende. Dette gjelder særlig i privatmarkedet, der Enova i det siste har satset mer. Det er viktig at offentlige tilskudd eller skattefradrag ikke forsterker negative utviklingstrekk i bransjen, men styrker de seriøse aktørene.

Fornying av fergeflåten og nærskipsfarten

Dokument 8-forslaget om bruk av nullutslippsteknologi i fergetransporten og bruk av ny teknologi i nærskipsfarten er godt. Norge har 440 fergesamband, mange av dem har gamle ferger, 20-30 år gamle. De er en betydelig utslippskilde. Den lange levetiden for slike investeringer gjør det klart at vi må innføre krav til lav- og nullutslippsteknologi nå.