Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Bedre permitteringsregler det aller viktigste tiltaket

Forbundsleder Jørn Eggum deltok også på høring i næringskomiteen i dag om statsbudsjettet. - Bedre permitteringsregler er det aller viktigste tiltaket regjeringen kan komme med i dagens vanskelige situasjon, understreket han.

Les vårt innspill til komiteens arbeid med statsbudsjett her.

Fellesforbundet er svært urolige over sysselsettingssituasjonen og utviklingen på arbeidsmarkedet. Lav oljepris og utsikter til fortsatt lav pris bidrar til at investeringsbeslutninger på norsk sokkel utsettes. Dette smitter over på leverandør- og verftsindustrien, og det nedbemannes nå i stor stil. Olje- og gassnæringen har de senere år også vært en viktig driver for store deler av annet industri og næringsliv også på fastlandet. Situasjonen merkes nå også der, selv om effektene heldigvis oppveies noe ved at valutakursen samtidig har hatt en gunstig utvikling, sa Eggum.

Landsmøtet vårt uttrykte stor forundring over at regjeringen i denne situasjonen ikke forbedrer permitteringsregelverket. Jeg vil understreke at det etter vårt syn er det viktigste tiltaket i dagens krevende situasjon. Det er helt avgjørende for at bedriftene skal kunne beholde kompetansen, både for å foreta omstilling og kunne møte ny og høyere aktivitet senere.

Verft og leverandørindustri

Så mer konkret til budsjettforslaget. Regjeringen foreslår en tiltakspakke for økt sysselsetting på totalt 4 mrd. kroner. Intensjonen er god, og har vår fulle støtte. Utfordringen vi ser er at tiltakene ikke treffer godt nok. Til sammen 460 mill. kroner, hvorav 320 mill over Forsvarsdepartementets budsjett, er satt av til vedlikehold og oppgradering av skip. Det er bra, men vi savner et kraftfullt program for fornyelse av fergeflåte og at bygging av nye kystvaktskip blir fremskyndet.

Reiseliv

Aktivitetsnedgangen i de oljerelaterte bransjene vil som sagt gi negative ringvirkninger også for andre bransjer, ikke minst gjelder dette for hoteller og andre overnattingsbedrifter. Den foreslåtte momsøkning på reiseliv kan være nok til å velte hoteller og aktører med lav lønnsomhet, med unødig bortfall av viktige arbeidsplasser over hele Norge som resultat. Fellesforbundet mener at virkningene av økningen i reiselivsmomsen ikke tilstrekkelig utredet, og at den ikke bør innføres før tidligst etter at det er gjort.

Virkemiddelapparatet

Nye produkter og nye bedrifter skapes oftest som avleggere av eksisterende bedrifters markedskunnskap og kompetanse. Nyskaping i småbedrifter og gjennom grundere er viktig, men realiteten er at mesteparten av innovasjonen og de nye arbeidsplassene står på skuldrene av eksisterende bedrifter. Det er viktig at politikken og virkemiddelapparatet forholder seg til denne realiteten. Vi er derfor glad for styrkingen av miljøteknologiordningen i budsjettet.

Fellesforbundet mener at næringsrettet forskning må prioriteres, og at innsatsen må rettes mot næringer der vi har ledende posisjoner, som marin og maritim sektor, offshore-petroleumsnæringen, fornybar energi, klimaeffektive bygg og skogbaserte næringer. Vi merker oss at regjeringen vil bidra til å utvikle en sterk norsk havklynge. Det er vi enige i. Styrkingen som foreslås av BIA og Forny 2020 er også bra, og har vår støtte.

Verdikjeden skog og tre

Når det gjelder verdikjeden skog og tre over Landbruksdepartementets budsjett, så vil jeg først understreke at vi forventer at ambisjonsnivået og tiltakene fra det regjeringsoppnevnte utvalget Skog 22 følges opp i den kommende stortingsmeldingen som er varslet til våren.

Fellesforbundet har etterlyst en avklaring av gevinstbeskatningen ved salg av skogbrukseiendommer, og vi er glade for at denne avklaringen endelig kommer i dette budsjettet.

Regjeringen foreslår økt bevilgning til skogplanting. Det er bra. Det som er mindre bra er at støtten til Treprogrammet foreslås fjernet. Det gir et svært uheldig signal i forkant av stortingsmeldingen og understøtter ikke at næringen vil utgjøre en sentral del på veien mot lavutslippssamfunnet og en fremtidig bioøkonomi, sa Eggum.

Ogs Norsk Industri ønsker nå at permitteringsperioden må økes til 52 uker.