Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Flyseteavgiften for lite utredet

- Vi mener at den foreslåtte flyseteavgiften er for lite utredet, og at den kan gi store negative effekter. Innføring av en eventuell flyseteavgift bør derfor utsettes til 1. november 2016, og utredes skikkelig, sier forbundssekretær Per Skau i Fellesforbundet.

Per Skau- Forbundet er bekymret for at innføringen av flyseteavgiften kan ramme de ansatte i en presset flybransje. Bransjen er sterkt presset, og vi frykter at markedssituasjonen vil gjøre at avgiften i begrenset grad kan veltes over på kundene, men vil føre til ytterligere press på de ansattes betingelser. En kan i denne sammenheng lett se for seg fare for kontraktørvirksomhet, sosial dumping og kreative selskapsstrukturer for å unngå skatter og avgifter, påpeker Skau. 
 
Han sier at flytrafikken innenlands og til Europa er omfattet av EUs system for klimakvoter. Det betyr at hvis avgiften medfører færre flyavganger og dermed mindre utslipp, vil det frigjøre klimakvoter som vil bli brukt til økte utslipp andre steder i kvotesystemet. Avgiften vil dermed bare gi en liten utslippsreduksjon. - Når EU når sitt mål om at all flytrafikk skal omfattes av kvotesystemet blir klimaeffekten av avgiften null. Avgiften blir dermed bare en dobbelt beskatning på luftfarten, som har opplevd store avgiftsøkninger de siste årene. Utredningen av avgiften bør også kunne ta opp i seg behandlingen av innstillingen fra Grønn skattekommisjon, som regjeringen får overlevert i neste uke.

-  Vi støtter de viktige målene om reduserte klimautslipp. Kvotesystemet er et viktig virkemiddel for klimamålene , og vi må la det få virke. kvotepliktig sektor bør vi bare benytte avgifter og tilskudd når det kan stimulere til raskere teknologiske og klimamessige framskritt enn hva kvotesystemet alene får til. Innenfor luftfarten i Norge foregår det et løfterikt arbeid for å innføre bruk av biodrivstoff, basert på norsk skogråvare. Det vil kunne gi nye arbeidsplasser i skogbruk og prosessindustri. I utredningen av avgiften bør det vurderes hvilke økonomiske virkemidler staten kan benytte for å påskynde innføringen av biodrivstoff, sier forbundssekretær Skau.