Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

NAV bør være dominerende arbeidsformidler

- NAV bør være den dominerende og mest foretrukne formidler av arbeidskraft i Norge. Det mener Fellesforbundets leder Arve Bakke. Han er positiv til forslag om å pålegge bedrifter å innrapportere til NAV alle ledige stillinger.

Før helga la ekspertgruppa som har gjennomgått vurderinga av NAV fram sin sluttrapport. Utvalget mener NAV må styrke sin arbeidsmarkedskompetanse. Dette er Fellesforbundet enig i. NAV trenger arbeidsmarkedskompetanse for å styrkes både som arbeidsformidler og som bestiller, oppfølger og kontrollør av tiltaksarrangører.

Utvalget viser til at NAV i svært liten grad arbeider med ordinær arbeidsformidling. Det meste av arbeidsformidling i dag skjer utenfor NAV. Rapporten slår fast at slik bør det være, og viser blant annet til at bemanningsbransjen i dag gir et vesentlig bidrag til å få folk som står utenfor arbeidslivet inn i jobb. Samarbeidet mellom NAV og bemanningsbyrå har et uutnytta potensiale og må videreutvikles, slår rapporten fast.

Arve Bakke synes at utvalget her sender feil signaler. - NAV må bli sterkere for å kunne formidle en langt større andel av de arbeidssøkende, og gjennom det også bidra til at bemanningsbransjens rolle som formidler av arbeidskraft reduseres. NAV bør være den dominerende og foretrukne formidler av arbeidskraft. Fellesforbundet er derfor positive til forslaget om å pålegge bedrifter å innrapportere til NAV alle ledige stillinger.

Han påpeker at Norge har lang tradisjon med attføringsbedrifter og tiltaksarrangører. Disse har i de seinere årene i stadig større grad benyttet ordinært arbeidsliv som tiltaksarena, blant annet gjennom forsøket "Ringer i Vannet". Ekspertutvalget foreslår i sin rapport at NAV selv skal gjennomføre en vesentlig del av tiltakene som innebærer oppfølging av brukere/arbeidsgivere i ordinært arbeidsliv.

- Dette er et svært dårlig forslag, og Fellesforbundet går imot det. Vi er for at NAV skal styrkes på området attføring og tiltak overfor personer med nedsatt arbeidsevne ellers. Det er spesielt viktig når det gjelder avklaring, og når det gjelder oppfølging overfor tiltaksarrangørene. Når det derimot gjelder den faglige og praktiske oppfølging ute i bedriftene, må dette i all hovedsak skje som i dag gjennom forhåndsgodkjente, ikke-kommersielle leverandører. Fellesforbundet mener ekspertgruppas forslag er svært dårlig begrunnet.