Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Utslipp av klimagasser må ned

Vi må finne mer klimavennlige og bærekraftige måter å jobbe og leve på, sier Fellesforbundets landsmøte i en uttalelse om klima.

Kompetanse er et av norsk arbeidslivs fremste konkurransefortrinn, og er en viktig årsak til at vi er gode på å omstille oss. Samtidig blir vi som samfunn bedre i stand til å kunne utvikle og benytte ny teknologi, som igjen er selve kjernen i hvordan vi skal få mer klimavennlige løsninger.

Rettferdig omstilling.

God klimaomstilling må være rettferdig omstilling. Landsmøtet mener reelt partssamarbeid og medvirkning i omstillingsprosesser er en forutsetning for å skape forankring for nødvendige endringer. Det er når vi i samfunnet og i bedriftene drar i samme retning at vi kan få til de gode resultatene. På den måten legger vi grunnlaget for et bærekraftig og rettferdig lavutslippssamfunn, med gode arbeidsplasser for alle.

Felles europeiske løsninger.

Landsmøtet viser til at mesteparten av norsk klimapolitikk er en del av en felleseuropeisk løsning. Felles europeiske ordninger sikrer lik konkurransevilkår og forutsigbarhet for norsk industri og næringsliv. De langsiktige løsningene ligger i forpliktende globale og regionale avtaler. I påvente av slike avtaler mener Fellesforbundet at Norge må være en pådriver for å utvikle og gjennomføre EUs klimapolitikk, med ambisiøse målsettinger kombinert med gode rammebetingelser for innovasjon og industriell utvikling.

Konkurranseevne.

Landsmøtet mener at Norge særlig må satse på tiltak som gir klare positive effekter på klimaet og som samtidig stimulerer utvikling av ny miljøteknologi og slik styrker norsk industris konkurranseevne.

Forbundssekretær Kine Asper: - Det haster å bli klimavennlig

Fellesforbundets uttalelse om klimapolitikk:

 • Det er ingen tvil om at menneskeskapte klimaendringer gir og vil fortsette å gi oss utfordringer. Utslipp av klimagasser må ned og vi må håndtere et mer uforutsigbart vær. Ingen kan forholde seg passiv til dette, verken som innbyggere, ansatte i bedriftene eller i de ulike bransjene vi har her i landet. Vi må finne mer klimavennlige og bærekraftige måter å jobbe og leve på.
 • Kompetanse er et av norsk arbeidslivs fremste konkurransefortrinn, og er en viktig årsak til at vi er gode på å omstille oss. God og riktig utdanning og livslang læring styrker produktiviteten og hever kvaliteten. Samtidig blir vi som samfunn bedre i stand til å kunne utvikle og benytte ny teknologi, som igjen er selve kjernen i hvordan vi skal få mer klimavennlige løsninger. Skal hus og næringsbygg spare mer energi og kunne håndtere et mer uforutsigbart klima, må de som bygger dem vite hvordan. Skal industrien levere morgendagens produkter, må de ansatte kunne håndtere ny produksjonsteknologi. Skal vi kjøre lav- og nullutslippsbiler, trenger vi bilmekanikere som kan teknologien i disse bilene.
 • I Norge har vi en godt innarbeidet arbeidslivskultur der vi snakker sammen for å løse utfordringer. Den selvstendige, kompetente arbeideren utvikler og bidrar daglig til smartere løsninger, produkter og arbeidsmetoder. Videreutvikling av denne kulturen for samarbeid vil effektivt bidra til at Norge kan nå sine klimamål.
 • God klimaomstilling må være rettferdig omstilling. Landsmøtet mener reelt partssamarbeid og medvirkning i omstillingsprosesser er en forutsetning for å skape forankring for nødvendige endringer. Velferdsstatens sikkerhetsnett, bedriftsdemokrati og Hovedavtalens bestemmelser gir tryggere rammer for omstilling. Svekkelser i lover, regelverk og samarbeidsforhold vil påvirke omstillingsvilligheten. Det er når vi i samfunnet og i bedriftene drar i samme retning at vi kan få til de gode resultatene. På den måten legger vi grunnlaget for et bærekraftig og rettferdig lavutslippssamfunn, med gode arbeidsplasser for alle.
 • Miljøavgifter, krav til utslippsnivå, reguleringer og standarder, utslippskvoter, internasjonale avtaler og statlige tilskudd til teknologiutvikling er alle viktige og nødvendige virkemidler for å nå klimamålene. Med rett bruk av virkemidler kan vi få både reduserte utslipp, stimulere til forskning, innovasjon og utvikle nye klimavennlige løsninger som kan konkurrere på verdensmarkedet.
 • Utslippene fra forbrenning av de fossile energikildene olje, kull og gass og andre klimagasser fører til en ødeleggende global oppvarming. Utslipp må reduseres, samtidig som en voksende befolknings behov for mer energi og velferd må møtes. Landsmøtet støtter målet om å begrense den globale oppvarmingen til to grader. Det forutsetter en rettferdig global omstilling med energieffektivisering, nye produksjonsmåter og utvikling av fornybare energikilder. Med utvikling og innføring av ny teknologi er dette mulig.
 • Omstilling til et bærekraftig samfunn på den ene siden og fortsatt petroleumsvirksomhet på norsk sokkel må spille sammen. Verden har så vidt påbegynt en helt nødvendig omstilling, en prosess som vil ta mange tiår. I alle framskrivninger av verdens energibehov til 2050 spiller olje og gass en betydelig rolle, oftest med karbonfangst og lagring (CCS). Norge skal utvinne den energien på en klimaeffektiv måte, samtidig som vi satser på nye næringer.
 • Det er viktig at norsk næringsliv ligger i forkant av utviklingen mot et bærekraftig samfunn. Det vil også kunne styrke norske bedrifters konkurransekraft i globale markeder, som i økende grad vil etterspørre bærekraftige produkter.
 • Landsmøtet viser til at mesteparten av norsk klimapolitikk er en del av en felleseuropeisk løsning. Felles europeiske ordninger sikrer lik konkurransevilkår og forutsigbarhet for norsk industri og næringsliv. De langsiktige løsningene ligger i forpliktende globale og regionale avtaler. I påvente av slike avtaler mener Fellesforbundet at Norge må være en pådriver for å utvikle og gjennomføre EUs klimapolitikk, med ambisiøse målsettinger kombinert med gode rammebetingelser for innovasjon og industriell utvikling.
 • Landsmøtet mener at Norge særlig må satse på tiltak som gir klare positive effekter på klimaet og som samtidig stimulerer utvikling av ny miljøteknologi og slik styrker norsk industris konkurranseevne.
 • Vi må øke produksjon og foredling av fornybare ressurser som skog, landbruksprodukter og marine ressurser. En slik satsing på bioøkonomien gir store muligheter for framtidsretta næringsutvikling og verdiskaping på mange områder som produksjon av matvarer, materialer, kjemikalier og bioenergi.
 • Alt omstillings- og utviklingsarbeid må skje med dette som bakgrunn. Dagens teknologi bygger på erfaringer og kunnskap fra tidligere tider. Det vi skal leve av i fremtiden vil bygge på det vi gjør og kan i dag. Vi tilfører ny kunnskap, høster erfaringer, prøver kjente teknikker på nye markedsområder, utvikler ny teknologi og nye, miljøvennlige løsninger. Slik videreutvikles industri og samfunn, i en kontinuerlig prosess. Skal vi lykkes i en slik omstilling trenger vi kompetanse og innovasjonsevne i bedriftene. Det krever at alle ansatte i bedriftene trekkes med, fordi kompetansen ligger i deres hoder og hender.
 • Landsmøtet mener en god håndtering av klimaendringene krever en langsiktig og solidarisk politikk. Det betyr at vi må handle nå. Hensynet til våre barn og framtidige generasjoner krever effektive klimatiltak i dag.