Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

- Pensjon fra første krone og første time!

Torsdag kom pensjonsutredningen, som Fellesforbundet jobbet for under vårens tariffoppgjør. - Utredningen bygger opp under flere av våre krav, som opptjening av tjenestepensjon fra første krone og første time, og at arbeidstakerne får egen pensjonskonto, sier forbundsleder Jørn Eggum.

I dagens tjenestepensjonsordning har arbeidstaker ikke rett til pensjonsopptjening for de første 92 576 kronene (1 G) i lønn, ingen opptjening dersom arbeidsforholdet ikke varer utover ett år, ingen rett til opptjening før du er fylt 20 år og ingen rett til opptjening med stillingsbrøk lavere enn 20 prosent.

 

 – Fellesforbundets krav er at dette må endres. All lønn, opp til 12 G, må gi grunnlag for pensjon. Videre må arbeidstakerne få sin egen pensjonskonto, slik de har sin egen lønnskonto. Lavere kostnader til administrasjon og forvaltning, vil gi mer i pensjon. Alle arbeidstakere vil tjene på dette, og særlig lavlønte. Jeg er glad for at utredningen gir solid støtte for Fellesforbundets krav, sier Eggum.

 

Fellesforbundet tok kampen

Fellesforbundet har gått i front for å få til bedre tjenestepensjon i privat sektor. Vi fikk gjennomslag for en lovfestet obligatorisk tjenestepensjon gjeldende fra 2006. Da var det minst 900 000 arbeidstakere i privat sektor som ikke hadde tjenestepensjon. Mange av disse arbeidet i hotell og restaurant, bygg og anlegg og varehandelen. Mange innen tradisjonelle kvinne- og lavlønnsgrupper hadde ingen tjenestepensjon. - -Vi er stolte av at vi tok kampen. Dagens ordning er likevel dessverre ikke god nok. Mange får dårlig eller ingen opptjening. Det er for mange deler i ordningen som rammer særlig arbeidstakere med lave inntekter, sier Eggum. 

 

Får vi gjennomslag for pensjonsopptjening fra første krone og første time, er det også en seier for det seriøse arbeidslivet. Arbeidsgivere som baserer sin virksomhet på korttidskontrakter, typisk mange bemanningsbedrifter, unnlater å betale inn til tjenestepensjonsordninger. Dette må vi få slutt på, sier Eggum videre.

Ingen reduksjon i minstesatsen

-Når grunnlaget for pensjonsopptjening utvides, må det ikke føre til at den lovfestede minsteinnskuddssatsen på to prosent blir redusert tilsvarende. To prosent minstenivå har vi hatt siden 2006 og må ikke svekkes, understreker Eggum.

Pensjonsopptjening må samles på en konto

Hver gang en arbeidstaker slutter i en jobb der han eller hun opparbeidet pensjonsrettigheter, blir det i dag utstedt et pensjonskapitalbevis. Det er et bevis på hvor mye som er oppspart for den enkelte i det avsluttede arbeidsforholdet. I dagens arbeidsliv med flere skifter av arbeidsgiver kan det bli mange slike kapitalbevis. I dag er det den enkelte arbeidstakers ansvar å samle inn disse bevisene, men det er få som gjør det. Det gir store tap. Kostnader med administrasjon og forvaltning av bevisene blir ofte større enn avkastningen, og dermed forringes pensjonen - Dette pensjonssløseriet må det bli en slutt på, understreker Eggum. - Vi mener arbeidsgivers pensjonsleverandør må få oppgaven med å samle inn alle pensjonskapitalbevis og plassere disse på arbeidstakers pensjonskonto. Det må skje innen en fastsatt dato. Deretter kan arbeidstaker velge hvilken pensjonsleverandør han eller hun vil benytte. Utredningen har beskrevet måter å gjøre dette på, sier Eggum.

Etter Fellesforbundets mening må arbeidsgiver fortsatt dekke kostnadene med administrasjon og forvaltning hos egen pensjonsleverandør. Om arbeidstaker velger en leverandør med lavere kostnader, skal overskuddet gå til arbeidstakeres pensjonskonto. Velger arbeidstakeren en dyrere leverandør, må arbeidstaker betale merkostnaden. I utredningen skisseres det ulike måter kostnader skal dekkes på. - Hvordan dette skal gjøres må avklares i det videre arbeid, sier Eggum.

-Utredningen er et viktig steg på veien mot en bedre og framtidsrettet pensjon for våre medlemmer. Nå må regjeringen, i dialog med partene, straks sette i gang et arbeid med å følge opp utredningen og utarbeide nødvendige lov- og forskriftsendringer, sier Eggum.

Utredningen er utført av Arbeids- og sosialdepartementet, Finansdepartementet og Finanstilsynet. - Det er mye godt i utredningen. Den skisserer måter å endre dagens system på som kan ivareta de krav Fellesforbundet har stilt, og som vil sikre mer rettferdighet og bedre pensjon for mange, avslutter Eggum.

Les mer om utredningen her.