Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Altfor svak regulering av bemanningsbransjen!

Det er bra at regjeringa endelig vil ta tak i den uheldige utviklinga som har skjedd i bemanningsbransjen med stort omfang av ulovlig innleie. Men tiltakene er altfor svake og de vil i alt for liten grad løse problemene, sier nestleder i Fellesforbundet, Steinar Krogstad.

Vi er svært skuffet over at regjeringa ikke nevner med et ord det som er ett av våre viktigste forslag, nemlig at innleie fra bemanningsselskap utover å dekke opp for vikariater o.l. bare kan skje dersom innleie er hjemlet i landsomfattende tariffavtale. En slik bestemmelse ville ha styrket det organiserte arbeidslivet, og sikret at innleie holdes på et forsvarlig nivå, sier Krogstad.

Regjeringa foreslår at innleie fra bemanningsselskap utover å dekke opp for vikariater, skal avgrenses til en kvote. Vi frykter at dette lett kan føre til omgåelser, og særlig i den uorganiserte delen av arbeidsmarkedet, f.eks. i byggebransjen der det er flere bedrifter innenfor samme virksomhet. I stedet for kvote mener vi at det vil være mye mer riktig å regulere dette gjennom landsdekkende tariffavtale. Det vil styrke det organiserte arbeidslivet og på en langt bedre måte dekke den enkelte bedrift sitt behov, mener Krogstad.

Fellesforbundet er helt uenig i forslaget om å endre arbeidsmiljøloven slik at ansatte i bemanningsselskaper skal kunne ansettes midlertidig når de blir utleid for å dekke opp vikariater. Det vil både føre til at mange ikke får lønn mellom oppdrag, og det kan lett føre til omgåelser. Hvordan skal det kontrolleres om en utleid utfører arbeid i et vikariat eller dekker opp for et mer generelt behov?, spør Krogstad.

I høringsnotatet skriver departementet at innføring av en kvote eller øvre grense for innleie vil innebære behov for kontroll og sanksjonering. Og de skriver at for å redusere de administrative kostnadene bør regelverket ha enkle regler som er lette å kontrollere. Hvordan slike regler skal utformes står det svært lite om i notatet. Vi mener at regjeringa tar altfor lett på tilsyns- og kontrollproblemer.

Vi er skuffet over departementet blankt avviser muligheten for et forbud mot innleie fra bemanningsselskap når viktige samfunnshensyn tilsier det.

Det er bra at departementet vil gi fast ansettelse et innhold i arbeidsmiljøloven, og på den måten sikre forutsigbarhet for arbeidstakerne for arbeid. Vi vil studere forslaget nøye, blant annet ut fra behovet for at en ny bestemmelse får et reelt innhold, og ikke bare blir en papirbestemmelse, avslutter Steinar Krogstad.